Kragerø

Befolkning: 10 351 per 1.1.2022

Byer/steder: Kragerø (administrasjonssenter), Helle og Sannidal

Landareal: 289 km2 

Totalareal: 305 km2

Kommunens nettsider: www.kragero.kommune.no

Befolkning

Kragerø hadde en nedgang i folketallet på -1,5 % eller 155 innbyggere fra 2018 – 2022. Kommunen har hatt fødselsunderskudd og netto innenlands fraflytting over mange år. Hadde det ikke vært for innvandring, hadde nedgangen i folketallet i kommunen vært enda større. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
11 % av befolkningen i Kragerø er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Syria og Thailand. Kilde: IMDi.no.

I årene fremover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Kragerø fordobles fra 2022 til 2050, fra 617 personer til 1477 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Kragerø 4197 arbeidsplasser. 64 % av disse var i privat sektor, mens 36 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. Kommunen har relativt lite ut- og innpendling. Hele 72 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Kragerø. 11 % pendler til Grenlandskommunene (Bamble, Siljan, Skien og Porsgrunn), mens det er en del inn- og utpendling mellom Kragerø og Agder. Den største innpendlingen til Kragerø kommer fra Drangedal (11 % av sysselsatte bosatte i Drangedal). Kilde: SSB, tabell 03321.

Kragerø kommune er Kragerøs største arbeidsplass målt i antall ansatte. Industri og turisme er også viktig. FRAM Kjættingfabriken AS forsyner noen av verdens største olje- og gassprodusenter med avanserte løfteprodukter, mens Arbor AS  leverer MDF-produkter for vegg og tak. Andre viktige bedrifter i kommunen er legemiddelselskapet Vistin Pharma ASA, entreprenør Kruse Smith AS, Den Norske Høyttalerfabrikk A/S og tremassefabrikken Vafos Pulp AS.

Kragerø kommune fikk omstillingsstatus i 2017, og omstillingsperioden varer fram til 2022. Bakgrunnen for tildelingen er bortfall av tidligere viktige industriarbeidsplasser knyttet til skipsverft, offshorevirksomhet, tremasseindustri og annen mekanisk industri. I tillegg har sengepostene ved Kragerø sykehus blitt lagt ned.

Opplæring

Kragerø har seks grunnskoler med til sammen 1068 elever. Kilde: Udir.no. Kragerø videregående skole har 292 elever fordelt på seks utdanningsprogram. Kilde: Udir.no. Kommunen har også en 2-årig kunstskole, Kragerø Kunstskole.

Folkehelse

Menn og kvinner i Kragerø lever i snitt til de er henholdsvis 78,5 og 83,3 år. Dette er noe under fylkesgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har også en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, en høy andel barn i lavinntektsfamilier og en høy andel mottakere av stønad til livsopphold. Kilde: FHI.no. Ellers er ungdomsskoleelevene i Kragerø fornøyd med egen helse og trives i lokalmiljøet. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E18 går gjennom kommunen, over Gjerdemyra tar fv. 38 av til Kragerø sentrum. Fv. 38 går også nordover til Drangedal og de øvrige delene av fylket. Via buss mellom Kragerø og Neslandsvatn stasjon i Drangedal er det forbindelse til Sørlandsbanen. Kragerø fjordbåtselskap IKS kjører ferge mellom Kragerø og øyene utenfor (blant annet Skåtøy og Jomfruland). Ellers har Kragerø 91 km fylkesvei og 91 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Kommunen har over 490 øyer og holmer i skjærgården, som til sammen dekker et areal på 36 km2. Skjærgården har omtrent 500 fastboende, og de fleste av Kragerøs 3462 fritidsboliger ligger også her. Det gjør Kragerø til regionens fjerde største hyttekommune etter Vinje, Larvik og Tinn. Kilde: SSB, tabell 05467. To tredeler av hyttene ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Siden år 2000 har antallet fritidsboliger økt med 15 % eller 297 hytter. Kilde: SSB, tabell 06505.

En av de mest kjente øyene i skjærgården er Jomfruland. Deler av øya er nasjonalpark som skal sikre kystnaturen, landskapet og kulturarven for fremtiden. Selv om områdene er underlagt strengt vern, skal områdene kunne brukes til fiske, landbruk, friluftsliv og opplevelser. Sjø og sjøbunn utgjør den klart største delen av nasjonalparken. Omtrent 15 000 mål med tareskoger, ålegrasenger, bløtbunn, skjellsand og israndavsetninger har nasjonal verdi som naturtyper. Helt ytterst i skjærgården ligger Stråholmen, som også er en del av nasjonalparken.

Kultur og fritid

Kunst og kultur har lange tradisjoner i Kragerø. Det spesielle lyset ved Kragerøkysten har inspirert blant annet Edvard Munch til auladekorasjonene «Solen» og «Historien». Både Edvard Munch, Erik Werenskiold og Christian Krogh har bodd i Kragerø. Theodor Kittelsen ble født og oppvokst her, og tegnet mye fra Jomfruland. Barndomshjemmet hans er i dag blitt til et museum. Ved lystgården Berg ligger Berg–Kragerø Museum, et bymuseum for Kragerø med spesielt fokus på kysthistorie, iseksport, kunst- og hytteliv. Kystfortet Gunnarsholmen rett ved Kragerø museum har sin historie tilbake til tiden da krigsskip og sjørøvere truet byen. I dag er det friområde med flotte bademuligheter.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 14.07.2022 kl.13.39