Behandlet veiløsning for ny fastlandsforbindelse

Representanter for hovedutvalget står foran punktet der den nye brua skal ligge. Fjorden og Smørberg skimtes i bakgrunnen.
Hovedutvalget var onsdag på befaring for å se hvor den nye brua skal ligge. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

04.03.2022

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Politikerne i hovedutvalg for samferdsel vedtok onsdag veiløsning for den nye fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder.

Kun Rødt og MDG stemte imot fylkesdirektørens innstilling, som bestod av seks punkter. Sakspapirene kan du lese her.

–Jeg er glad for at vi har gjort dette vedtaket, og at vi på denne måten er et skritt nærmere ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Færder. Det er et viktig ledd for å komme videre i prosessen, sier Arve Høiberg (Ap), leder i hovedutvalg for samferdsel.

I forkant av behandlingen var hovedutvalget på befaring, for å se nærmere på områdene som blir berørt av utbyggingen.

Ny fastlandsforbindelse er estimert til å koste i overkant av 3,6 milliarder 2020-kroner, og det planlegges for trafikkpåsetting i 2028. 

befaring fastlandsforbindelsen2.jpg
Hovedutvalget på befaring på Smørberg, der den nye brua skal treffe fastlandet.

Legger grunnlag for veien videre

Torsdag ble saken behandlet i Hovedutvalg for klima, areal og plan, og den skal videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. Kommunestyret i Tønsberg skal behandle saken 9. mars og kommunestyret i Færder 16. mars.

Disse politiske vedtakene legger grunnlag for at administrasjonen skal kunne jobbe videre med reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse og de andre prosjektene i bypakka.  og videre planlegging av prosjektet.

Dersom det blir like vedtak gjennom de ulike politiske behandlingene av saken vil den nye løsningen for fastlandsforbindelse bli slik:

 

Tunnel under Teieskogen reduseres fra fire til to felt.
Fra Kolberg, under Teieskogen og til Ramdal var det opprinnelig planlagt to tunneler med to felt i hvert tunnelløp. Nå er det ett tunnelløp med to felt som gjelder.  

Gang- og sykkelveisystemet på brua og gjennom Rambergåsen reduseres fra fem til tre meter.
Her var det tenkt bredere felt for å kunne ha plass til å skille syklende og gående, men dersom det skulle spares inn noe på selve brua var dette det minst inngripende tiltaket.

 • Tunnel under Hogsnesåsen opprettholdes.
  Det betyr at løsningen med to tunnelløp og fire felt under Hogsnesåsen opprettholdes. Trafikkmengden på dette strekket vil være for høy til at den kan reduseres til to felt.
 • Fjordkryssingen bygges med fire felt.
  Selve brua skal fortsatt bygges med fire kjørefelt. Det er utredet mulighetene for å redusere brua med to felt, men ulempene viser seg å bli langt større enn hva innsparingene kan forsvare.
 • Fv. 300 Semslinna utvides ikke til fire felt mellom Korten og Jarlsberg.
  Opprinnelige var det planlagt fire felt fra Korten ved trafikkmaskinen utenfor Frodeåstunnelen og til rundkjøringen på Jarlsberg. Det er nå tatt ut av planene.
 • Kompenserende tiltak reduseres med 100 mill. kroner.
  Det var opprinnelig satt av 200 mill. kr til oppgradering av eksisterende kryssing av Kanalen, samt etablering av nye kryssinger.
 • Bypakke Tønsberg-regionen skal jobbe kontinuerlig med optimalisering for kostnadseffektive og klimaeffektive tiltak i både bygge- og driftsfasen.
  Dette vil være en pågående prosess gjennom hele prosjektet fra det videre planleggingsarbeidet og utover i prosessen mot selve byggingen.