Styrker frivillighetens muligheter til å bidra i integreringsarbeid og i flyktningkrisen

Bilde av dialogmøte om integrering og frivillighet
Mer enn 40 deltakere fra kommuner, frivillige organisasjoner og NAV deltok på dialogmøtet om integrering og frivillighet i Larvik Foto: Therese Surdal Lahus

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

18.03.2022

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber i flere spor for å styrke integreringsarbeidet i fylket i disse dager. 8. mars arrangerte vi dialogmøte om hvordan integreringsarbeidet gjennom frivillig sektor kan styrkes. Og tirsdag vedtok fylkestinget flere tiltak som skal hjelpe Ukraina-flyktninger.

Gjennom regionreformen fikk fylkene et ansvar for å følge opp det regionale integreringsarbeidet i regi av frivillig sektor, og for å skape flere møteplasser og mer samhandling mellom aktørene på dette feltet. 2022 er også frivillighetens år, og fylkeskommunen er selvsagt med på å markere Norges viktigste lagarbeid. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere flere egne aktiviteter og møteplasser for frivilligheten, og gjennom å støtte organisasjoner som jobber med integrering.

Hverdagsintegrering

- Endelig er vi i gang! Når vi skal jobbe for at frivilligheten kan bidra til økt samfunnsdeltakelse blant innvandrere, trenger vi å samle alle gode krefter og peke ut retningen sammen. Derfor inviterte vi til dette dialogmøtet, hvor vi fikk diskutert viktige, innledende spørsmålsstillinger med mer enn 40 fremmøtte fra aktører som alle kan gi et viktig bidrag i integreringsarbeidet fremover, forteller Rebeka Dawn Holmes-Farmen, rådgiver for inkludering i fylkeskommunen.

Fylkestingsrepresentant og nyvalgt leder i Vestfold Senterparti, Per-Asbjørn Andvik, åpnet samlingen med å snakke om hverdagsintegrering, altså det som skjer der folk møtes i små og store fellesskap, på formelle og uformelle arenaer - som gjennom engasjement i frivillige organisasjoner.

- Hverdagsintegrering krever først og fremst innsats fra den enkelte innvandrer, men også at innvandrere møtes med åpenhet og gis mulighet for deltakelse. Hverdagsintegrering handler derfor også om levekår, og om samfunnets vilje og evne til å inkludere innvandrere i formelle og uformelle felleskap. Fordi hverdagsintegrering er noe som skjer i møter mellom mennesker, er det ikke noe som kan vedtas eller gjøres av det offentlige alene, sa han blant annet.

Andvik lot seg engasjere sterkt av tematikken for dialogmøtet, og uttalte at han skulle ta opp flere av spørsmålsstillingene som kom opp med arbeids- og inkluderingsministeren ved neste anledning.

Vil ha flere møteplasser og samarbeid

I tillegg ansatte som jobber med integrering i kommuner og hos NAV, deltok regionalt ansatte hos frivillige organisasjoner – som Røde Kors, Kreftforeningen, Redd Barna og DNT på dialogmøtet. Flere frivilligsentraler og innvandrerråd var også representert i Bølgen kulturhus i Larvik.

- I tillegg til å spørre disse sentrale aktørene om hva de mener bør gjøres konkret for å styrke integreringsarbeidet i regi av frivilligheten, var det viktig for oss å få høre hva de selv kan bidra med – og hva de trenger for å få det til. Deltakerne diskuterte både i grupper og i plenum, og ga oss mange gode forslag vi tar med oss videre i vårt arbeid fremover, forklarer Holmes-Farmen.

Blant annet kom det inn innspill om flere møteplasser for erfaringsutveksling og kompetanseheving, økt samarbeid og samhandling på tvers, bedre oversikt over og synliggjøring av tilbudene som finnes, og forutsigbare rammebetingelser for frivillige aktører som ønsker å bidra i integreringsarbeidet.

Vedtok hjelpetiltak for Ukraina-flyktninger

Med utgangspunkt i krigssituasjonen og flyktningkrisen i Ukraina, vedtok fylkestinget i sitt møte 15. mars nye tiltak som skal hjelpe flyktninger som kommer til Vestfold og Telemark. Frivilligheten er ventet å ha en sentral rolle i arbeidet med å integrere flyktninger i samfunnet. Derfor bestemte fylkestinget at det skal opprettes en fylkeskommunal tilskuddsordning med målgruppen frivillige organisasjoner som jobber med flyktningkrisen, som vil bli lagt frem i detalj i neste fylkesting i april.

Millioner til innsamlingsaksjon

Fylkespolitikerne vedtok dessuten også å bevilge 2 kroner pr innbygger i fylket, totalt ca. kr 850 000 kroner, fordelt til de 6 humanitære organisasjonene i innsamlingsaksjonen «Sammen for å hjelpe»: Røde Kors, Unicef, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Caritas og Kirkens Nødhjelp. Og ikke nok med det: Et enstemmig fylkesting bevilget også et beløp på 5 millioner kroner som skal fordeles til frivillige organisasjoner i Vestfold og Telemark som jobber med flyktninger, gjennom en løpende søknadsordning. I vedtaket ble det også bestemt at fylkeskommunen etter behov skal ta en økt koordineringsrolle mellom frivilligheten, organisasjoner, kommuner og mottak på et regionalt nivå.

 

Nyttige lenker til mer om integrering og frivillighet:

Les mer om fylkeskommunens frivillighetsarbeid her

Les mer om hvordan å hjelpe Ukrainere i Norge her

Les mer om fylkeskommunens ansvar for integrering her

Les regjeringens strategi for hverdagsintegrering her