Budsjett 2022: Spørsmål fra folkevalgte

Fylkesdirektøren har invitert de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Spørsmålene rettes til politikk@vtfk.no og svares ut fortløpende så snart som mulig etter mottatt henvendelse.

Spørsmål fra Ådne Naper, gruppeleder SV: Konsekvenser for kollektivtilbudet

Fylkesdirektøren skriver i budsjettet at det «forventes en reduksjon i antall reiser på kort sikt på mellom 15 % og 20 % etter at koronapandemien er over», og at denne passasjernedgangen er omfattende og vil gi betydelig inntektsbortfall i 2022. Følgen av dette er at det må særskilt finansiering til for å dekke inntektsgapet uten å gjennomføre en omfattende nedskalering i kollektivtilbudet.

  • Hva vil følgene av fylkesdirektørens budsjettforslag være for rutetilbudet?
  • Hvor stor særskilt finansering mangler for å opprettholde dagens nivå på rutetilbudet?
  • Det er en godt etablert produksjon av biogass i fylket, bygget opp over tid i samarbeid mellom kommunale virksomheter og lokalt landbruk. Produksjonen av biogass er bra for miljø, fordi avfall som ellers vil avgitt klimagasser benyttes til å produsere energi. Denne fornybare energien erstatter fossil energi på tanken. Fylkeskommunen er en viktig premissleverandør for produksjonen ved å sikre omsetning gjennom kjøp av biogass til buss. Hva vil det koste å øke anvendelsen av biogass på bussene i fylket?
  • Hva kan en fullstendig fossil- og utslippsfri busspark koste, der f.eks. flere biogassbusser suppleres med el-busser?

Fylkesdirektørens svar
Spørsmål: Hva vil følgene av fylkesdirektørens budsjettforslag være for rutetilbudet?
Svar: I budsjettforslaget er det ikke lagt opp til å kompensere for inntektsbortfall i kollektivtrafikken etter koronapandemien. Basert på erfaringer etter at samfunnet åpnet opp igjen forventer fylkesdirektøren en passasjernedgang på om lag 15% i 2022 sammenlignet med et normalår (2019). For å kompensere for inntektsbortfallet planlegges det tiltak for å redusere produksjonen og å øke takstene i 2022.   

Spørsmål: Hvor stor særskilt finansering mangler for å opprettholde dagens nivå på rutetilbudet?
Svar: Basert på erfaringer hittil i 2021, tilsier forventninger for 2022 et inntektsbortfall på 27,4 mill. kr.

I tillegg er det identifisert utfordrende rammebetingelser da deflator i henhold til statsbudsjettet ikke kompenserer reel prisregulering av transportkontraktene. Kontraktene blir regulert med 3%, mens satsbudsjettet kompenserer med en deflator på 2,5%.

Spørsmål: Hva vil det koste å øke anvendelsen av biogass på bussene i fylket?
Svar: Det er litt vanskelig å sette tall på dette siden forprosjekt for elektrifisering i Vestfold og Telemark ennå ikke er avsluttet. Resultatene fra dette prosjektet skal gi mer kunnskap om konsekvensene av å elektrifisere deler av kollektivtilbudet i fylket. Erfaringer fra de siste anbudene i Norge og prisinformasjon tyder på at et er en prisforskjell mellom biogass og el i dagens marked på mellom 6 og 8 %. Det er forventet at prisene på batterielektriske busser vil synke etter hvert som volumet øker. Prisene på batterier synker raskt samtidig som kapasiteten på batterier øker raskere enn forventet. Det vil sannsynligvis påvirke prisdifferansen ytterligere i favør av el.      

Spørsmål: Hva kan en fullstendig fossil- og utslippsfri busspark koste, der f.eks. flere biogassbusser suppleres med el-busser?
Svar: Dette har fylkesdirektøren ikke svaret på nå, men tror en kombinasjon hvor det benyttes batterielektriske busser i byområdene og biogass utenfor byområdene, eventuelt også på lange regionruter, vil ha en lavere kostnad enn hva dagens kontrakter tilsier. Det forutsetter imidlertid en ganske høy andel batterielektriske busser i byområdene. Fylkesdirektøren forventer at prisene på biogass vil ligge over nivået på dagens fossile busspark, mens driftskostnadene på batterielektriske busser vil ligge godt under dagens prisnivå på busser med fossilt drivstoff.

