Industri

Vestfold og Telemark er et viktig industrifylke med variert og eksportrettet industri.
Industriarbeider

Vestfold og Telemark utmerker seg ved at industrien utgjør en mye større andel av verdiskapingen enn hva som er tilfellet for landet som helhet. Industrien sto for hhv. 10,6 % og 11,6 % av verdiskapingen i Vestfold og Telemark og plasserer oss blant de 5 største industrifylkene målt i andel av verdiskapingen (Fig. 1). Siden 2008 har samlet verdiskaping fra industrien i Vestfold og Telemark falt med 4 %. Det er industrien i Vestfold som er redusert med 10 % mens i Telemark økte verdiskapingen i industrien i samme periode med 4 %.

Figur 1. Industriens andel av verdiskapinga, 2019. Kilde: SSB, tabell 11713

Det var 12 500 ansatte (8 % av de sysselsatte) i industrien i 2019 i Vestfold og Telemark, 2 000 (eller 15 %) færre enn i 2009. Nedgangen i sysselsetting er jevnt fordelt mellom de gamle fylkene.

I Vestfold dominerer næringsmiddelindustrien. 1 av 3 industriarbeidere i Vestfold er sysselsatt i næringsmiddelindustrien, og antallet sysselsatte har vært stabilt siden 2009 på rundt 2500 sysselsatte. Den største andelen av verdiskapingen finner vi likevel i kjemisk industri og oljeraffinering og i produksjonen av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner som til sammen sysselsetter like mange som næringsmiddelindustrien i 2019.

Figur 2. Ansatte i syv industrigreiner i Vestfold, 2009 - 2019. Kilde: SSB, tabell 11713

Figur 3 viser at det er prosessindustrien (kjemisk industri) som er viktigst i Telemark, med 1 av 3 industriarbeidere og 43 % av industriens verdiskaping. Her har antallet sysselsatte blitt redusert fra 1900 til 1600 sysselsatte fra 2009 til 2019. Også i Telemark finner vi et betydelig innslag av produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner.

Figur 3. Ansatte i syv industrigreiner i Telemark, 2009 - 2019. Kilde: SSB, tabell 11713.

Det er viktig å merke seg at verdiskapingen i industrien og andre produksjonsnæringer varierer med både råvarepriser og eksportpriser for det ferdige produktet. Slik sett kan årlige variasjoner i verdiskapingen i industrinæringene skyldes internasjonale fluktuasjoner i priser.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

industrien utgjorde 14 % og 15 % av verdiskaping i hhv. Vestfold og Telemark i 2019?