Alderssammensetning

Vestfold og Telemark får stadig flere eldre og færre barn og unge. SSB framskriver at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Det vil føre til at det blir stadig færre i yrkesaktiv alder per person under 15 og over 67 år, slik at færre må forsørge flere.
Mor og barn

Alderssammensetningen i befolkningen har endret seg mye de siste årene, med en stadig lavere andel unge og en høyere andel eldre. Mens antallet personer over 67 år har økt mye de siste 10 årene, har antallet under 19 år blitt redusert. 

Figur 1. Folketall etter alder år 2000 - 2022 i Vestfold og Telemark eller valgt kommune. Kilde: SSB, tabell 07459.

Denne utviklingen vil bare fortsette i årene som kommer. Figur 2 viser hvordan befolkningsutviklingen har vært fra 2010 - 2022 i ulike aldersgrupper, og hvordan SSB framskriver at den kan utvikle seg videre mot 2050.

Figur 2. Folketall etter alder i Vestfold og Telemark eller valgt kommune. Historiske tall fra 2010 - 2022, deretter framskrevet i SSBs hovedalternativ og to andre alternativ fram til 2050. Kilder: SSB, tabell 07459 og 13600.

Færre yrkesaktive per person under 15 år og over 67 år

Eldreveksten vil påvirke samfunnet i årene framover med en sterk økning i antallet personer i godt voksen alder. Forsørgerevnen refererer til antall personer i arbeidsaktuell alder (16 - 66 år) per person under 15 år og over 67 år. Dette sier blant annet noe om hvordan befolkningssammensetningen kan påvirke sosial og økonomisk utvikling. Jo høyere verdi, jo flere er det å forsørge for den yrkesaktive befolkningen. I fylket som helhet er det 1,8 personer i yrkesaktiv alder per person under 15 år og over 67 år. Dette varierer imidlertid mye mellom kommunene.

Figur 3. Forsørgerevne - Antall personer i yrkesaktiv alder (16 - 66 år) per person under 15 år og over 67 år i 2022. Kilde: SSB, tabell 07459.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

 

Visste du at?

Fra 2014 til 2022 har antall 16-19-åringer gått ned fra 21 794 til 20 022.