Klimagassutslipp

De største kildene til klimagassutslipp i Telemark er industri og transport. Industrien sto i 2020 for 83 % av klimagassutslippene i fylket. Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp fra 2009 til 2020 var på 10 185 tonn CO2-ekvivalenter per år, men for å nå målet om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 184 000 tonn per år de neste årene. Prosessindustriens ambisjoner om å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion er et viktig ledd i dette arbeidet.
Utslipp fra Herøya
Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til vårt forbruk av ressurser, regnes som hovedårsaken til klimaendringer verden over. Bærekraftig utvikling er derfor avhengig av at vi bekjemper klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

Industri og veitrafikk dominerer utslippsstatistikken

I 2020 var de direkte klimagassutslippene i Telemark på 3,15 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Figur 1 viser at industrien står for 83 % av utslippene, etterfulgt av veitrafikk (7 %), jordbruk (3 %), annen mobil forbrenning (3 %), sjøfart (2 %) og avfall og avløp (2 %). Fra 2019 til 2020 har utslippene i Telemark gått ned med 0,8 %. Det har vært en nedgang på alle områder unntatt jordbruk (6 % økning) og annen mobil forbrenning (18 % økning) (fig. 1).

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Telemark i 2020 fordelt etter sektor, og prosentvis endring fra 2019 til 2020. Kilde: Miljødirektoratet.

Fra 2009 til 2020 har utslippene i Telemark blitt redusert med 3,4 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig nedgang på i overkant av 10 000 tonn hvert år fra 2009 til 2020. Figur 2 viser utslippene i Telemark fordelt på ulike utslippskilder fra 2009 til 2020. Fylkestinget har vedtatt at regionen skal kutte 60 % i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. Gitt 60 % reduksjon, styres det derfor i Telemark mot utslipp i 2030 som tilsvarer ca. 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres med rundt 184 000 tonn hvert år fremover.

Figur 2. Utslipp av klimagasser i Telemark 2009 – 2020. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Industrien er den største utslippskilden

Grenland er Norges største industriregion, og fylkets største utslipp stammer fra industri, olje og gass (83 % av alle utslipp i 2020). Industrien i regionen står for nærmere en femtedel av de totale industriutslippene i landet. 91 % av fylkets industriutslipp kom i 2021 fra fem landbaserte industrianlegg i Telemark – Norcem Brevik, Yara Porsgrunn, Ineos Rafnes, Eramet Porsgrunn og Inovyn Rafnes. Utslippene fra industrien i Telemark har vært på rundt 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter siden 2009.

Stort potensiale for utslippskutt i industrien

Utslippskutt i industrien vil være avgjørende for å få ned de totale klimagassutslippene. En samlet industri med over 100 bedrifter har derfor gått sammen i teknologi- og industriklyngen «Powered by Telemark», som gjennom "Veikart for en klimapositiv industriregion" skal gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion innen 2040. Målet skal nås ved hjelp av klimanøytrale eller klimapositive teknologier, som elektrifisering, karbonfangst og -lagring, og bruk av biokarbon.

Er det mulig å nå fylkets klimamål innen 2030?

Utslippene fra trafikken synker jevnt

Veitrafikk er den nest største utslippskilden i Telemark, og sto for 7 % av totalutslippene i 2020. Klimagassutslippet fra veitrafikken i Telemark har sunket jevnt de siste ti årene, og er redusert med en femtedel siden 2009 (fig. 3). Fra 2019 til 2020 ble utslippene redusert med 4 %. 

Personbiler er den største utslippskilden i transportsektoren, men står også for de største utslippsreduksjonene. Mellom 2009 og 2020 falt utslippene fra personbiler med nesten en tredjedel. Nedgangen i utslipp kan hovedsakelig forklares av en reduksjon i salg av bensin og diesel, kombinert med en økning av andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen fra 12 til 20 volumprosent. Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig drivstoff øker, er det i flere kommuner utfordrende å redusere utslippene fra veitrafikken ytterligere, ettersom avstandene er store og tilgangen til offentlig transport mange steder er begrenset.

Figur 3. Utslipp fra veitrafikk i Telemark fra 2009 til 2020. Det er mulig å velge kommune øverst til venstre. Kilde: Miljødirektoratet.

Utslippene fra sjøfart synker

Sjøfart sto for 2 % av utslippene i Telemark i 2020. Utslipp fra sjøfart deles i ulike undergrupper basert på skipstype og type frakt. Klimagassutslipp fra småbåttrafikken er registret som annen mobil forbrenning og er ikke inkludert i kategorien sjøfart. Nesten 60 % av utslippene fra sjøfart i Telemark stammer fra gasstankere, stykkgodsskip og kjemikalietankere. Passasjertrafikken, hovedsakelig fergene fra Kragerø og Bamble, står for 10 % av utslippene.

Utslippene fra sjøfart økte med 18 % fra 2015 til 2017, men har siden hatt en nedgang. Fra 2019 til 2020 var det en betydelig nedgang i utslipp fra sjøfart med 13 % eller 8700 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene har særlig blitt redusert for passasjerskip (-54 %) og gasstankere (-10 %). Den store nedgangen innen passasjertrafikk kan sannsynligvis delvis forklares med mindre reising under koronapandemien.

Økning i utslipp fra jordbruket

Jordbruket sto for 3 % av de totale klimagassutslippene i Telemark i 2020, og utslippene fra sektoren har økt med 15 % i perioden 2011-2020. Fra 2019 til 2020 økte utslippene fra jordbruket med 6 %, og skyldtes hovedsakelig et høyere utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Én kilo metan eller lystgass bidrar like mye til global oppvarming som henholdsvis 25 og 298 kilo CO2.

Binding og lagring av karbon i jord er ikke inkludert i utslippstallene fra jordbruket. Utslipp fra skogbruk og annen arealbruk er heller ikke inkludert ettersom disse utslippene beregnes etter en annen metodikk som vanskelig lar seg samordne med det resterende klimaregnskapet.

Utslipp fra andre kilder

Utslipp fra mobil forbrenning utgjorde 3 % av utslippene i Telemark i 2020. Denne gruppen omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Avgiftsfri diesel brukes blant annet i næringer som jordbruk, skogbruk og bygg og anlegg. Sektoren omfatter også maskineri som benyttes av private husholdninger. Utslipp fra mobil forbrenning har økt med 63 % siden 2009.

Utslipp fra avfall og avløp utgjorde nærmere 2 % av klimagassutslippene i Telemark i 2020, og omfatter utslipp fra biologisk behandling av avfall, og utslipp fra avløp og avløpsrensing. Fra 2009 til 2020 har utslippene fra avfall og avløp blitt redusert med 40 %.

Utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, luftfart (utslipp fra fly og helikoptre som lander eller tar av fra landingsplasser i Telemark) og energiforsyning (fjernvarme unntatt avfallsforbrenning) stod for de resterende klimagassutslippene i Telemark i 2020.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Industrien i Telemark har mål om å være klimapositiv innen 2040.

Kjappe fakta

For å nå fylkets klimamål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippskuttene økes fra dagens 10.185 tonn CO2-ekvivalenter per år til gjennomsnittlig 184.000 tonn per år de neste årene.