Spørsmål fra Thorleif Fluer Vikre, gruppeleder FrP: Veginvestering/vedlikehold

FV 305 «Kodalvegen» er ikke omtalt i fylkesdirektørens budsjettdokument. Ifølge det jeg har av opplysninger er dette en viktig regional veg fra E18 og inn til næringsvirksomheter, som også har vært høyt prioritert i tidligere Vestfold.
Spørsmål er; Har V&T FK noen oppgraderingsplaner, anslag på hva som kreves av økonomiske midler for å utbedre vegen med tanke på trafikksikkerhet og funksjonalitet i forhold til næringstrafikk og myke trafikanter?

Fylkesdirektørens svar:
Vestfold og Telemark fylkeskommune har følgende prosjekt planlagt på fv. 305 Kodalvegen i 2022. Fv. 305 Kodal kollektivløsning. Prosjektet inngår i investeringsporteføljen på fylkesvei. Prosjektet er beskrevet i sak 100/21 til hovedutvalg for samferdsel slik:

"Fv. 305 Kodal kollektivløsning
Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt av 10 mill. kr til kollektivløsning i Kodal. Sandefjord kommune ønsker en løsning som koster mer. Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært i kontakt med Sandefjord kommune høsten 2021 for å komme videre i prosjektet. Per dato avventer VTFK svar fra Sandefjord kommune». 

Utover dette har ikke fylkeskommunene per i dag planer om oppgraderingsprosjekter på denne strekningen. I denne sammenhengen er det naturlig å nevne at i løpet av 2022 skal fylkeskommunen utarbeide nytt handlingsprogram for fylkesvegnettet, gjeldende fra 2023-2032. Kommunene vil bli invitert til å komme med innspill til dette arbeidet."

 

Spørsmål fra Thorleif Fluer Vikre, FrP

«Foreligger det en oppstilling over driftstilskudd til Brevik Fergeselskap IKS og Kragerø Fjordbåtselskap IKS for økonomiplan perioden, samt tentativt investeringsbudsjett i forhold til fornyelse av materiell?»

Fylkesdirektørens svar:

For Kragerø Fjordbåtselskap IKS legger fylkesdirektøren til grunn samme driftstilskudd som i 2021, justert for pris og kostnadsøkning (deflator). For Brevik Fergeselskap IKS justeres driftstilskuddet med pris og kostnadsøkning (deflator) og for effekten av Fylkestingets vedtak om at Brevik – Sandøya blir fylkesveg fra 01.01.2022. Det innebærer et økt driftstilskudd fra fylkeskommunen på ca. 3,3 mill. kr fra 7,0 mill. kr til 10,3 mill. kr.

Opprinnelig satte fylkeskommunen av ca. 1,0 mill. kr i økt driftstilskudd til Brevik fergeselskap for å dekke vår del av kostnadene til investering i ny ferge og kaianlegg. For å tilpasse oss statlige rammevilkår er det avtalt med Porsgrunn kommune at fylkeskommunens driftstilskudd til Brevik fergeselskap økes, mens Porsgrunn kommune må overføre veier og kaianlegg, etter ferdigstilling, vederlagsfritt til fylkeskommunen.

Det er ikke satt av penger i fylkeskommunen til investering i nytt materiell (båter eller bilferger) i gjeldende økonomiplanperiode. Med dagens organisering er det IKS et selv som må lage en plan for finansiering, som de legger fram for eierne.

 

Spørsmål fra Kristian Erling Sommerseth, SV: Fv. 35 Ås - Linnestad

«Jeg viser til fylkesdirektørens forslag til budsjett 2022 pkt 2a hvor man tar ut prosjektet Ås Linnestad som man skal komme tilbake til politisk behandling. Hvilke konsekvenser får dette for timeplan og fremdrift av prosjektet».

Fylkesdirektørens svar:

Prosjektet Fv. 35 Ås–Linnestad har en vedtatt total ramme på 62,0 mill. kr. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til prosjektet og det forventes en betydelig kostnadsøkning. Det er avdekket problemer knyttet til grunnforhold og stor erosjon langs vassdrag, også inn mot eksisterende brukonstruksjon. Forhold som er avdekket per nå indikerer en økning i totalkostnader i prosjektet på i overkant av 50,0 mill. kr. Omregulering er nødvendig da det kreves tiltak ut over planområdet for å hindre utglidning av veg, bru og bredder langs vassdrag. Reguleringsplan forventes vedtatt i løpet av 2022. Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag foregår parallelt, slik at byggestart fortsett kan være mulig i 2023.

