Vestfold og Telemarks grønne budsjettforslag

Fylkesordfører og fylkesdirektør med utskrift av budsjettforslaget
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen mottok i formiddag budsjettforslaget fra fylkesdirektør Arve Semb Christophersen. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Harald Haave

Publisert:

01.11.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Når fylkesdirektør Arve Semb Christophersen i dag legger fram sitt budsjettforslag for Vestfold og Telemark fylkeskommune, har det en klar grønn profil.

Noen av tiltakene som fylkesdirektøren foreslår er:

  • 50,0 mill. kr til investering i ny veibelysning. Overgang til LED lys gir betydelig energisparing og bedre mulighet til styring av belysningen som også gir bedre trafikksikkerhet, og er framtidsretta på alle måter.

  • 50,0 mill. kr avsettes for å sikre at fylkeskommunen er i stand til å betale neste års energikostnader uten negative konsekvenser for tjenestene, samtidig som det stimuleres til energisparing.

  • Det øremerkes 10 millioner kroner ekstra ved anskaffelser der det kan oppnås en klimagevinst. Klimavennlige innkjøp er viktig, men kan noen ganger gå utover rammen som er satt av til det som skal anskaffes. Det er allerede identifisert noen slike innkjøp på samferdselsområdet, men målsetningen er å bruke midlene der den største miljøgevinsten ligger.

  • 6,0 mill. kr er satt av som forventet kostnad for å ta i bruk lokale tanntekniske tjenester igjen, noe som vil gi positive ringvirkninger både for klima og regionalt næringsliv. Fylkesdirektøren forutsetter også at en vil konsentrere bruk av årlige investeringsmidler i tannhelse til anskaffelse av digitale skannere på flere klinikker. Samlet gir dette muligheter for gode og effektive tjenester med en god miljøgevinst.

Siste budsjett

Dette er det fjerde og siste budsjettet for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det skal sikre gode tjenester og viktig aktivitet det siste året denne fylkeskommunen eksisterer. I tillegg skal det legge grunnlaget for de to nye fylkeskommunene som skal overta ansvaret fra 2024.

Vestfold og Telemarks framtid er avhengig av et vellykket grønt skifte. Et stort antall politiske saker behandlet så langt i denne fylkestingsperioden har hatt det grønne skiftet som gjennomgangstema. I dette budsjettet konsentreres de nye tiltakene om å bidra i dette grønne skiftet.

Bygging av nye fylker

Arbeidet med byggingen av de nye fylkeskommunene blir sentralt i 2023, som er omtalt i dette budsjettforslaget. Det er disponert midler til arbeidet tilsvarende budsjett for engangskostnader som er utarbeidet. I tråd med politiske vedtak er det forutsatt at dette blir tilbakebetalt av staten.

Vestfold og Telemark fylkeskommune sin økonomiske situasjon gjør det mulig å gi begge de to nye fylkeskommunene et godt økonomisk utgangspunkt fra oppstart i 2024, og slik fylkesdirektør ser det bygger budsjettforslaget videre opp under denne situasjonen.

Det er et nøkternt budsjett for delingskostnader som det er søkt om dekning for og som derfor er tatt med både som utgift og inntekt i budsjettet. I tillegg brukes mange timer på arbeidet som det ikke søkes dekning for.

Det er fylkestinget i Vestfold og Telemark som vedtar det endelige budsjettet for 2023. Det skjer i fylkeskommunens storstue i Skien, Vemork, onsdag 14. desember.

Fylkesdirektørs forslag til budsjett finner du her.