Flytting

De fleste som flytter, flytter innenfor landets grenser, og mange av dem flytter kort. I 2021 var Vestfold og Telemark en av vinnerne når det gjelder innenlands flytting. Nettoinnvandringen økte også fra 2020 til 2021.
Ung voksen som bærer en flytteeske.

Mye tilflytting til Vestfold og Telemark fra andre fylker

I 2021 var Vestfold og Telemark en av vinnerne når det gjelder innenlands flytting. Av landets 11 fylker var det bare Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Innlandet som hadde netto innflytting fra andre fylker. Netto innflytting fra andre kommuner er også årsaken til befolkningsveksten i mange av fylkets kommuner.

Flyttemønstre i Vestfold og Telemark

Innenlands flytting til, fra og innad i Telemark 2016 - 2020. Kartet viser innenlands flyttinger til, fra og innad i Telemark i løpet av årene 2016 - 2020. Hvert punkt representerer en kommune, og tykkelsen på en pil gjenspeiler antall flyttinger. Figuren visualiserer kun sammenhenger der antallet flyttinger i perioden er større eller lik 25 (dvs. 5 i året over 5 år). Klikk på et punkt (eller bruk søkefunksjonen) og bruk tannhjulet for å utforske din kommune! Kilde: Panda analyse

 

Innenlands flytting til, fra og innad i Vestfold 2016 - 2020. Kartet viser innenlands flyttinger til, fra og innad i Vestfold i løpet av årene 2016 - 2020. Hvert punkt representerer en kommune, og tykkelsen på en pil gjenspeiler antall flyttinger. Figuren visualiserer kun sammenhenger der antallet flyttinger i perioden er større eller lik 25 (dvs. 5 i året over 5 år). Klikk på et punkt (eller bruk søkefunksjonen) og bruk tannhjulet for å utforske din kommune! Kilde: Panda analyse

 

Figur 1 viser hvilke fylker personer i Vestfold og Telemark flytter til, og hvilke fylker personer fra Vestfold og Telemark flytter fra. Flyttestrømmene er størst mellom Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.  Kilde: SSB, tabell 13235

Figur 1. Flytting til Vestfold og Telemark fra andre fylker og fra Vestfold og Telemark til andre fylker i 2021. Kilde: SSB, tabell 13235

Figur 2 viser flytting til og fra kommuner i Vestfold og Telemark. Det er mye flytting mellom nabokommuner. Mange kommuner har også mye flytting til og fra Oslo. 

Figur 2. Flyttestrømmer mellom kommunene i Vestfold og Telemark 2016 - 2020. Kilde: Panda analyse.

Figur 3 viser hvordan flyttestrømmene i fylket varierier med alder. Det er mest flytting i alderen 20 - 35 år. En del barn før skolealder opplever også å flytte.

Figur 3. Flytting etter ett-årig alder i Vestfold og Telemark og valgte kommuner. 2016 - 2020. Tallene for Vestfold og Telemark inkluderer også flytting internt mellom kommunene i fylket. Kilde: Panda analyse

Mindre innvandring enn tidligere

Innvandring har i mange år reddet mange kommuner fra nedgang i folketallet, spesielt distriktskommuner. I 2020 sank nettoinnvandringen brått grunnet tiltakene mot koronapandemien. I 2021 økte igjen flytteaktiviteten over landegrensene, og dermed også nettoinnvandringen. 16 av 23 kommuner i Vestfold og Telemark hadde høyere nettoinnvandring i 2021 enn i 2020. Bare to kommuner hadde nettoutvandring i 2021 (figur 4).

Se også temaside Innvandrere og inkludering

Figur 4. Inn- og utvandring til og fra kommuner i Vestfold og Telemark. Kilde: SSB, tabell 01223.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

De aller fleste flyttinger skjer internt i kommunen eller til og fra nabokommunen.

Kjappe fakta

De store flyttestrømmene går mellom Viken, Oslo og Vestfold og Telemark. Det er mest flytting i aldersgruppen 20-35 år.

Nettoinnvandring har vært viktig for å opprettholde folketallet i mange kommuner i fylket. Mens innvandringen gikk mye ned i koronapandemien, har denne nå tatt seg opp igjen.