Ny sak legges frem for politisk behandling før byggestart for beslutning av utstrekning og omfang av utbyggingen og finansiering av ønsket tiltak.

 

Spørsmål fra Harald Moskvil, Miljøpartiet de grønne

«Vi i MDG ønsker å bidra til at biogass blir et alternativt til langdistanse busser og langtransport. I den forbindelse er det behov for flere fyllestasjoner for biogass og særlig i Vest-Telemark».

Vi har to spørsmål:

1. Hvor mye koster det å etablere en ny fyllestasjon for biogass?

2. Finnes det eksempler på at Fylkeskommunen har bidratt med midler for å etablere fyllestasjoner tidligere?

 

Fylkesdirektørens svar:

1. Hvor mye koster det å etablere en ny fyllestasjon for biogass?
Dette har ikke fylkeskommunen kjennskap til, og må eventuelt innhentes fra eksterne aktører.

2. Finnes det eksempler på at Fylkeskommunen har bidratt med midler for å etablere fyllestasjoner tidligere?
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ikke bidratt med midler for å etablere fyllestasjoner. Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet har derimot insitamenter i kontraktene for å stimulere til bruk av biodrivstoff, men det er leverandørene som selv avtaler med drivstoff leverandør om eventuell etablering av en fyllestasjon. Dette er som regel et mobilt tankanlegg.

 

Spørsmål fra Thorleif Fluer Vikre, FrP - Tiltak sidevegnett Rugtvedt – Dørdal.

«Slik jeg forstår det er det restmidler på 62 mill. pluss mva som ikke er brukt. Dette er midler fra Nye Veier As i forbindelse med omklassifiseringen som nå er fullført. I budsjettdokumentet side 156 står det at « i samråd med Bamble kommune er det vedtatt at resterende midler skal prioriteres til gang og sykkelveg på strekningen Bamble kirke – Åby avkjøringen. Forventet anleggsstart er 2023».

  1. I FT sak17/19 kan jeg ikke se at dette prosjektet er nevnt, annet enn beløpet. Hvilken sak ble dette vedtatt i ?
  2. Det er i investeringsbudsjett på side 152 ført opp 30 mill. i 2022. Hvor realistisk er det at prosjektet kan startes opp uten reguleringsplan?
  3. Er det noe bindinger i forhold til Nye veier som gjør at resterende midler ikke kan omprioriteres av FT?

Fylkesdirektørens svar:

1.  I FT sak17/19 kan jeg ikke se at dette prosjektet er nevnt, annet enn beløpet. Hvilken sak ble dette vedtatt i?

Avtalen med Nye Veier AS er signert 30.august 2019. Vedtaket om å inngå avtale ble fattet i sak 103/19 i Fellesnemnda.

2.  Det er i investeringsbudsjett på side 152 ført opp 30 mill. i 2022. Hvor realistisk er det at prosjektet kan startes opp uten reguleringsplan?

Anleggsarbeider skal ikke starte opp før det foreligger en godkjent reguleringsplan. De arbeider som gjennomføres og kostnadsføres før godkjent reguleringsplan foreligger er arbeidet med selve reguleringsplanen og tilhørende utredninger, detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt i enkelte tilfeller grunnerverv. For dette prosjektet har det oppstått særlige utfordringer med grunnforholdene, i særdeleshet knyttet til kvikkleireforekomster i området ved Bamble kirke. Dette har medført behov for ytterligere grunnboringer og utredninger, som igjen har medført at arbeidet med reguleringsplanen er forsinket. Det jobbes fortsatt for en mulig anleggsstart ila. 2022, men seinere enn planlagt og med et lavere investeringsnivå i 2022 enn forutsatt (tidsforskyvning).

3.  Er det noe bindinger i forhold til Nye veier som gjør at resterende midler ikke kan omprioriteres av FT?

Bruken av midlene er styrt gjennom avtalen mellom Nye Veier AS og Telemark Fylkeskommune, datert 30.august 2019. Avtalen beskriver at det skal gjennomføres «trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende E18 på strekningen Rugtvedt-Dørdal. Dette omfatter primært tiltak for gang- og sykkeltrafikk.»

 

Spørsmål fra Gunn Marit Helgesen, Høyre

«Jeg ønsker et notat med konsekvensene/ resultatet for Vestfold og Telemark fylkeskommune på tilleggsproposisjonen fra regjeringen til Statsbudsjettet, ikke bare veksten i frie inntekter til fylkeskommunene, men på alle sektorene».

