Befolkningsframskrivinger

SSBs framskriver i sitt hovedalternativ at det vil være omtrent 465 000 innbyggere i Vestfold og Telemark i 2050. Det er en økning på nær 40 000 innbyggere fra dagens innbyggertall i 2022, eller en vekst på 9,4 %.
Far og datter.

Framskrivingene er i all hovedsak en videreføring av befolkningsutviklingen i den enkelte kommune det siste tiåret. Dette innebærer at veksten først og fremst kommer i sentrale strøk i Vestfold og Telemark, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet.

Figur 1. Folketall etter alder i Vestfold og Telemark eller valgt kommune. Historiske tall fra 2010 - 2022, deretter framskrevet i SSBs hovedalternativ og to andre alternativ fram til 2050. Kilder: SSB, tabell 07459 og 13600.

Det er knyttet stor usikkerhet til SSBs befolkningsframskrivinger, spesielt til omfanget av framtidig innvandring og fødselstall. Generelt har SSBs tidligere befolkningsframskrivinger overestimert befolkningsveksten i mange distriktskommuner, samtidig som veksten i sentrale bykommuner har blitt underestimert. Framskrivingene tar heller ikke hensyn til planlagte endringer lokalt som kan ha betydning for befolkningsutviklingen. Eksempler på dette er framtidig næringsutbygging og nye samferdselsprosjekter.

Flere må planlegge for lavere folkevekst framover

Selv om innvandringen har tatt seg noe opp etter pandemien, og fruktbarhetsnivået kanskje er på vei opp igjen, er det grunn til å tro at flere kommuner må planlegge for nedgang i folketallet, med lavere innvandring og fødselsunderskudd, enn hva som er tilfellet i dag. Mindre fødselskull vil for eksempel få konsekvenser for dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i årene som kommer.

Sterk aldring i distriktene framover

At andelen eldre øker, er en av de sikreste trendene i befolkningsutviklingen framover. Det skyldes at levealderen stadig øker, og at det er store fødselskull som blir en del av den eldre befolkningen i årene som kommer. Andelen eldre øker i hele landet. I 2022 var 19 % av befolkningen i Vestfold og Telemark 67 år eller eldre. Kilde: SSB, tabell 07459. Bare Innlandet og Nordland hadde en høyere andel eldre. Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving viser at andelen personer 67 år eller eldre i Vestfold og Telemark vil utgjøre 26 % i 2040 og 28 % i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Figur 2. Folketall etter kjønn og alder. Historiske tall fra 2005 - 2022 og deretter framskrevet i SSBs hovedalternativ til 2050. Kilder: SSB, tabell 07459 og 13600.

pop-pyramide-vt_2_sek_hvit.gif

Andelen eldre øker mest i distriktskommunene. I omtrent halvparten av kommunene i fylket vil minst 30 % av innbyggerne være 67 år eller eldre i 2050. Sentraliseringen forsterker dette, ettersom unge personer i fruktbar alder flytter til bynære strøk. Dermed blir barna deres også født i mer sentrale strøk. De eldre er mer bofaste, og blir igjen i distriktskommunene.

Figur 3. Andel personer 67 år og eldre 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

SSB framskriver lavere folketall i 8 av 23 kommuner i fylket i 2050 sammenliknet med 2022.

Kjappe fakta

I følge SSBs befolkningsframskrivinger vil folketallet i Vestfold og Telemark øke med nær 40 000 innbyggere i 2050 sammenliknet med 2022. Framskrivingene innebærer en nedgang i antall personer under 66 år og en økning i antall 67 år og eldre.

Det er særlig distriktskommunene som må planlegge for nedgang i folketallet framover. Det er også i disse kommunene det vil være en særlig sterk vekst i antall eldre.