Tilstandsrapport om næringslivet i Vestfold og Telemark

Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

05.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

En undersøkelse fra august blant 706 bedrifter i Vestfold og Telemark viser at korona-pandemien har rammet hardt, men at enkelte bransjer likevel er optimistiske med tanke på framtida.

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør som ønsker å by på et felles kunnskapsbilde om tilstanden i Vestfold og Telemark. Derfor ble det i august gjort en undersøkelse for å finne ut hvordan det gikk med bedriftene i fylket, sammenlignet med i mai.

Resultatene viser at gjennomsnittet av bedriftene i Vestfold og Telemark synes det gikk noe bedre i august enn i mai. 41 prosent av antall bedrifter sa det gikk bedre, mot 13 prosent som sa det gikk dårligere. Bedrifter med mange ansatte opplevde i større grad at det gikk bedre. 

«Fylkeskommunen er svært opptatt av næringslivets arbeidsbetingelser generelt og spesielt i vanskelige tider under Covid-19. Derfor ønsker vi med denne undersøkelsen å ta fram et kunnskapsgrunnlag om de utfordringer som næringslivet nå står overfor. Oppdatert kunnskap vil komme til nytte for alle virksomheter som har ambisjoner om å støtte opp under regionalt næringsliv.»

- Lisbeth Eek Svensson, direktør for næring, innovasjon og kompetanse

Det er Telemark næringshage som har hatt oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen og lage en tilstandsrapport for fylket.

Situasjonen i korte trekk

Slik oppsummerte Telemark næringshage tilstanden i næringslivet i Vestfold og Telemark per august: 

Blant bedriftene som har besvart undersøkelsen, har 1 av 5 ansatte blitt permittert hittil i år og 12 % av omsetningen hittil i år er tapt. Hele 42 % av bedriftene opplever seg rammet av generell svikt i sine markeder.

Likevel opplever bedriftene at det går bedre nå enn det gjorde i mai. Det er bare 3-4 % av næringslivet som opplever å stå i fare for konkurs. Tidligere under krisen opplevde mange flere bedrifter dette som en reell mulighet.

Videre ut året forbereder bedriftene seg på å måtte permittere ytterligere 6 % av arbeidsstokken, og forventer fortsatt reduserte inntekter på nivå med året til nå. Totalt for året tror bedriftene at tapet av inntekter vil ligge på et sted mellom 10-17 %.

På lang sikt er bedriftene mer optimistiske. De ser for seg at både omsetning og sysselsetting vil ta seg opp igjen fra 2021, og være på nivå med 2019 eller bedre.

Bedriftene peker på de offentlige ordningene som viktig årsak til at de klarer seg midt oppe i krisen. Endring av permitteringsregler, utsettelse og delvis reduksjon av skatter og avgifter samt kompensasjonsordninger har vært viktige bidrag til at bedriftene holder seg flytende.

Bedriftene våger i liten grad å investere i framtiden. Det er relativt få bedrifter som benytter seg av ordningene det offentlige har satt i verk for å bidra til finansiering og rådgiving for eksisterende bedrifter som vil utvikle seg.

Resultatene indikerer at næringslivet i Vestfold og Telemark står i fare for å gå glipp av muligheten til omstilling denne krisen kan gi.

Situasjonen oppleves ulik av bransjene

Resultatene viser at opplevelsen av situasjonen varierer mellom bransjene. I noen bransjer går det tydelig bedre i august enn i mai. 

 • Av overnattings- og serveringsvirksomheter sier arbeidsgiverne til 87 % av de ansatte at det går bedre enn i mai. 
 • I bygg og anlegg og industrien går det gjennomsnittlig noe bedre enn i mai. Dette er et viktig signal tatt i betraktning at disse to bransjene representerer over 40 % av de ansatte i undersøkelsen.
 • Jordbruk, skogbruk og fiske er en bransje hvor vi ser en klar negativ trend hvor arbeidsgiverne til 46 % av de ansatte sier at situasjonen er dårligere enn i mai.

Situasjonen fordelt på bransje

Her finner du «Tilstandsrapport om næringslivet i Vestfold og Telemark fylke 2020» (gjennomført i august)

Generelt om undersøkelsen

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Telemark Næringshage satt i gang en omfattende undersøkelse av tilstanden i næringslivet etter fem måneder med Covid-19.
 • Undersøkelsen er sendt ut til 3 276 bedrifter i Vestfold og Telemark i løpet av august 2020. 
 • Tallene i tilstandsrapporten er basert på svar fra 706 bedrifter. 
 • E-post ble benyttet som kontaktmetode. 
 • Det var totalt 1 783 bedrifter som åpnet invitasjonen på e-post.
 • Svarandelen var 40 % for bedrifter som leste invitasjonen og 22 % av alle bedrifter invitert. 
 • Totalt representerer bedriftene som har svart 8 454 arbeidsplasser. 
 • Bedriftene som har svart oppgir å ha total omsetning i 2019 på 21,4 mrd. kr.

Få oversikt

Tilstandsrapport om næringslivet i Vestfold og Telemark (august 2020)

Kort oppsummert

Næringslivet i fylket har vært hardt rammet

 • 1 av 5 ansatte blitt permittert hittil i år
 • 12 % av omsetningen hittil i år er tapt
 • 42 % av bedriftene opplever seg rammet av generell svikt i sine markeder 

Det blir ganske tøft videre også

 • Ytterligere 6 % må permitteres
 • Forventet at omsetningsreduksjonen forblir på 12 % ut året
 • Relativt få som opplever fare for konkurs

Positive, men defensivt innstilt til framtida

 • Forventer sysselsetting og omsetning på nivå med 2019 fra 2021
 • Lener seg på ordninger for permittering og kompensasjon
 • Få som benytter seg av muligheten til å satse på utvikling