Jernbanesatsingen på Vestfoldbanen må fortsette

Dette er fra dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg som ble åpnet i 2011 Foto: Eva Susanne Drugg

Publisert:

25.09.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesordføreren, sammen med alle ordførerne langs Vestfoldbanen, sier klart fra til samferdselsministeren om at utbyggingen på Vestfoldbanen må fortsette.

Samferdselsministeren varslet denne uka om at en rekke utbygginger som ligger inne i inneværende Nasjonal transportplan forsvinner ut. Dette skaper stor bekymring i fylkeskommunen og kommunene langs Vestfoldbanen. Derfor har fylkesordføreren og alle ordførerene lags Vestfoldbanen gått sammen om et felles brev til Samferdselsminsiteren. 

Brevet kan du lese i sin helhet her:

Nasjonal transportplan og videre utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen

Det vises til gårsdagens innlegg i Aftenposten (17.09.2020) om Nasjonal transportplan. I innlegget kommer det fram at Samferdselsministeren varsler om at en rekke utbygginger som ligger inne i inneværende NTP forsvinner ut, herunder prosjekter knyttet til videre utbygging av dobbeltspor på IC- strekningene. Dette skaper stor bekymring for Vestfold og Telemark fylkeskommune og ordførere i kommunene langs Vestfoldbanen.

Vi har stor forståelse for at Samferdselsministeren er bekymret over kostnadsøkninger for store samferdselsprosjekter. Eksemplene på kostnadsøkninger er dessverre mange. Men det kan ikke være slik at en hel region skal straffes fordi andre prosjekter får en betydelig kostnadssprekk. Utbygging på Vestfoldbanen de siste årene har tvert imot fått en kostnadsreduksjon i forhold til tidligere anslag, og er også helt i rute med tanke på gjennomføring.

Hvorfor satse på Vestfoldbanen? Kapasiteten på Vestfoldbanen er allerede i dag sprengt, og passasjerveksten de siste årene har vært betydelig. Det haster derfor å få på plass et økt togtilbud. For å få til dette, kreves det ytterligere utbygging av dobbeltspor.

Vestfoldbanen er hovedpulsåren mellom regionbyene i Vestfold og Telemark. Den er avgjørende for pendlere til og fra Oslo-området, men er også en svært viktig bybane mellom de folkerike byene i Vestfold og Grenland. I så måte er den svært viktig for å styrke bo- og arbeidsmarkedet i Vestfold og Grenlandsregionen. Banen utgjør ryggraden i det lokale og regionale kollektivsystem. Nye sentrale stasjoner i byene vil bygge opp om et sømløst og bærekraftig kollektivsystem.

At dobbeltspor som gir tidsbesparelse øker trafikken betraktelig er bevist på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn. Etter at dobbeltsporstrekningen ble åpnet i 2018 ble reisetiden mellom de to byene redusert med 23 minutter når vi sammenlikner rutetabellen fra 2017 med 2020. Dette har medført mer enn dobling i antall passasjerer på strekningen. For å ta ut de samfunnsøkonomiske gevinstene med denne investeringen, bør utbyggingen av dobbeltsporet sør for Tønsberg videreføres snarest for å kunne øke togtilbudet.

I desember 2019 og januar 2020 startet utbygging av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen: Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. Begge prosjektene skal etter planen åpne for trafikk i2024. Når disse parsellene er ferdig utbygd, vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Til sammen innebærer dette at togtilbudet mellom Tønsberg og Oslo kan utvides til fire tog i timen. Dette er bra, men vi trenger også et bedre togtilbud mellom Tønsberg og Skien.

Stokke-Sandefjord er den viktigste strekningen å komme videre med i planleggingen, da dobbeltspor her innebærer at man kan utvide togtilbudet mellom Tønsberg og Skien med to tog i timen. Dette vil styrke den nye regionen Vestfold og Telemark, ikke minst med tanke på næringsutvikling og miljøvennlig arbeidspendling.

Det haster også å komme videre med detaljplaner for Larvik og Porsgrunn stasjonsområder. Den uavklarte arealsituasjonen i sentrale byområder virker sterkt hemmende for by- og sentrumsutvikling. Først etter vedtatte detaljplaner for stasjonsområder kan man komme i gang med fortetting i knutepunktene. Fortetting er viktig for å bygge opp om markedet for jernbanen og kollektivtrafikken som helhet, og for utvikling av et bærekraftig transportsystem i regionen.

Vi mener vi har svært gode argumenter for at utbyggingen av IC Vestfoldbanen sør for Tønsberg er viktig å prioritere i neste Nasjonale transportplan. Vi trenger et bedre togtilbud og reduserte reisetider som kan konkurrere med biltrafikk. Vestfoldbanen er IC - områdets desidert mest brukte banestrekning. Med 7,8 mill. passasjerer i 2019. Dobbeltspor-utbyggingen må derfor ikke bremses nå!

 

Med hilsen

Terje Riis-Johansen - fylkesordfører

Elin Weggersrud – ordfører Holmestrand kommune

Are Karlsen – ordfører Horten kommune

Anne Rygh Pedersen – ordfører Tønsberg kommune

Jon Sannes Andersen – ordfører Færder kommune

Bjørn Ole Gleditsch – ordfører Sandefjord kommune

Erik Bringedal – ordfører Larvik kommune

Robin Kåss – Porsgrunn kommune

Hedda Foss Five – ordfører Skien kommune

Hallgeir Kjeldal – ordfører Bamble kommune