Siljan

Befolkning: 2349 per 1.1.2022

Byer/steder: Siljan (administrasjonssenter), Snurråsen og Holtesletta

Landareal: 202 km2 

Totalareal: 214 km2

Kommunens nettsider: www.siljan.kommune.no

Befolkning

Siljan har hatt en svak nedgang i folketallet de siste årene. I perioden 2018 – 2022 har folketallet blitt redusert med -3,4 % eller 83 personer. Kommunen har hatt fødselsoverskudd og netto innvandring, men samtidig hatt netto innenlands fraflytting. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588.
Kommunen har særlig hatt flyttetap til Skien og Oslo. Kilde: Panda analyse. Innvandrere utgjør 7 % av befolkningen i Siljan, og det er flest med bakgrunn fra Syria, Polen og Filippinene. Siljan har sammen med Hjartdal og Kviteseid den laveste andelen av innvandrere i regionen. Kilde: IMDi.no.

I årene som kommer vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye, og antall personer over 80 år vil ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger øke fra 138 personer i 2022 til 344 personer i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2021 hadde Siljan 526 arbeidsplasser. 53 % av arbeidsplassene finnes i privat sektor, mens 47 % er i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. De fleste arbeidsplassene i kommunen finnes innen helse- og sosialtjenester (utgjør 27 % av arbeidsplassene). Kilde: SSB, tabell 13470. Bare 28 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Siljan. 72 % av sysselsatte pendler til andre kommuner, hovedsakelig Skien (42 %), Porsgrunn (11 %) og Larvik (6 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Siljan har lange tradisjoner med skogsarbeid og tømmerfløting, og i dag er 6 % av arbeidsplassene i kommunen innen skogbruk. Kilde: SSB, tabell 13470. Nesten all skog i kommunen tilhører Fritzøe Skoger AS, som også leier ut jaktterreng for storvilt- og småviltjakt, og har store muligheter for innlandsfiske i de mange vannene. Siljan har noe metallindustri, blant annet Blücher Norway AS, som produserer rustfrie avløpssystemer, og Nicro AS, som er Norges største leverandør av rustfrie løsninger til blant annet storkjøkken, VVS og laboratorier. Siljanhjort AS driver hjorteoppdrett og tilbyr hjortekjøtt og elgkjøtt, samt foredlede produkter av hjort og elg. De har også et topp moderne viltslakteri, hvor de også tilbyr leieskjæring og pakking av kjøtt.

Siljan har gjennom mange år utviklet et godt samarbeid med de andre Grenlandskommunene (Skien, Bamble og Porsgrunn). Det er i dag etablert samarbeidskonstellasjoner på en rekke tjenester, inkludert interkommunale selskap og samarbeid om stillinger. Siljan har også satt bort flere administrative funksjoner til Skien og Porsgrunn.

Opplæring

Skien har to grunnskoler med til sammen 288 elever. Kilde: Udir.no. Kommunen har ingen egen videregående skole, og de fleste elevene bosatt i Siljan går på videregående skoler i Skien.

Folkehelse

Menn og kvinner i Siljan lever i snitt til de er henholdsvis 80,2 og 83,9 år. Dette er høyere enn fylkesgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har få levekårsutfordringer, men det er en høy andel mottakere av stønad til livsopphold. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Seljord utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 16 % av ungdomsskoleelevene i Siljan at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Fv. 32 fra Eidanger i Porsgrunn til Lågendalen krysser sentrum i bygda. Veien er en del av den korteste veiforbindelsen fra Skien til Oslo. Den trafikkerte fylkesveien går også gjennom boligområdet Holtesletta, og en omlegging her har gjentatte ganger blitt forskjøvet fram i tid. Dette vil kommunen fremme som et tiltak i fase 2 i Bypakke Grenland, som Siljan er en del av. Fram til veiomleggingen er realisert vil det være behov for å gjøre noen strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten og å løse noen av miljøutfordringene som en økende trafikkmengde fører med seg på Holtesletta. Ellers har Siljan 42 km fylkesvei og 21 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Siljan er et yndet sted for friluftsliv, både vinterstid og sommerstid. Her er det flotte turløypenett, fiskevann, padlevann, badeplasser, lysløyper og andre skiløyper. Spesielt er Heivannet, Viddaseter og Grorudområdet tilrettelagt for god adkomst, parkeringsmuligheter og et omfattende løypenett.

Kommunen er sammen med de andre Grenlandskommunene (Skien, Porsgrunn og Bamble) og Drangedal medlem av Grenland friluftsråd, som bistår kommunene med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter. Siljan inngår som en del av Gea Norvegica Geopark grunnet sin spennende geologi og funn av boplasser fra 10 000 år tilbake.

Kultur og fritid

I Siljan kan man blant annet besøke bygdeborgen Børja fra folkevandringstiden (år 500 e.Kr.), se restene etter Moholt jernverk fra 1700-tallet, og besøke Auen urtegård som har stor urtehage, museum, galleri og konserter.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 14.07.2022 kl.10.44