Fylkesdirektørens svar:

Innledningsvis opplyser fylkesdirektøren om siste beregninger av endringer i frie inntekter basert på KS sin prognosemodell med gjennomgang av tilleggsnummerets variabler. I tabellen under gjengis tilleggsnummerets endringer av rammetilskuddet for Vestfold og Telemark fylkeskommune. KS sin prognosemodell beregner en netto økning i frie inntekter på 35,3 mill. kr, hensyntatt økningen i skatteinntekter.

Endringer i rammetilskudd,  beløp i 1000 kr

2022

2023

2024

2025

Prop. 1 S (2021-2022) tilleggsnr. 1: Økte frie inntekter

 35 241

 35 241

 35 241

 35 241

Prop. 1 S (2021-2022) tilleggsnr. 1: Red. r.tilskudd pga økt skatteanslag*

 -11 750

 -11 750

 -11 750

 -11 750

Prop. 1 S (2021-2022) tilleggsnr. 1: Red. av ferjetakster på fylkesveg

 1 682

 1 682

 1 682

 1 682

Prop. 1 S (2021-2022) tilleggsnr. 1: Endringer i veibruksavgiften

 -1 676

 -1 676

 -1 676

 -1 676

*Redusert rammetilskudd utjevnes med tilsvarende økning i skatteinntektene, og har derav ingen direkte innvirkning på fylkeskommunenes totale inntektsanslag.

Følgende tilbakemelding gis fra sektorene:

UtBrukerstøtte, digitalisering og kommunikasjon:viklingsenhet 

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fagområdet.

Utviklingsenhet VT pluss:

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fagområdet.

Økonomi, styring og eierskap:

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fagområdet.

HR, mestring og utvikling:

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fagområdet.

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet:

Ingen direkte prioriteringer eller tildelinger til fylkeskommunen på kulturområdet for i Vestfold og Telemark. Heller ingen navngitte institusjoner/museer i Vestfold og Telemark er prioritert spesielt eller gitt enkelttilskudd gjennom det nye budsjettforslaget. 

Indirekte konsekvenser – økonomiske styrkinger og lettelser for kulturaktører i fylket:

Økt momskompensasjonen med 150 millionar kroner – meir penger til økt aktivitet - Dette vil innebære full momskompensasjon for de frivillige organisasjonene allerede i 2022. Mange frivillige organisasjoner mottar fast driftstilskudd fra fylkeskommunen

59 millionar kroner til å styrke kunstnarøkonomien - Økte søkbare tilskuddsmuligheter nasjonalt for profesjonelle kunstnere (musikk, scenekunst og film) - en økning av eksisterende ordninger.

Tannhelse og forebygging:

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fagområdet.

Opplæring og folkehelse

Det er ingen endringer eller nye momenter som påvirker fylkeskommunens rammetilskudd, men tilleggsnummeret øker tildeling til «fagbrev som elev».

Solberg-regjeringen la inn en økning i sitt forslag til statsbudsjett på 102,6 mill. kr, og Støre-regjering har økt dette ytterligere med 113,5 mill. kr.  I 2021 ble Vestfold og Telemark fylkeskommune tildelt 11,9 mill. kr. Vi kan dermed forvente mer enn 20,0 mill. kr i 2022, avhengig av fordelingsnøkkel. Dette er øremerkede midler som kommer fra Kunnskapsdepartementet og de inngår ikke i de frie inntektene fylkeskommunen får. Dette er midler som kan brukes allerede på elever i Vg1, for å jobbe mot at alle elever skal få læreplass.

Samferdsel, miljø og mobilitet:

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fagområdet.

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima:

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fagområdet.

Næring, innovasjon og kompetanse:

Ingen endringer eller nye momenter som knyttes direkte til fylkeskommunens økonomi. Regionale samarbeidspartnere og tilskuddsordninger for regional- og distriktsutvikling er foreslått styrket.

 

Spørsmål fra Bjørn-Kristian Svendsrud, FrP

Viser til følgende spørsmål: Hva kan en fullstendig fossil- og utslippsfri busspark koste, der f.eks. flere biogassbusser suppleres med el-busser?

Dette har fylkesdirektøren ikke svaret på nå, men tror en kombinasjon hvor det benyttes batterielektriske busser i byområdene og biogass utenfor byområdene, eventuelt også på lange regionruter, vil ha en lavere kostnad enn hva dagens kontrakter tilsier. Det forutsetter imidlertid en ganske høy andel batterielektriske busser i byområdene. Fylkesdirektøren forventer at prisene på biogass vil ligge over nivået på dagens fossile busspark, mens driftskostnadene på batterielektriske busser vil ligge godt under dagens prisnivå på busser med fossilt drivstoff. 

