Drangedal

Befolkning: 4093 per 1.1.2022

Byer/steder: Prestestranda (administrasjonssenter), Tørdal, Kjosen og Kroken

Landareal: 995 km2 

Totalareal: 1063 km

Kommunens nettsider: www.drangedal.kommune.no

Befolkning

Drangedal har hatt en svak nedgang i folketallet over mange år. I perioden 2018 – 2022 sank folketallet med -0,3 % eller 12 personer. Kommunen har de siste årene hatt netto innenlands fraflytting og fødselsunderskudd. Nettoinnvandring har imidlertid sørget for at nedgangen i folketallet i Drangedal ikke har vært større. Kilder:
SSB, tabell 06913
SSB, tabell 09588.
Drangedal har særlig hatt flyttetap til Skien og Kragerø. Kilde: Panda analyse. Innvandrere utgjør 9 % av befolkningen i kommunen, og det er flest med bakgrunn fra Nederland, Syria og Polen. Kilde: IMDi.no.

I årene som kommer vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye, og antall personer over 80 år i Drangedal vil ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger mer enn fordobles, fra 216 i 2022 til 504 i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Drangedal 1255 arbeidsplasser. 53 % jobbet i privat sektor, mens 47 % jobbet i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 54 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Drangedal. Det er størst utpendling til Kragerø (11 %), Skien (8 %) og Porsgrunn (6 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Jord- og skogbruk er viktig for kommunen, og 9 % av arbeidsplassene i Drangedal er nettopp innen denne sektoren. Bare Hjartdal har flere sysselsatte innen jord- og skogbruk i fylket. Kilde: SSB, tabell 13470. Aktiviteten i skogbruket har de senere år blitt bedre, og det avvirkes mellom 40 000 m3 og 50 000 m3 i året.

Fyrtårnet innen matproduksjon i Drangedal er Holte Gård. Dette er en familiedrevet gård som produserer kjøtt og egg fra kylling, and og gås. Andre lokale matprodusenter er: Løyte gård, Blomstadli gård og Amberslåtta gård.

Sammenlignet med antall fastboende er Drangedal en relativt stor hyttekommune, med 1412 fritidsboliger. Kilde: SSB, tabell 05467. Satsningsområdene for utbygging av fritidsboliger er hovedsakelig lokalisert rundt Tokevassdraget og Gautefallområdet. Det er egne kommunedelplaner for Toke og Gautefall som tilrettelegger for økt fortetting og bruk av områdene til rekreasjon og friluftsliv. Bygging og bruk av hytter er en svært viktig faktor for utvikling av næringsliv og bosetting i kommunen.

Opplæring

Kommunen har tre grunnskoler med til sammen 464 elever. Kilde: Udir.no. Det er ingen videregående skole i Drangedal, og de fleste går derfor på videregående skole i Grenlandskommunene (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan), Kragerø eller i Bø.

Folkehelse

Menn og kvinner i Drangedal lever i snitt til de er henholdsvis 79,7 og 82,8 år. For menn er dette høyere enn fylkesgjennomsnittet (79,5 år), mens det for kvinner er lavere (83,4 år). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har også en del levekårsutfordringer, blant annet en høy andel mottakere av sosial stønad til livsopphold og høy utbredelse av psykiske symptomer og lidelser. Kilde: FHI.no. Ellers er ungdomsskoleelevene i Drangedal kommune fornøyd med egen helse og plages lite av psykiske og fysiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Sørlandsbanen går nord-sør gjennom sentrale deler av kommunen, med stopp på Neslandsvatn. Sidebanen Neslandsvatn–Kragerø ble nedlagt i 1989. Drangedal har 150 km fylkesvei og 74 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845 Fv. 38 går mot Åmot i Vinje til Kragerø, gjennom hele Drangedal kommune. Fv. 356 går fra Straume i Drangedal og til Porsgrunn.

Natur og miljø

Skogen er viktig i Drangedal, men klimaendringer påvirker skogen med tanke på tørke, brann, insektangrep og økt og mer intens nedbør. Langvarig tørke øker faren for skogbrann, og perioder med økt og intens nedbør setter større krav til blant annet vedlikehold av skogsbilveinettet.

Drangedal er en liten kraftkommune, men i september 2019 åpnet Nye Suvdøla kraftverk som sikrer lokal kraft til Drangedals innbyggere og hytteinnbyggere. Gautefallvassdraget er varig vernet og må derfor tas spesielt hensyn til.

Kommunen er sammen med de andre Grenlandskommunene (Skien, Porsgrunn og Bamble og Siljan) medlem av Grenland friluftsråd, som bistår kommunene med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter.

Kultur og fritid

Drangedal bygdetun er et friluftsmuseum med 19 gamle bygninger, hvorav de fleste er gaver fra bygdefolket. I 2013 åpnet Tokestua som er en kultur- og kinosal samlokalisert med Drangedal 10-årige skule.

Gautefallheia har alpinanlegg, anlegg for skiskyting og langrenn med helårsdrift og hotell. Om sommeren er innsjøen Toke et svært ettertraktet rekreasjonsområde, der den med sine mange øyer og avstikkere strekker seg fra Prestestranda og helt ned til Kragerø og Bamble.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 31.10.2022 kl.08.41