Fødte og døde

Etter flere år med nedadgående trend, økte samlet fruktbarhetstall i fylket fra 1,47 barn per kvinne til 1,50 barn per kvinne fra 2020 til 2021. Fra 2020 til 2021 var det en økning i antall døde. Årsaken til dette var unormalt lav dødelighet i 2020 som følge av smitteverntiltak som trolig sparte mange liv i de eldste aldersgruppene.

I 2021 ble det født 3633 barn i Vestfold og Telemark. Antall fødte varierer over tid. Dette kan forklares ved at antall kvinner i fødedyktig alder varierer, og fordi det kan være perioder der mange kvinner utsetter eller «tar igjen» barnefødsler. 

Kvinner i Vestfold og Telemark får i snitt 1,50 barn hver. I likhet med i landet som helhet, har fruktbarheten gått kraftig ned de siste årene, til et bunnpunkt i 2020 med 1,47 barn per kvinne. Fra 2020 til 2021 var det imidlertid en liten økning fra 1,47 barn per kvinne til 1,50 barn per kvinne (Fig. 1). Kilde: SSB, tabell 04232.

Figur 1. Samlet fruktbarhetstall 1970-2021 i Vestfold og Telemark. Kilde: SSB, tabell 04232.

 

En viktig årsak til nedgangen i fruktbarhet er at stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittsalderen for fødende i Vestfold og Telemark har økt betydelig med omtrent to år de siste ti årene, og er nå 31,1 år for mødre og 33,7 år for fedre. Kilde: SSB, tabell 05530. En annen årsak til nedgang i fruktbarhet er at færre kvinner føder mer enn to barn. Det er også en nedgang i antall flerfødsler.

Forventet økning i antall døde

I 2021 døde det 3769 personer i Vestfold og Telemark. Det er nesten 100 personer flere enn i 2020, men dødeligheten i 2020 var unormalt lav på grunn av smittevernstiltak som trolig sparte livet til ganske mange i de eldste aldersgruppene. Figur 2 viser hvordan dødeligheten varierer med alder og kjønn.

Figur 2. Antall døde fordelt etter kjønn og aldersgruppe. Vestfold og Telemark 2021. Kilde: SSB, tabell 12982.

Levealderen fortsetter å øke

Forventet levealder ved fødsel viser til det antall år en nyfødt kan forvente å leve under gjeldende dødelighetsforhold. I Vestfold og Telemark var forventet levealder ved fødselen 80,5 år i for menn og 84,1 år for kvinner i perioden 2014 - 2020 (Fig. 3). Det er litt lavere enn i landet som helhet, der levealderen var 80,9 for menn og 84,4 for kvinner.  Kilde: FHI/Norgeshelsa

Figur 3. Forventet levealder ved fødsel i Vestfold og Telemark. Kilde: Norgeshelsa/FHI.

Visste du at?

Fra 2020 til 2021 økte fruktbarheten i Vestfold og Telemark for første gang på flere år.

Kjappe fakta

I 2021 hadde Vestfold og Telemark et lite fødselsunderskudd. Mens det ble født 3633 personer, døde det 3769 personer.

Både fruktbarheten og dødeligheten økte i året som gikk.