Oppvekst og levekår

Et godt oppvekstmiljø og gode levekår er premissgivende for helse, trivsel og livskvalitet. Dette er bakenforliggende påvirkningsfaktorer for helsetilstanden, og det er også her mye av grunnlaget for de sosiale helseforskjellene ligger.
Barn som står på sparkesykkel i skatepark.

Pedagognormen

De aller fleste norske barn går i barnehage, og barnehagedekningen har økt de siste årene. 93,4 % av alle barn mellom ett og fem år i Vestfold og Telemark går i barnehagen, mens andelen blant tre- og femåringene er hele 97,5 %. Landsgjennomsnittet ligger på henholdsvis 93,4 % og 97,4 %. Kilde: SSB, tabell 13502.

Norm for pedagogisk bemanning (Pedagognormen § 1) slår fast at barnehagen skal ha minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I 2021 hadde 90 % av barnehagene i Vestfold og Telemark oppfylt denne pedagognormen. Landsgjennomsnittet ligger på 71 %. Kun to av kommunene i fylket har en andel barnehager med oppfylt pedagognorm som ligger på 50 % eller lavere (Fig. 1). Kilde: Udir.no.  Dette er fortrinnsvis kommuner med få barn og barnehager.

Figur 1. Andel barnehager i den enkelte kommune som oppfyller pedagognormen, 2021. Kilde: Udir.no.

Økende andel minoritetsspråklige barn i barnehage

Selv om andelen barn (dekningsgraden) i norske barnehager har gått opp de siste årene, har antallet barn i barnehage gått ned både på landsbasis og i Vestfold og Telemark. Dette skyldes at det fødes færre barn enn tidligere. Samtidig øker andelen innvandrere i befolkningen. Dette gjør at andelen minoritetsspråklige barn sett i forhold til alle barnehagebarn stiger.

Det har vært en jevn økning av andelen barn med minoritetsbakgrunn sett i forhold til alle barn i barnehagene i Vestfold og Telemark og landet. I 2021 var totalt 17,5 % av alle barnehagebarn i fylket minoritetsspråklige. Kilde: SSB, tabell 12272.

Figur 2. Prosentandel minoritetsspråklige barn av alle barnehagebarn i Vestfold og Telemark i perioden 2017 – 2021. Kilde: SSB, tabell 12272.

Økende barnefattigdom

Ulikhet i inntekter er en viktig bakenforliggende påvirkningsfaktor til de sosiale helseforskjeller som finnes i både Vestfold og Telemark og i resten av landet.

Andelen barn i Vestfold og Telemark fra 0 – 17 år som lever i husholdninger med lave inntekter har vokst fra 11,5 % i 2015 til 12,4 % i 2019. Indikatoren viser andelen 0 – 17 år som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av landets/fylkets/kommunens medianinntekt, beregnet etter EU-skala.

Figur 3. Andel barn og unge 0 – 17 år i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt, 2018-2020. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Som følge av inntektsulikhet mellom husholdninger, vil mange barn vokse opp med dårligere tilgang på økonomiske ressurser enn andre barn. Dette har betydning for helsa til disse barna. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark viser at ungdom fra hjem med høy sosioøkonomisk status, oftere rapporter om høyere livskvalitet, bedre helse og mindre psykiske plager enn ungdommer fra hjem med lav sosioøkonomisk status.

Les mer om Ungdata-undersøkelsen

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregåendeopplæring. Spørreundersøkelsen dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan det er å være ung i Vestfold og Telemark i dag.

Ungdata-undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, KORUS Sør, Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd, kommunene i Vestfold og Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Finn tall på www.ungdata.no

Boforhold og trangboddhet

Boforholdene kan påvirke barn og unges levekår og helse, og kan vise seg gjennom skoleprestasjoner og det sosiale livet. Vanskelige boforhold kan for eksempel føre til at barn ikke ønsker å ta med seg venner hjem. For sårbare grupper kan vanskelige boforhold bidra til å forsterke og opprettholde utfordringene.

Trangboddhet er en indikator på redusert bokvalitet, og betyr at antall rom i boligen er mindre enn antall personer i husholdningen. Det er særlig par med små barn og unge som bor trangt. I Vestfold og Telemark bor litt over 4 % av husholdningene trangt. Kilde: SSB, tabell 11085.  Det er regionale forskjeller i fylket når det gjelder barn og unge (0 – 17 år) som bor trangt (Fig. 4).

Figur 4. Andel barn og unge i alderen 0 – 17 år som bor trangt, 2020. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

90 % av barnehagene i Vestfold og Telemark oppfyller pedagognormen.