Husholdninger

78 000 personer i Vestfold og Telemark bor alene. Det utgjør 39 % av husholdningene i fylket, og andelen øker. Økningen skyldes at flere venter med å etablere seg i parforhold, og at det stadig blir flere eldre i befolkningen.

I 2021 var det 197 538 husholdninger i Vestfold og Telemark. 39 % av disse husholdningene består av aleneboende, altså én person (Fig. 1). Deretter følger husholdninger med par uten hjemmeboende barn, som utgjør 26 % av alle husholdningene.

Figur 1. Andel husholdninger i Vestfold og Telemark eller valgt kommune i 2021 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Figur 2 viser at det aldri har vært så mange aleneboende som nå. Det er vanligst å bo alene i starten og i slutten av voksenlivet. Økningen i antallet og andelen aleneboende skyldes både at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, samt at antall eldre øker. Lavere fødselstall de siste årene bidrar på den andre siden til en nedgang i antall husholdninger med barn.

Figur 2. Utvikling i antall i Vestfold og Telemark eller valgt kommune 2014 - 2021 fordelt på husholdningstype. Kilde: SSB, tabell 06070.

Kartet under viser hvordan andelen privathusholdninger som består av én person varierer mellom kommunene i Vestfold og Telemark (Fig. 3). I Siljan består 30 % av husholdningene av én person, mens 44 % av husholdningene i Tokke, Tinn, Midt-Telemark og Fyresdal gjør det samme.

Figur 3. Andel husholdninger med aleneboende i kommunene i Vestfold og Telemark. Kilde: SSB, tabell 06070.

Visste du at?

Antall husholdninger med én person har økt med 10 % eller 7300 husholdninger de siste fem årene.

Kjappe fakta

Det er nesten 200 000 husholdninger i Vestfold og Telemark.

40 % av disse består av kun én person. Andelen aleneboende er høyest i Tokke, Tinn, Midt-Telemark og Fyresdal, og lavest i Siljan.