Støyskjermer 93 boliger

Veien skal følge delvis den gamle jernbanetraseen gjennom sentrum
93 boliger skal få ulike skjerminger mot støy i Holmestrand sentrum. Eierne vil bli kontaktet. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

27.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nesten 100 boliger i Holmestrand skal skjermes mot støy  i forbindelse med bygging av ny sentrumsvei.

Konkurransen om hvem som skal gjøre jobben er i gang. Beregning av støy ble utført i 2017, men i 2022 ble det gjort nye støyvurderinger basert på oppdaterte trafikkanalyser.  
- Vi forventer at byggestart for de til sammen 93 boenhetene blir til høsten i år, sier prosjektleder Grethe Bodholt i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Eierne kontaktes


Samtlige boligeiere blir kontaktet for å avklare de endelige tiltakene, etter at kontrakten er inngått.  Arbeidet som skal gjøres i de ulike boligene, er veldig forskjellig. Entreprenøren som tar på seg arbeidet skal også detaljplanlegge alt arbeid før de kan sette i gang.  Alt dette arbeidet skal være ferdig til straks etter sankthans neste år.
Med et unntak ble alle hus som skal rives, revet sist høst.  Bare Bakken 14 gjenstår.  Hovedvekten av grunnervervet for selve vegbyggingen er ferdig, men det gjenstår fortsatt noen avtaler. Disse blir forhåpentligvis avklart nå i vinter.

Hovedkontrakt lyses ut


Arbeidet med konkurransegrunnlaget for hovedkontrakten, er også på vei mot innspurten. Meningen er at denne skal lyses ut i løpet av våren.
- Kontraktsignering med entreprenøren vil vi da gjøre til høsten.  Kontrakten er en totalentreprise hvor entreprenøren må prosjektere før byggingen kan starte, forteller prosjektleder Bodholt.
Dette betyr at det vil gå noe tid fra kontrakten blir skrevet under til det fysiske arbeidet ute i veilinjen starter.
I forbindelse med utbyggingen av jernbanen, ble det i sin tid satt ned mange såkalte setningsbolter på bygninger nær der vi skal bygge. Rett før jul målte vi inn noen av disse punktene, vi vil også følge med og måle disse gjennom anleggstiden. 

Overvåker grunnen


Det vil bli satt opp flere poretrykksmålere i nærområdet som vil bli fulgt opp både før, under og etter anleggsperioden. Disse registrerer vanntrykket og grunnvannstanden i området. 
Det vil også bli utført noe arbeid for å bedre trafikksikkerheten i Skolegaten i løpet av dette året. Hva som skal gjøres skal prosjekteres før jobben blir lyst ut.  
- Tanken er å få gjennomført tiltakene før Nyveien stenges. Nyveien blir ikke stengt før i slutten av 2023 eller starten av 2024, avslutter prosjektleder Grethe Bodholt.