Befolkningsutvikling

Vestfold og Telemark er landets sjette største fylke med nær 425 000 innbyggere. Bykommunene og tettstedene har størst vekst, mens flere av distriktskommunene opplever nedgang i folketallet.

Ved inngangen til 2022 bor det 424 832 personer i Vestfold og Telemark. Det er en økning på 2,2 % eller 9055 personer siden 2018. Veksten er litt lavere enn i landet som helhet, der den var 2,4 %. Folketallet i Vestfold og Telemark varierer fra 1198 innbyggere i Fyresdal til 64 943 i Sandefjord.

Figur 1. Antall innbyggere i Vestfold og Telemark og i kommunene i fylket. Kilde: SSB, tabell 07459.

Innflytting fra andre fylker driver veksten

Antall fødte, døde, innflyttere og utflyttere bestemmer befolkningsutviklingen (Fig. 2). Vestfold og Telemark har de siste årene hatt et stadig mindre fødselsoverskudd, og i 2021 var det 136 færre fødte enn døde. Det er derfor nettoinnflytting som driver befolkningsveksten i fylket. Hele 2000-tallet har størsteparten av innflyttingen vært innvandring. Alle kommuner i Vestfold og Telemark har hatt nettoinnvandring de siste 20 årene. Innvandring har særlig vært viktig i mange distriktskommuner, som ellers ville hatt en ytterligere nedgang i folketallet.

Nettoinnvandringen til Vestfold og Telemark har imidlertid blitt mer enn halvert, fra over 2000 personer i 2016 til rundt 1000 personer i 2020. I 2021 økte innvandringen til nesten 1500 personer igjen, og tallene for 2022 er usikre på grunn av flyktningestrømmen fra Ukraina.

Fra 2017 har samtidig netto innenlands flytting økt betydelig, og både i 2020 og 2021 var det for første gang siden 2001 høyere netto flytting fra andre fylker til Vestfold og Telemark enn det var nettoinnvandring. I 2021 var netto innenlands flytting til Vestfold og Telemark fra andre fylker på rekordhøye 1624 personer. Bare Viken hadde større netto tilflytting fra andre fylker enn det Vestfold og Telemark hadde. Den innenlandske inn- og utflyttingen i Vestfold og Telemark skjer særlig til og fra Buskerud, Akershus og Oslo.

Figur 2. Folkevekst i Vestfold og Telemark og kommunene i fylket fordelt på fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring. Kilde: SSB, tabell 01223.

Størst vekst i sentrale bykommuner

11 av 23 kommuner i Vestfold og Telemark har hatt vekst i folketallet fra 2018 til 2022. Den største veksten finner vi i Holmestrand (7 %), Tønsberg (5 %) og Sandefjord (4 %). Generelt er det de største bykommunene, som er en del av større arbeidsmarkedsregioner, som har vokst mest de siste årene. Felles for alle kommunene som har hatt stor befolkningsvekst de siste fem årene er netto innenlands innflytting. Flere av kommunene som har hatt nedgang i folketallet de siste fem årene, har lav grad av sentralitet og er del av mindre arbeidsmarkedsregioner. De fleste har hatt netto innenlands fraflytting og også fødselsunderskudd.

Figur 3. Prosentvis endring i folketall 2018 - 2022. Kilde: SSB, tabell 06913.

 

Visste du at?

Det er nesten 425 000 innbyggere i Vestfold og Telemark i 2022.

Kjappe fakta

I 2021 opplevde Vestfold og Telemark høy tilflytting fra andre fylker. Bare Viken hadde høyere nettoinnflytting enn Vestfold og Telemark.

Fødselsoverskuddet i Vestfold og Telemark har vært negativt siden 2017, det vil si at det dør flere enn det blir født.