Vedtok løsning for Hogsnesbakken

Viser Hogsnesbakken, som svinger inn fra ytterkanten av bildet. Noe av bebyggelsen i bakken er synlig i bildets bakkant.
Hogsnesbakken er en smal vei, med relativt mye trafikk. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

05.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Et enstemmig fylkesting vedtok tirsdag å utvide fylkesvei 303 Hogsnesbakken, blant annet for å få på plass gang- og sykkelvei.

En oppgradering av Hogsnesbakken har vært ønsket i flere tiår, blant annet fordi veistrekningen er smal og trafikkert, og per i dag ikke har noe tilbud for gående eller syklende.

- Dette er en gledens dag, ikke minst for befolkningen på Vear, som endelig får en avklaring på hvordan ting vil bli fremover, sier Arve Høiberg, som er leder for Hovedutvalg for samferdsel.

Har vurdert alternativer

Flere alternative løsninger for Hogsnesbakken har blitt diskutert i løpet av de siste årene. Blant annet vedtok Tønsberg kommune i 2014 en reguleringsplan der Hogsnesbakken ble lagt i tunnel. Denne ble senere lagt til side, fordi den kom i konflikt med reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse til Færder. Et annet alternativ som har vært vurdert er  å etablere en rundkjøring ved Smørberg, og stenge Hogsnesbakken for gjennomkjøring.  Vurderingen er imidlertid at det ville ført til endrede kjøremønstre, og komme i konflikt med målet om nullvekst i biltrafikk.

Hogsnesbakken2.jpg

- Løsningen vi vedtar i dag er et kompromiss, der pris, inngrep i lokalmiljøet, nullvekstmålet og behovet for oppgradering er veid opp mot hverandre. Jeg tror og håper dette vil bli en god løsning, og at vi legger til rette for både de myke trafikantene, kollektivtrafikken og bilistene med dette vedtaket, sier Høiberg.

Ny reguleringsplan for Hogsnesbakken skal utarbeides som en del av Bypakke Tønsberg-regionen. Endelig løsning må derfor behandles hos partene i bypakka.

Les sakspapirene her