Ønsker partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner

Foto: Foto: alvarez / E+ / Getty Images

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

25.06.2020

Oppdatert:

18.03.2022 kl.09.15

Vestfold og Telemark har opprettet en ny ordning som innebærer at fylkeskommunen ønsker å inngå partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Alle frivillige organisasjoner står fritt til å søke midler. Målet med ordningen er først å fremst å bidra å fremme psykisk helse og utjevne sosial ulikhet.

Ordningen innebærer at fylkeskommunen inngår gjensidig forpliktende partnerskapsavtaler med et utvalg frivillige organisasjoner. Avtalene skal ivareta både frivillighetens autonomi og fylkeskommunens regionale utviklingsmål.

Målsetningen med avtalene er en felles innsats som skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse.

Søknadsfrist er 15.08.2020.   


Søknadsskjema i word finner du her. 

Søknadsskjema i pdf finner du her. 


Hvem kan søke

Alle frivillige organisasjoner i regionen står fritt til å søke, enten hver for seg eller ved at ulike organisasjoner går sammen og søker om felles prosjekter. Søkerorganisasjoner må være registrert i Frivilligregisteret i Brønnøysund. Søkere bør være regionale organisasjoner, eller dekke flere kommuner. Organisasjoner som ikke faller inn under andre offentlige forvaltningsnivåers ansvarsområde prioriteres. 

Hva kan det søkes om?

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å inngå partnerskap med organisasjoner som har tiltak/prosjekter som er i tråd med de regionale innsatsområdene for folkehelse i Vestfold og Telemark fylke (Slik lever vi i Vestfold og Telemark). Kort oppsummert skal tiltak det søkes om ha som målsetting å fremme psykisk helse og utjevne sosial ulikhet.

Søknadsbeløp for den enkelte søker er satt til kr. 125.000- 250.000 kroner per år over fire år fra og med 2021. Tilskuddet vil bli utbetalt årlig med forbehold om videre politisk bevilgning. 

Kriterier for tiltak og prosjekter

Organisasjoner som ønsker å søke må velge ut et av sine eksisterende tiltak/prosjekter som ønskes videreutviklet, eller et nytt som skal startes opp. Prosjektet eller tiltaket skal være i tråd med følgende kriterier:  

 1. Tiltaket må være helsefremmende. Med det menes at de som deltar i tiltaket sannsynligvis får bedre helse av det.
 2. Tiltaket må være rettet mot hele befolkningen. Med det menes at det ikke skal være utelukkende for grupper med spesielle behov. Det kan være rettet mot f. eks alderstrinn eller geografisk område, men ikke mot diagnoser eller økt risikovurdering.
 3. Tiltaket må være faglig begrunnet. Søknaden må vise til kunnskap både om hvorfor tiltaket er ønskelig/nødvendig og også om hvilken fagkunnskap som gir grunn til å tro at tiltaket vil være nyttig.
 4. Søknaden må være knyttet til et konkret prosjekt/tiltak. Med dette menes at partnerskapet inngås omkring en del av organisasjonens tilbud, ikke som ordinære driftstilskudd til organisasjonen som helhet.
 5. Søkerorganisasjonen må i søknaden vise hvordan de planlegger å samarbeide med brukergrupper, sivilsamfunn, næringsliv og/eller kommuner i utviklingen av tiltaket. På grunn av kort søknadsfrist vil det være begrenset hvor mye samhandling det vil være mulig å få til i forkant av søknadsskriving, men det er viktig at planer for dette kommer frem i søknaden.

De fem kriteriene må svares opp i søknadsskjemaet.

Fylkeskommunens forpliktelser i avtalen

 • Ha tett dialog med partnerskapsorganisasjonene.
 • Utbetale avtalt tilskuddsbeløp årlig.
 • Bistå og understøtte organisasjonene med kunnskap der det måtte være behov.
 • Arrangere samarbeidsmøter.

Den enkelte partnerskapsorganisasjons forpliktelser i avtalen

 • Ha tett dialog med fylkeskommunen.
 • Arbeide i tråd med kriteriene (se ovenfor).
 • Delta på samarbeidsmøter.
 • Dokumentere og dele erfaringer fra prosjektet.
 • Bidra til å styrke regionens samlede kunnskap og tilbud om helsefremmende og primærforebyggende tiltak.

Rapportering


Partnerskapsavtalen vil beskrive krav om rapportering på gjennomføring av de avtalte prosjektene/tiltakene underveis, det vil også være krav om sluttrapport.


Søknadsfrist


Søknadsfristen er 15. august, og saken vil bli politisk behandlet i Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett den 15.09.2020. Organisasjoner som vurderer å søke oppfordres til å ta kontakt hvis dere har spørsmål.  

 

Kontaktpersoner


Mona Kluck
Mobil: 40 91 63 99  
Mona.kluck@vtfk.no 

Inger Elisabeth Borge
Mobil: 47 64 54 95
inger.elisabeth.borge@vtfk.no