Fjellområdene

Det er seks fjellkommuner i Vestfold og Telemark: Hjartdal, Fyresdal, Tinn, Tokke, Seljord og Vinje. Flere av kommunene er karakteristiske hyttekommuner, der antall hytter overstiger antall boliger. Menneskelig aktivitet legger press på villreinstammene i fjellet.
Gaustatoppen.

Vestfold og Telemark har store fjellområder som kan by på fantastiske naturopplevelser og dyreliv. Store deler av fjellområdene ligger innenfor nasjonalparkene til Hardangervidda og Setesdalsfjellene. Det finnes flere utfordringer i fjellkommunene som hindrer utvikling av samfunnet, blant annet fraflytting og liten befolkningsvekst, større hyttebefolkning enn beboende og møtet mellom villrein og mennesker.

Definisjon på fjellkommune

Definisjonen på fjellområder er områder over 700 meter over havet, og for at en kommune skal defineres som en fjellkommune må minst 50 % av arealet ligge over 700 moh.

Les mer i Østlandsforsknings rapport. 

Fjellområdene utgjør til sammen 7 544 km2, som er 37 % av det totale arealet til Vestfold og Telemark. 

Se kart over fjellområdene i Vestfold og Telemark.

Bebyggelsen i fjellområdene domineres av fritidsboliger

Det er til sammen 52 559 ulike bygg i de seks fjellkommunene i Vestfold og Telemark. 30 % av disse er fritidsbygg og 17 % er boligbygg, noe som viser at fjellkommunene også stort sett er hyttekommuner. Vinje kommune har flest fritidsboliger, med 5734 fritidsbygg og 1946 boligbygg.

Utviklingen de siste 10 årene viser at det bygges flere fritidsboliger enn boliger. Mellom 2013 og 2022 er det bygget 18 % flere fritidsbygg i fjellkommunene, og 2 % nye boligbygg innenfor samme tidsintervallet.

Ser vi på antall igangsettingstillatelser (tilbygg og påbygg inkludert) for fritidsbygg, har Vinje kommune det største antallet med 166 igangsettinger i gjennomsnitt mellom 2011 og 2021.

Fritidsbebyggelsen i Vestfold og Telemark utgjør ca. 13 % av det totale antallet bygg i fylket. 11 % av disse ligger i et fjellandskap, høyere enn 700 meter over havet, som er den laveste andelen hvis vi sammenligner med innlandshytter (ca. 50 %) og kysthytter (40 %).

Figur 1. Endringer i bygningsmassen til bolig- og fritidsbygg de siste 10 år og fordelingen i dag. Kilde: SSB, tabell 03158.

De yngre flytter fra distriktene

Det bor i overkant 17 000 personer i fjellkommunene. På de siste 30 årene har antallet innbyggere sunket betraktelig med rundt 3000 personer siden år 2000. Fjellkommunene har utfordringer med fraflytting, spesielt av personer i skolealder og arbeidsfør alder. Trenden viser at antallet personer under 65 år synker, mens de over øker. Fra og med året 2018 var det flere personer i aldersgruppen 65 og eldre enn i aldersgruppen 0 - 19 år. Nedgangen i antall personer som er arbeidsfør og i skolealder påvirker også samfunnsutviklingen og utdanningstilbudet.

Les mer på temasidene om befolkning

Fjellkommunene er også karakteristiske hyttekommuner, der antall hytter overstiger antall boliger. I sesonger kan innbyggerantallet mangedoble seg, og dette kan påvirke hvordan samfunnet utvikler seg ved at tilbudene i kommunene blir sesongbaserte, noe som igjen kan påvirke befolkningsveksten negativt.

Utvikling og menneskelig aktivitet påvirker villreinen

Det er rundt 25 000 villrein i Norge fordelt på 24 villreinområder, og alle befinner seg i Sør-Norge. Ti er definert som nasjonale villreinområder fordi de er spesielt viktige for artens fremtid. I Vestfold og Telemark finner vi tre av de nasjonale villreinområdene i kommunene Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn. I tillegg er det tre andre villreinområder i fylket som berører Tinn, Notodden, Hjartdal, Seljord, Vinje, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal.

Villreinen er svært sky, og kan forstyrres av menneskelig aktivitet, utbygging og ferdsel. Dette kan påvirke villreinens helse negativt. Utvikling av infrastruktur gir økt behov for kraftlinjer og regulering av vassdrag, noe som kan føre til at villreinen blir forstyrret eller avskåret fra å bruke deler av leveområdet. Hyttebygging og økt aktivitet i fjellet, særlig i utkanten av villreinområdene som er viktige vinterbeiter, kan føre til fortrengning av villrein og virke som en barriere villrein ikke våger å krysse. Kilde: Miljøstatus, Villrein.

I Vestfold og Telemark er det 3454 fritidsboliger innenfor villreinområder. 2605 av disse er innenfor nasjonale villreinområder. Mellom 2016 og 2022 ble det bygget 966 nye fritidsboliger i villreinsområder, der 117 ble bygd innenfor de nasjonale villreinområdene. Det ligger flest fritidsboliger i nasjonalparken Setesdal-Austhei som vi ser på figuren nedenfor.

Figur 2. Antall fritidsboliger i villreinsområder mellom 2016 og 2022. Kilde: Miljødirektoratet, Kartverket, VT+.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

78 % av arealet til fjellkommunene i Vestfold og Telemark er over 700 moh.