Landbruk

Landbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. I Norge utgjør jordbruksarealet rundt tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene. Kun en tredjedel av dette er egnet til produksjon av matkorn.
Traktor i fugleperspektiv.

I Vestfold og Telemark er 4 % eller 639 km2 av det totale landarealet dyrket jord. Over halvparten av jordbruksarealet brukes til produksjon av korn og 40 % går med til produksjon av grovfôr (gress, halm og høy). Resten av jordbruksarealet går til potet, grønnsaker, frukt og bær (Fig. 1). 

Figur 1. Antall og andel dekar per vekstgruppe i Vestfold og Telemark eller valgt kommune 2021. Kilde: Landbruksdirektoratet

Likevel står Vestfold og Telemark for 26 % av landets grønnsaksareal og 21 % av landets fruktproduksjon. Tønsberg er den kommunen i fylket som har det største jordbruksarealet, og står for 18 % av fylkets totale jordbruksareal. Sandefjord og Larvik er også store jordbrukskommuner. 74 % av fylkets fruktproduksjon kommer fra Midt-Telemark, og ca. 50 % av potetene i regionen er dyrket i Larvik. I enkelte kommuner er landbruket svært viktig for verdiskaping og sysselsetting, og deler av landbruket er preget av vekst og innovasjon. Det gjelder blant annet grøntsektoren og produksjon av lokalmat. I deler av regionen er foredling og utvikling av fruktproduksjon nært knyttet til satsing på reiseliv, som fruktbygda Gvarv.

Husdyr

Det har skjedd store endringer innen jordbruket. For 50 år siden hadde de fleste bedrifter flere husdyrtyper og dyrket flere vekster. Mange landbruksbedrifter har nå sluttet helt med husdyr eller har bare en dyresort. Også innenfor planteproduksjon har det skjedd en spesialisering i retning av én eller få vekster.

Generelt i Vestfold og Telemark har det med et par unntak vært en nedgang i antall foretak som driver med husdyr. Det var 1623 melkegeiter i fylket i 2021, 10,6 % flere enn i 2010. Men antallet antall purker har blitt redusert fra 8260 til 5463 i samme periode, en nedgang på 33,9 %. Annenhver  slaktekylling i fylket kom fra Sandefjord, og hele 71 % av melkegeitene i regionen kom fra Vinje i 2020. Målt i antall foretak er sauenbøndende i flertall i fylket, men det er også en god del bønder driver som med ammekyr. Ser man på antall dyr, er slaktekyllinger helt klart den overlegne gruppen med over to millioner dyr.  Kilde: Statsforvalteren.no

Nyttige kilder:

Vår matproduksjon - viktig og variert. Rapport om verdiskaping i landbruket og matindustrien i Vestfold og Telemark. 2021.

Arealbarometer for Vestfold og Telemark

Statistikk over omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Viken-fylkene

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Kjappe fakta

Antall jordbruksforetak har falt fra 4500 i år 2000 til knapt 2400 i 2021. Til gjengjeld har de vokst fra 150 til 270 dekar i gjennomsnitt.