Startskudd for bygging av ny videregående skole i Bamble

Bilde fra signering av avtalen med Rolf Christian Andersen fra entreprenør Backe Vestfold og Telemark AS og fylkesordfører Terje Riis Johansen.
Signering av avtalen med Rolf Christian Andersen (t.v.) fra entreprenør Backe Vestfold og Telemark AS og fylkesordfører Terje Riis Johansen (t.h.). Foto: Anette Vik Bratsberg

Av:

Christian Brekke

Publisert:

10.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune har inngått avtale med entreprenør Backe Vestfold Telemark AS om å bygge Bamble videregående skole på Grasmyr. Prosjektet har en tydelig miljøprofil med høye ambisjoner.

Fredag 10. september signerte partene avtalen for prosjektet med en total budsjettramme på 328 millioner kroner. I budsjettrammen er det medtatt risikoavsetning for byggherrens prosjektkost og prosjektleders usikkerhetsavsetning. Prosjektet skal gi elever og ansatte bedre arbeids- og læringsarenaer, og bidra til økt samhandling og trivsel.

– Våre elever og ansatte fortjener de beste forutsetningene for læring og trivsel, og jeg er trygg på at dette prosjektet vil sikre nettopp det. Det er gledelig at fylkestinget har bevilget de nødvendige midlene for å starte byggingen av et nytt og moderne bygg, og en samlokalisering av Bamble videregående skole, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Prosjektet medfører et tilbygg på rundt 5000 kvadratmeter på det eksisterende skolebygget på Grasmyr. Dette nybygget skal huse samtlige studieretninger som i dag er fordelt på avdelingene Grasmyr og Croftholmen. I tillegg skal TI-avdelingen på Porsgrunn videregående skole flyttes til den nye skolen.

Vellykket samspillsfase

I forkant av den politiske behandlingen denne høsten, har prosjektet vært gjennom en samspillsfase. Samspillsmodellen er valgt for å sikre gode løsninger, få best mulig utnyttelse av kompetansen og fornøyde brukere, innenfor vedtatt kostnadsramme.

– I samspillsfasen har brukerne, byggherren og entreprenøren i fellesskap kommet fram til gode løsninger i prosjektet, som samtidig bidrar til å redusere klimautslippene, sier prosjektleder Jacqueline Koopman i eiendomsseksjonen.

Solid bidrag til fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Flere av tiltakene i prosjektet støtter oppunder regjeringens ambisjon om fossil- og utslippsfrie anleggsplasser innen 2025.

– Utbyggingen av Bamble videregående skole er et godt eksempel på at fylkeskommunen tar miljø og klima på alvor, og gir et solid bidrag i reduksjon av klimagassutslipp. Som eksempel gjennomføres byggingen delvis som utslippsfri byggeplass, og prosjektet vil gi 40 prosent lavere klimagassutslipp enn gjeldende forskriftskrav. Skolen bygges etter pluss-hus standard, noe som medfører kraftig redusert energiforbruk i løpet av byggets levetid. I sum bidrar Vestfold og Telemark fylkeskommune positivt på hele syv av FNs bærekraftsmål, sier Riis-Johansen.  

Prosjektets bidrag til FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3 – God helse 

En realisering av prosjektet vil gi bedre arbeidsforhold for ansatte og elever.

Bærekraftsmål 4 – God utdanning

Det planlagte prosjektet vil gi bedre mulighet til å gi variert og god opplæring.

Bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold.

Bærekraftsmål 7 – Ren energi for alle

Den planlagte brønnparken vil gi lokalt produsert energi med mulighet til å koble på eksisterende bygg.

Bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og samfunn 

Prosjektet bidrar til en utvikling av Grasmyr med omkringliggende områder.

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon 

Det er planlagt gjenbruk av løst inventar der det er økonomisk forsvarlig, innenfor budsjett.  

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene

Prosjektet krever samarbeid med kommunen gjennom sambruk av kroppsøvingsarealer, slik at fylkeskommunen ikke trenger å bygge idrettshall. En realisering av prosjektet innenfor budsjett krever tett og god samhandling med entreprenør.

Prosjektets bidrag til fylkets klimamål
  • Bygget oppføres i en kombinasjon av massiv-tre og betong lavkarbonklasse A og resirkulert stål.
  • Det etableres tradisjonell brønnpark for nybygget. Eksisterende bygningsmasse kobles til ny brønnpark.
  • Det etableres bakkesolfanger for sommerlading av tradisjonell brønnpark som vinterstid fungerer som snø-smelteanlegg.
  • Bygget skal settes opp etter plusshus-standard. Det innebærer at bygningen er konstruert slik at den i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive bygget.
  • Gjenbruk av eksisterende bygg på Grasmyr.

Byggestart er i september 2021, og skolen skal etter planen stå ferdig sommeren 2023.

Les mer om prosjektet og løsningene

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nøkkelinfo om prosjektet

  • Nybygget blir cirka 5 000 m2.
  • Bygget skal settes opp etter plusshus-standard
  • Entreprenør er Backe Vestfold Telemark AS
  • Planlagt ferdigstillelse sommer 2023