Status på smitte og tiltak ved de videregående skolene

Foto: Mostphotos/Vitanen

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

11.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Et betydelig antall ansatte og elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark er fredag ettermiddag enten smittet eller i karantene. Situasjonen er særlig krevende for skolene i Grenland.

Beslutning om tiltaksnivå i trafikklysmodellen på skolene ligger hos hver enkelt kommune og kommuneoverlege. Vestfold og Telemark fylkeskommunene opplever at vi har god dialog med kommunene rundt dette.

- Smittetrykket i Grenlandsregionen er nå høyt, og vi har stor forståelse for at situasjonen oppleves som krevende for både elever, foresatte og ansatte ved skolene våre. Mange er smittet eller i karantene, og flere har uttrykt at de ønsker å innføre digital opplæring i perioden frem mot jul. Nasjonale myndigheter setter imidlertid sterke begrensinger på mulighetene til å benytte omfattende grad av digital opplæring på gult nivå. Skolene har nå iverksatt en rekke tiltak som skal gjøre det trygt å oppholde seg på skolen, selv om smittetrykket er høyt. I tillegg får alle elever som av ulike grunner har behov for eller et ønske om å møte på skolen, mulighet til det. Det gjelder uavhengig av hvilket tiltaksnivå som er innført på skolen, sier direktør for opplæring og folkehelse, sier Helge Galdal.

Unge skal skånes for strenge pandemitiltak

De negative konsekvensene av å redusere opplæringstilbudet for barn og unge er alvorlige og godt dokumentert. Både FN og regjeringen er tydelige på at barn og unge skal skånes for de strengeste tiltakene under pandemien, og være mest mulig tilstede på skolen.

Elevene ønsker digitalskole

Elevrådene, enkeltelever og elevgrupper på tvers av skoler har derimot uttrykt at de ønsker større grad av digital opplæring den siste uken før jul. I henhold til opplæringsloven og læreplanverket skal elevene tas med på råd i beslutninger som angår dem.

Utfordrende å redusere kontakt

Opplæringslovens kapittel 9a sier at alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø, men slik situasjonen er nå, er dette utfordrende. Organiseringen av klasser og undervisningsgrupper i videregående opplæring er mer kompleks enn i grunnskolen. Elevene reiser på tvers av kommunegrenser, og deltar i mange undervisningsgrupper. Smitteutbrudd og smittesporing får derfor raskt konsekvenser for mange elever og ansatte. I slike situasjoner kan digital opplæring være et godt verktøy for å sikre fortsatt forsvarlig opplæring og oppfølging. 


Forsvarlig opplæring og trygt arbeidsmiljø

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal i denne krevende situasjonen sørge for forsvarlig opplæring og oppfølging av elevene, og samtidig ivareta ansvaret som arbeidsgiver. Også under en pågående pandemi der barn og unge prioriteres, må vi sikre at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Når fylkeskommunen beslutter tiltak, er arbeidsmiljøet en viktig faktor. Det gjennomføres derfor hyppige møter med tillitsvalgte og vernetjeneste sentralt og ved den enkelte skole.

Alle får tilbud på skolen

Skoleledere, lærere og elevtjenester har den beste kompetansen på læringsarbeid for våre elever. Med kunnskap om at elevene har det best på skolen, har de siden 12. mars sikret god opplæring under krevende rammebetingelser.

Alle elever som av ulike grunner har behov for eller et ønske om å være på skolen, vil ha anledning til det. Samtlige videregående skoler vil tilrettelegge for opplæring, oppfølging og nødvendige vurderingssituasjoner før jul, uavhengig av tiltaksnivå.

Beslutninger 

Etter en samlet vurdering av forholdene over, er det 11. desember gjort følgende beslutninger for den enkelte skoles aktivitet den kommende uken.

Fylkeskommunen følger situasjonen tett og beslutningene vil kunne endres på kort varsel:

Porsgrunn kommune og Bamble kommune

Porsgrunn og Bamble videregående skoler er på gult nivå i trafikklysmodellen.  

  • Porsgrunn videregående skole har 6 smittede elever og en smittet ansatt. Skolen har 76 elever og 10 lærere i karantene. Skolen gjennomfører opplæring og oppfølging av den enkelte elev innenfor lokale planer på gult nivå. Planene er utarbeidet i samråd med kommuneoverlegen i Porsgrunn.
  • Ved Bamble videregående skole er en elev smittet. 12 elever og 2 ansatte er i karantene. Skolen gjennomfører opplæring og oppfølging av den enkelte elev innenfor lokale planer på gult nivå.


Skien kommune

Skien, Hjalmar Johansen og Skogmo videregående skoler er på rødt nivå i trafikklysmodellen.

  • Skien videregående skole har 4 smittede elever. 50 elever og en ansatt er i karantene. Skolen gjennomfører opplæring og oppfølging av den enkelte elev innenfor lokale planer på rødt nivå, med kombinasjon av tilstedeværelse på skolen og digital opplæring.
  • Ved Hjalmar Johansen videregående skole er en elev smittet. Skolen har 54 elever og 6 ansatte i karantene. Skolen gjennomfører opplæring og oppfølging av den enkelte elev innenfor lokale planer på rødt nivå, med en kombinasjon av tilstedeværelse på skolen og digital opplæring.
  • Skogmo videregående skole har 8 smittede elever og 13 smittede ansatte. 205 elever og 14 ansatte er i karantene. Skolen har etter en helhetlig vurdering av smittevernhensyn og arbeids- og læringsmiljø gjennomført digital opplæring denne uka, samtidig som de har ivaretatt elever som har hatt behov for å være på skolen. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Skogmo videregående skole følger samme opplegg siste uken før jul.

Larvik kommune

Thor Heyerdahl videregående skole er på rødt nivå i trafikklysmodellen frem til 8. januar 2021. Skolen har 4 smittede elever, mens 64 elever og 4 ansatte er i karantene. Skolen gjennomfører opplæring og oppfølging av den enkelte elev innenfor lokale planer på rødt nivå, med en kombinasjon av tilstedeværelse på skolen og digital opplæring.

Andre skoler

Ved Bø videregående skole avsluttes karanteneperioden for 45 elever og 4 lærere i dag 11. desember. Fra og med mandag 14. desember møter alle elever og ansatte på skolen igjen.

Ved alle de øvrige videregående skolen er det fredag 11.12. ikke registrert kjent smitte eller karantene. Skolene gjennomfører derfor opplæring og oppfølging av den enkelte elev innenfor lokale planer på gult nivå.