Vestfold og Telemark har fått nye ledere

Fra venstre: Jan Sivert Jøsendal, Helge Galdal, Rune Terje Hjertås, Turid Kristoffersen, Trine Orten Groven, Hege Glenna, Anne Pedersen, Lisbeth Eek Svensson Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune, Jan Sivert Jøsendal, har besluttet at fem av åtte direktører skal tre inn i den øverste administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen.

– Jeg er glad for at vi nå er godt i gang med å få på plass en strategisk og kompetent ledergruppe for den nye fylkeskommune. Dette er en viktig milepæl i prosessen, og jeg er svært fornøyd med at vi allerede nå har så dyktige og erfarne ledere med på laget, uttaler Jøsendal.

Stillingene som direktør for Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima, direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet og direktør for Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet skal lyses ut med det første.

Regionsjef i Telemark Hildegunn Sørbø synes stillingen som direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet er attraktiv, men ønsker selv å konkurrere med eksterne søkere siden området Samferdsel, miljø og mobilitet vil bli betydelig endret med hensyn til oppgaver, ansvar og antall ansatte i den nye fylkeskommunen.

Sterk og omstillingsdyktig

Den nye fylkeskommunen organiseres med et lederteam bestående av 8 direktører som skal være faste medlemmer av fylkesrådmannens ledergruppe. I tillegg er to utviklingsledere innen programområdene Brukermedvirkning, digitalisering og kommunikasjon samt Vestfold og Telemark +. Arbeidet til utviklingslederne vil i stor grad representere en felles utviklingskraft og skal styrke organisasjonens og ledergruppens strategiske og analytiske kapasitet.

–  Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en sterk og omstillingsdyktig organisasjon som stiller høye forventninger til både ledere og ansatte. Det trenger vi for å kunne utvikle en attraktiv kompetanseorganisasjon som kan være med på å gi innbyggerne våre en god fremtid. Som prosjektrådmann er jeg svært opptatt av å styrke fylkeskommunens legitimitet utad i regionen og inn mot våre viktigste samarbeidspartnere, sier Jøsendal.

Nye ledere med hovedansvar for videre organisasjonsbygging

Øverste ledelse i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal gi retning, utnytte handlingsrommet og være resultatorientert innenfor en politisk styrt organisasjon. De skal legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og innovasjon gjennom læring og forbedring.

– Ledergruppens sammensetning inkluderer en bred representasjon av de største og tyngste fagområdene i organisasjonen. Faglig tyngde, bred representasjon og stor grad av operativ nærhet vil gi oppmerksomhet og kraft til de politiske ambisjonene om bærekraftig vekst, bedre infrastruktur, attraktive samfunn og utnyttelse av regionens fortrinn, sier Jøsendal.

Dette er de nye lederne

Anne Pedersen (60) – Fylkesdirektør HR, mestring og utvikling

Anne-Pedersen-3-of-4-1-670x1005.jpg
Anne Pedersen, fylkesdirektør HR i nye Vestfold og Telemark fykesskommune

Nåværende stilling: prosjektkoordinator for ny fylkeskommune, i permisjon fra HR-sjefsstilling i VFK

Kompetanse: lærerutdanning, hovedfag nordisk språk og litteratur, videreutdanning innen ledelse. Veileder i nasjonalt Veilederkorps og skolevurderer, begge i regi av Utdanningsdirektoratet.

Erfaring: Har i en årrekke representert arbeidsgiversiden i kunnskapsbaserte organisasjoner, hovedsakelig offentlig sektor, men også privat næringsliv. Erfaring som lærer, rådgiver hos fylkesmannen, fagsjef i Virke, mellomleder i utdanningssektoren i fylkesadministrasjonen, rektor i videregående opplæring og har vært HR-sjef siden 2013. Har ledet flere større endringsprosesser, og jobbet mye på tvers av tradisjonelle faggrenser, koordinert arbeid mellom ulike nivå og i aksen offentlig-privat.

Rune Terje Hjertås (59) Fylkesdirektør økonomi, styring og eierskap

rune-terje-hertås-670x1005.jpg
Rune Terje Hjertås, Fylkesdirektør Økonomi, styring og eierskap i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nåværende stilling: Økonomisjef  i Vestfold fylkeskommune

Kompetanse: Executive MBA ved Norges Handelshøgskole.  Økonomisk styring og ledelse.