Mitt spørsmål er følgende: Hva er kostnadsrammen for å erstatte fossilt drivstoff i kollektivtransporten med flytende, fornybart biodrivstoff? Busser som i dag går på diesel, kan benytte biodiesel uten at vi behøver å skifte ut bilparken. Gjennom en offentlig anskaffelse kan fylkeskommunen stille strenge krav til bærekraft og avskogingsrisiko.

Fylkesdirektørens svar:

Det legges til grunn at spørsmålet gjelder et kostnadsestimat på hvilken konsekvens en overgang fra fossil diesel til biodiesel kan ha for den del av ruteproduksjonen som i dag utføres med dieselbusser. Videre legges Miljøverndirektoratets definisjon av avansert biodrivstoff/2. generasjons biodrivstoff til grunn for type biodrivstoff som i så fall skal benyttes.

Med et gjennomsnittlig forbruk på 0,4 liter pr. km og ca. 11,6 millioner rutekilometer, som er dagens andel av produksjonsvolumet som produseres med diesel, vil det gi ca. 4,6 millioner liter diesel. Opplysninger hentet fra Cirkle K viser en prisforskjell pr. 23. november 2021 mellom fossil diesel (kroner 13,62) og HVO100 (21,41) på 7,79 kroner.

En konvertering av dagens produksjonsvolum på 11,6 millioner rutekilometer, med gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,4 liter pr. kilometer sammenholdt med prisdifferanse på 7,79 kr. pr. liter vil gi en økt innkjøpskostnad på drivstoff med 36,0 mill. kr årlig. De siste års endringer i veibruksavgift på drivstoff har endret konkurransevilkår for biodrivstoff, hvilke satser for veibruksavgift som blir gjeldende for 2022 vil naturlig påvirke ovennevnte kostnadsestimat.

 

Spørsmål fra Kåre Pettersen, V

«Spørsmål til avsnittet om finansinntekter -og utgifter (bl.a. side 43):

I teksten står det: Renteinntekter er basert på en gjennomsnittlig bankbeholdning i planperioden justert for forventet rentenivå på pengemarkedsrenten.

Hvilket forventet rentenivå er lagt til grunn i budsjett og økonomiplanperioden»?

Fylkesdirektørens svar:

Renteinntektene er basert på en forventning om budsjettrenten NIBOR (pengemarkedsrente) + innskuddsrente på 0,36 % i budsjett og økonomiplanperioden. For 2022 er da forventet rentenivå beregnet til 1,67 %, for 2023 2,16 %, for 2024 og 2025 2,36 %.

 

Åpen tilbakemelding fra fylkesdirektøren

Fylkesdirektøren har mottatt henvendelser i etterkant av presentasjonen med forespørsel om tallgrunnlagene som ligger til grunn for utviklingen i handlingsreglene for gjeld og akkumulert bufferfond i prosent av driftsinntektene, som vist under.

imagehme4r.png

I tabellen som føler fremstilles tallgrunnlaget for grafene.

imagefzv67.png

Lån per 31.12 er beregnet hensyntatt vedtatte investeringer og i henhold til vedtatt plan for gjennomføring. Hensyntatt kjente tidsforskyvninger.

En viktig bemerkning er at dette er estimerte tall for 2021 som setter utgangspunktet for den budsjetterte utviklingen. For disposisjonsfondet forutsetter utviklingen årlig tilførte midler tilsvarende økonomiplanens netto driftsresultat.

Når det gjelder saldo for disposisjonsfondets bufferandel 2021, er den ikke endelig kjent før avlagt og revidert årsregnskap for 2021 foreligger.  Opprinnelig budsjett tilsa et overskudd for 2021. I resultatvurderingen i FT sak 82/21 ble ca. 230,0 mill. kr disponert til drift. Dette vil redusere årets driftsresultat, og endelig avregnes mot disposisjonsfondet. Forbruk av midler hittil i år tilsier en lavere prognose ved årsslutt enn budsjettert. Ubrukte midler vil da tilbakeføres til disposisjonsfondet. Videre vil endelig årsresultat i driftsregnskapet også avregnes mot disposisjonsfondet

Publisert: 16.11.2021 Oppdatert: 30.11.2021 kl.07.59

Her finner du budsjettforslaget

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25