Viktige byggesteiner står på dagsordenen

Bilde fra møte i hovedutvalg Telemark
Prosjektleder Øistein Brinck orienterte om status i byggingen av nye fylkeskommuner i møtet i hovedutvalget for Telemark onsdag 18. mai. Foto: Trine Orten Groven

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

24.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Denne våren forbereder fylkeskommunen delingen av dagens fylkeskommune og byggingen av to nye. Fundamentet legges i de politiske sakene som behandles i møterekka fram mot sommeren.

Flere saker som omhandler byggingen av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune skal behandles i fylkestinget 14.-15. juni.

Dette er sakene på fylkestingets agenda:

  • Rekruttering av prosjektledere/fylkesdirektører til nye fylkeskommuner
  • Omstillingsdokument for deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og bygging av to nye fylkeskommuner
  • Styringsmodell, politisk organisering og forskrift for godtgjørelser og andre velferdsgoder for folkevalgte i Telemark fylkeskommune
  • Styringsmodell, politisk organisering og forskrift for godtgjørelser og andre velferdsgoder for folkevalgte i Vestfold fylkeskommune
  • Prinsippbeslutning om felles IT-infrastruktur for Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune
  • Bygge nye fylkeskommuner – partssammensatt utvalg
  • Nye fylkeskommuner – fylkeskommunale råd og medvirkning
  • Nye fylkeskommuner – yrkesopplæringsnemnda
  • Tilbakemelding til departementet, delingsforskrifter etter inndelingslova

Her kan du lese sakspapirene til fylkestinget.

Hovedutvalgene fatter ulike vedtak

Fylkestinget vedtok i mars den politiske organiseringen av arbeidet med å etablere nye fylkeskommuner. Dette skal skje etter kommunelovens regler og under ledelse av fylkestinget selv. 

Det er opprettet to hovedutvalg – hovedutvalg Telemark og hovedutvalg Vestfold – og disse har hatt sine første møter. Allerede nå er det eksempler på at hovedutvalgene fatter ulike vedtak. 

I hovedutvalgsmøtene 18. og 19. mai, vedtok hovedutvalget for Telemark at ansatte som eventuelt blir overtallige som følge av delingen, får et får et vern mot oppsigelse i fem år. Hovedutvalget for Vestfold vedtok et stillingsvern i tre år.

– Vestfold og Telemark blir delt fordi flertallet ønsket å utvikle to forskjellige fylkeskommuner i stedet for en samlet. Fremover tror jeg vi vil oppleve mange eksempler på at det gjøres forskjellige vedtak i de to hovedutvalgene, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen, og fortsetter:

– Mitt råd til politikerne er at de ikke overprøver alle forskjeller de to hovedutvalgene legger opp til. Fylkestinget har myndighet til det, men mitt råd er at de ikke bruker den. Disse to fylkene bør få utvikle to ulike modeller, slik at man oppfyller intensjonen i delingsvedtaket. I den aktuelle saken denne gangen er det også viktig å huske på at Arbeidsmiljølovens regler gjelder uansett.

De to hovedutvalgene innstiller til fylkestinget, som fatter sitt endelige vedtak i møtet 14.-15. juni.

HUV_cropvtfk.jpg
Hovedutvalg for Vestfold hadde sitt møte torsdag 19. mai. FOTO: Charlotte N. Erikstad

Rekruttering av nye fylkesdirektører

Det er de folkevalgte som ansetter den øverste administrative lederen i fylkeskommunen. Derfor er rekrutteringen av nye fylkesdirektører en politisk prosess, ledet av de to hovedutvalgslederne. 

Lederne som blir rekruttert til stillingene, vil være prosjektledere for byggingen av nye fylkeskommuner fram til 31. desember 2023. Deretter blir de samme personene fylkesdirektører i hver sin nye fylkeskommune. 

Saksbehandlingen startet i hovedutvalget for Telemark 18. mai, men saken i hovedutvalg Vestfold ble utsatt fram til neste hovedutvalgsmøte 7. juni. 

I innstillingen fra hovedutvalgslederne står det blant annet at det nedsettes to tilsettingsutvalg med medlemmer fra hvert av hovedutvalgene. To tillitsvalgte følger hver sin rekrutteringsprosess.

Hovedutvalgene innstiller til fylkestinget, som fatter endelig vedtak i saken i junimøtet.

Nye fylkesdirektører kan ikke ansettes før Stortinget har fattet et endelig delingsvedtak. Ansettelsen må også vente til Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt en forskrift som gir dagens fylkesting fullmakt til å ansette fylkesdirektører for de nye fylkeskommunene.

Stortingsbehandlingen er planlagt fredag 10. juni. Delingsforskriften er ventet i august/september.

LES OGSÅ: Proposisjon til Stortinget om deling av fylker

Representanter i nye fylkesting

Antallet medlemmer i de nye fylkestingene har vært på sakskartet, og begge hovedutvalgene innstiller på 41 representanter. Også i denne saken er det fylkestinget som fatter endelig vedtak. 

Hovedutvalgene har også begynt å diskutere styringsmodell, politisk organisering og forskrift for godtgjørelser og andre velferdsgoder for folkevalgte. 

Det er nedsatt et arbeidsutvalg for hvert av hovedutvalgene som skal se på detaljene og utarbeide forslag.

De neste hovedutvalgsmøtene er 7. juni (Vestfold) og 10. juni (Telemark). Sakspapirene for finner du her:

LES MER: Vi bygger nye fylkeskommuner

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.