Erfaring: 10 år som økonomisjef i kommune / fylkeskommune

8 år i EY Advisory Norway – offentlig og privat sektor

13 år i bank, også som banksjef for bedriftsmarkedet. 1 år med kjøp og salg av aksjer

 

Helge Galdal (49) Fylkesdirektør opplæring og folkehelse15545325848_e826ca353b_b-670x871.jpg

Fylkesdirektør, Opplæring og folkehelse i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nåværende stilling: Fylkesopplæringssjef i Telemark

Kompetanse: Hovedfag (cand.scient.-grad) i matematikk. I tillegg utdannelse i pedagogikk og ledelse

Erfaring: 1994-2013: 19 års arbeidserfaring fra Universitetet i Oslo, administrasjon og ledelse. Fra 2013: nåværende stilling

 

Turid Kristoffersen (61) Fylkesdirektør tannhelse og forebyggingTurid-Kristoffersen-670x437.jpg

Turid Kristoffersen, Fylkesdirektør Tannhelse og forebygging i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nåværende stilling: Fylkestannlege i Telemark fylkeskommune

Kompetanse: Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo og har en executive Master i leiing frå BI i Oslo.

Erfaring: Tannlege i offentlig og privat praksis i Nord Norge. Har jobbet nesten 20 år i
Bayer i Tyskland med ulike internasjonale stillinger innenfor forskning og utvikling, strategisk markedsføring og kommunikasjon. Har jobbet i et gründerfirma innenfor medisinsk teknologi før hun ble fylkestannlege i Telemark i 2012. Har vært styremedlem i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør i seks år, og medlem av styringsgruppen for nasjonal lederutdanning i primærhelsetjenesten i nesten to år.

 

Lisbeth Eek Svensson (56) Fylkesdirektør næring, innovasjon og kompetanse04_Lisbeth-Eek-Svensson-670x447.jpg

Lisbeth Eek Svensson, fylkesdirektør Næring, innovasjon og kompetanse i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nåværende stilling: Utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune

Kompetanse: Pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse innen naturfag og fagområdet Helse- og oppvekst. Har masterutdanning i ledelse fra BI Oslo, program Master of Management, fagområde endringsledelse.

Erfaring: Har jobbet som pedagog og skoleleder og hatt mange ulike lederroller i utdanningssektoren i Vestfold siden 1987. Har i perioden 2001 – 2012 vært rektor for Horten vgs, og ledet sammenslåingsprosessen av to videregående skoler i Horten. Har i perioden 2012 – 2017 vært stabsdirektør i Vestfold fylkeskommune, og ledet fylkesrådmannens stab og støttefunksjoner. Utdanningsdirektør i Vestfold fra juni 2017. Har som leder i Vestfold fylkeskommune vært utviklingsorientert og bidratt til godt arbeide på tvers av sektorene og til samfunnsutvikling i stort.

 

Hege Glenna (59) Utviklingsleder brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon

IMG_94931-670x1005.jpg

Hege Glenna, Utviklingsleder Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nåværende stilling: Stabssjef, Telemark fylkeskommune

Kompetanse: Bachelor i offentlig administrasjon, informasjonsutdanning ved medialinja i Volda, master i ledelse fra BI.

Erfaring: Lang ledererfaring som informasjonssjef, stabssjef og perioder som assisterende fylkesrådmann. Har de siste årene bl.a. hatt ansvar for IT, digitalisering, kommunikasjon, arkiv, eiendomsforvaltning og intern service.

 

Trine Orten Groven, 45 år Utviklingsleder Vestfold og Telemark +

trine-orten-groven_700x400px.jpg

Trine Orten Groven, Utviklingsleder Vestfold og Telemark + i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nåværende stilling: direktør for tannhelsesektoren, Vestfold Fylkeskommune

Kompetanse: tannlege, master i offentlig administrasjon og ledelse

Erfaring: Uteksaminert fra det odontologiske fakultet i 2000. Distriktstannlege i Vennesla. Jobbet i Helsedirektoratet (seniorrådgiver/ nestleder i avdeling omsorg og tannhelse) fra 2005 – 2010, arbeidet som leder (virksomhetsleder/ assisterende direktør) i Vestfold Fylkeskommune siden 2010. Direktør for tannhelse fra 1.1.2018.

Veien videre

Arbeidet med den nye organisasjonsmodellen har pågått fra sensommeren 2018, og modellen ble offentliggjort i desember i fjor.

Direktørene i ny ledergruppe vil tiltre i stillingene fra 1.1. 2020, men får allerede nå en sentral rolle i utformingen av den nye fylkeskommunen.

– Den nye ledergruppa vil bidra aktivt inn i arbeidet med videre organisering av den nye fylkeskommunen. Nå som øverste nivå begynner å falle på plass, fortsetter utformingen av resten av organisasjonen, sier Jøsendal.

Mellomledernivået skal etter planen være på plass innen 1. mars 2019 og øvrige deler av organisasjonen før 1. juni 2019.

Publisert:

05.08.2019

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05


Emneord:

Nytt om navn