Søknaden om deling er sendt

Bilde av avstemningen i fylkestinget
Det var et stort flertall i fylkestinget for å sende en søknad om å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Kristine Mellefoss / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

01.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

På vegne av Vestfold og Telemark fylkesting, har fylkesordfører Terje Riis-Johansen sendt søknaden om å dele Vestfold og Telemark til Kommunal- og distriktsdepartementet.

I søknaden ber Vestfold og Telemark fylkeskommune om at departementet forbereder sak til Stortinget, slik at Stortinget kan vedta en deling av Vestfold og Telemark. 

Det skjer etter at fylkestinget den 15. februar vedtok å sende inn søknad om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Med et stort flertall har fylkestinget vedtatt å søke om å dele opp fylket og fylkeskommunen. Målet er å velge fylkesting for henholdsvis Vestfold fylke og Telemark fylke høsten 2023, så de nye fylkene vil være etablert i januar 2024, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) da vedtaket var fattet.

– Ut fra de signaler som regjeringen og Stortinget har kommet med, er det all grunn til å tro at søknaden vil få tilslutning i Stortinget, sier Riis-Johansen.

Her kan du lese søknaden som ble sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet 18. februar.

Tid for forberedelser

Stortinget fatter trolig vedtak i saken om deling av fylkeskommuner før sommeren. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil bruke tiden fram mot det endelige vedtaket til nødvendige forberedelser. 

– Det er lite erfaring med å etablere nye fylker i Norge, og vi har ikke mer enn tid enn nødvendig for å få de praktiske løsningene på plass og ta de nødvendige politiske avveiningene om hvordan de nye fylkene skal settes opp, sier Riis-Johansen. 

Bygger nytt samtidig som driften går

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne i hele fylket, og løse samfunnsoppdraget frem til en oppsplitting. Samtidig skal det bygges opp to nye fylkeskommuner som skal overta stafettpinnen fra 1. januar 2024.  

Fylkesdirektøren har fått i oppdrag å forberede delingsprosessen og legge fram en plan for organisering og gjennomføring av delingen. Han legger fram en sak om videre prosess til fylkestingets møte 15. mars. Det vil markere starten på prosessen. 

– Det at vi knapt har avsluttet arbeidet med å etablere Vestfold og Telemark fylkeskommune gir oss samtidig noen fordeler i selve delingsarbeidet. Vi har erfaring og kompetanse på endring, og vi har erfaring på nyorganisering, sier Riis-Johansen. 

– I tillegg vil de konkrete erfaringene vi har med hvordan vår nåværende fylkeskommune fungerer, være verdifullt, legger Riis-Johansen til.

Her kan du lese fylkestingets vedtak

1: Fylkestinget søker Kommunal- og distriktsdepartementet om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune søkes opprettet fra 01.01.2024. Fylkesordfører sender søknaden før 1. mars 2022.

2: Fylkestinget krever og forventer følgende:

A: At alle kostnader ved en oppsplitting av Vestfold og Telemark fylkeskommune og etablering av to nye fylkeskommuner finansieres i sin helhet av staten som lovet. Staten må opprette overgangsordninger og kompensasjoner for å sikre økonomiske rammer som bidrar til å opprettholde et godt tjenestetilbud og skaper nødvendig trygghet for fylkeskommunenes ansatte. I dette inngår det at i delingsforskriften bestemmes at reglene for virksomhetsoverdragelse skal følges, og at utgiftene for dette kompenseres.

B: At regjeringen vedtar at statsforvalterembete følger de nye fylkesgrensene i Vestfold og Telemark.

C: At regjeringen følger opp egen Hurdalsplattform og styrker lokaldemokratiet gjennom å desentralisere vesentlig flere oppgaver og myndighet fra staten til fylkeskommunene. Fylkestinget mener det ikke trengs mange nye kostbare utredninger, men viser bl.a til Hagenutvalgets rapport «Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen» fra 2018. Oppgavene må overføres og fullfinansieres raskt.

3: Fylkesdirektøren bes forberede delingsprosessen og legge frem en plan for organisering og gjennomføring av delingen.

A: De ansatte skal omfattes av prinsippene for virksomhetsoverdragelse i prosessen. Det eravgjørende for prosessen at de tillitsvalgte tildeles nødvendig tid og ressurser for å sikre reell medvirkning og involvering.

B: Fylkestinget ber fylkesdirektøren ta med tilbakemeldinger og høringssvar denne delingssaken
har gitt. Dette som et viktig grunnlag for å skape god forankring av de to nye fylkeskommunene.

C: Fylkesdirektøren bes legge frem en sak om mulige samarbeidsformer, der det er hensiktsmessig med et regionalt politisk og administrativt samarbeid.

D: Fylkesdirektøren bes legge frem en sak om videre prosess til fylkestingets møte 15. mars.