Porsgrunn

Befolkning: 36 624 per 1.1.2022

Byer/steder: Porsgrunn (administrasjonssenter), Brevik, Herøya, Hovenga, Langangen, Skjelsvik, Moheim og Stridsklev

Landareal: 161 km2 

Totalareal: 164 km2 

Kommunens nettsider: www.porsgrunn.kommune.no

Befolkning

I perioden fra 2018 til 2022 økte folketallet i Porsgrunn med 1,5 % eller 533 personer. Kommunen har de siste årene hatt fødselsunderskudd, samtidig som det har vært netto innenlands fraflytting. Folkeveksten i kommunen har imidlertid i stor grad skyldtes nettoinnvandring, som har vært positiv over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588.
12 % av befolkningen i Porsgrunn er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Syria og Litauen. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Porsgrunn mer enn fordobles fra 2022 til 2050, fra 1808 personer til 4513 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Porsgrunn 17 497 arbeidsplasser. 67 % av disse var i privat sektor, mens 33 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 50 % av de sysselsatte som er bosatt i kommunen jobber også i Porsgrunn. Det er ellers mye inn- og utpendling, særlig til Grenlandskommunene (Skien, Siljan og Bamble). Kilde: SSB, tabell 03321.

Prosessindustrien dominerer næringsvirksomheten i Porsgrunn. Tidligere var Norsk Hydro en stor aktør, men i dag er det Yara Norge AS og INEOS Norge AS som driver prosessanleggene, hovedsakelig for kunstgjødsel og polymer. Bilfinger Engineering and Maintenance Nordics AS, Equinor ASA, INOVYN Norge AS, Porsgrunds Porselænsfabrik AS, Isola AS, BEHA AS, Eramet Norway AS og Norcem AS er andre viktige industriaktører i kommunen. Mange av virksomhetene er lokalisert i Herøya Industripark, som huser rundt 80 bedrifter med til sammen 2500 ansatte. For industrien er all infrastruktur på plass: kraftnett, damp, gassforsyning og havner. Det er derfor attraktivt å etablere seg i kommunen.

Opplæring

Kommunen har 18 grunnskoler (15 offentlige og 3 private) med til sammen 4199 elever. Kilde: Udir.no. Porsgrunn videregående skole har 915 elever fordelt på syv utdanningsprogram. Kilde: Udir.no. I Porsgrunn ligger Universitetet i Sørøst-Norge campus Porsgrunn, med rundt 2770 studenter. Campus Porsgrunn tilbyr 54 studier og har 283 studentboliger. I Eidanger ligger Grenland Folkehøgskole som årlig tar imot 100 elever.    

Folkehelse

Menn og kvinner i Porsgrunn lever i snitt til de er henholdsvis 78,7 og 82,7 år. Dette er litt lavere enn fylkesgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, høy andel mottakere av stønad til livsopphold og høy andel personer med vedvarende lav inntekt. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Porsgrunn utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 21 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Ensomhet er også en utfordring blant ungdommen, hvor 16 % av ungdomsskoleelevene i Porsgrunn svarer at de er «ganske mye plaget» og 13 % er «veldig mye plaget» av å føle seg ensomme. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E18 kommer inn i kommunen sørfra over Grenlandsbrua og fortsetter over Eidangerhalvøya før den dreier østover i retning Larvik. Det skal bygges ny E18 gjennom Porsgrunn, og denne skal etter planen stå ferdig i 2025. Fra E18 går to hovedveier mot Porsgrunn sentrum. Fv. 32 kommer fra Moheim og fortsetter mot Skien før den fortsetter videre fra Skjelsvik, krysser elva rett sør for Porsgrunn sentrum og er innom Skien før den fortsetter videre mot Ulefoss, Bø og Seljord. Porsgrunn har for øvrig 73 km fylkesvei og 244 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Porsgrunn har jernbaneforbindelse nordover via Bratsbergbanen til Nordagutu, der det er påkobling til Sørlandsbanen og østover via Vestfoldbanen. På den 10 km lange Brevikbanen går det godstrafikk. Banen er tilknyttet Vestfoldbanen. Porsgrunn kommune er også en del av Bypakke Grenland.

Natur og miljø

Porsgrunn har en kystlinje langs fastlandet på nesten 85 km sør i kommunen med mange flotte badeplasser og muligheter for båtturer i skjærgården

Den største kilden til utslipp i Porsgrunn er industrien, som står for 95 % av klimagassutslippene. Samtidig er nedgangen i utslipp fra industrien i Porsgrunn den viktigste årsaken til nedgangen i klimagassutslipp fra Vestfold og Telemark de siste årene. Kilde: Miljodirektoratet.no. Statens senter for utvikling av CO2-håndteringsprosjekter, Gassnova, ligger i Porsgrunn, og Norcem er blant bedriftene som deltar i forsøkene med fullskala CO2-fangst nasjonalt.

Kommunen er sammen med de andre Grenlandskommunene (Skien, Bamble og Siljan) og Drangedal medlem av Grenland friluftsråd, som bistår kommunene med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter.

Kultur og fritid

I 2013 fikk Porsgrunn etter mange års arbeid sitt eget kulturhus, Ælvespeilet. Kommunen har flere museer, blant annet DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter, Brevik bymuseum og Porselensmuseet. Grenland friteater er en av Norges eldste friteatergrupper med til sammen ca. 25 årsverk, og har holdt til i Porsgrunn siden de startet i 1976. Hvert år arrangerer de blant annet Porsgrunn internasjonale teaterfestival (PIT).

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 31.10.2022 kl.08.41