Tilskudd til verneverdige kulturminner

Gammelt tømmerhus
Foto: Håkon Minnesjord Solheim

Av:

Eystein M. Andersen

Publisert:

28.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå kan du søke om tilskudd til å ta vare på kulturminnet ditt!
 
Fylkeskommunen deler årlig ut penger til istandsetting av verneverdige bygg. Det kan gis tilskudd til prosjekter som gjelder restaurering, sikring og tilbakeføring av verneverdige kulturminner.
 
Private eiere kan søke om tilskudd, under forutsetning av at det brukes historisk riktige materialer, og gjenbruk og restaurering av originale bygningsdeler der det er mulig. Du kan lese mer og søke her:
 
Søknadsfristen er 1. september 2022.
 
Et av prosjektene som har fått støtte gjennom denne ordningen er istandsettingen av høyselet «Rusti» i det utvalgte kulturlandskapet i Svartdal i Seljord. Det er et laftet vårfjøs som var i bruk til 1950-årene. Fjøset har opprinnelig hatt et flistak som er godt bevart og reddet takket være et utbanket tønnetak.290833257_7917969514910435_5764221819638583900_n.jpg
 
Prosjektet gikk ut på å sikre flistaket og gjenbruke de gamle og karakteristiske tønne-platene. Nytt undertak ble lagt på lekter slik at lufting over det gamle flistaket er ivaretatt. Ny takpapp ble lagt, med krysslufting med sløyfer og lekter, før det gamle tønnetaket ble lagt tilbake på trekantlekter, likt originalt. Det gamle flistaket er fremdeles synlig innenfra. Det ble også fjernet mye vegetasjon rundt selet for å unngå ansamling av fukt, og et hjørne ble jekket opp da det lå nede i jorda.290755568_7917969558243764_4938783167629408918_n.jpg
 
Det var ingen spor av original dør i bygget, så ny enkel dør i malmfuru ble laget til eksisterende åpning, etter inspirasjon fra nærliggende sel og nabogården.
Sluttresultatet gir kulturlandskapet økt kunnskaps- og opplevelsesverdi.290688521_7917969508243769_4040488456745784185_n.jpg