Frivillighet

Frivilligheten er en viktig drivkraft for å løse ulike samfunnsutfordringer i Vestfold og Telemark. Det finnes over 4700 frivillige organisasjoner i fylket, og bare innen idretten ble det i 2020 utført rundt 2450 årsverk i frivillig innsats. Det har likevel blitt vanskeligere å rekruttere til organisasjonsbygging og -arbeid. På tross av et stort mangfold av frivillige, er visse grupper overrepresentert.
Ung mann som spyler tennisbane.

Frivillighet som en viktig drivkraft i fylket

Frivilligheten er en viktig drivkraft for å løse utfordringer knyttet til folkehelse, integrering, kultur og opplæring. Verdien av frivillig innsats i Norge var 75,7 milliarder kroner i 2017, noe som tilsvarer 142 000 årsverk med ulønnet innsats. Kilde: SSB Aktivitetene i de ideelle og frivillige organisasjonene spenner over mange områder, og organisasjonene bidrar til å utføre viktige oppgaver i velferdssamfunnet. Omfanget av ulønnet frivillig arbeid er størst i kultur og fritid, inkludert idrett.

Frivillighetsbarometeret 2021 viser at andelen innbyggere som deltok i frivillig arbeid sank fra 66 % i 2020 til 55 % i 2021. Nedgangen henger trolig sammen med koronapandemien, og det er først og fremst den aktive deltakelsen som har gått mest ned (i motsetning til medlemskap, donasjoner osv.). Det er vanligst å være frivillig i lokalmiljø- og bostedsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner og kulturorganisasjoner. Eksempelvis ble det utført rundt 2450 årsverk i frivillig innsats til en verdi av omlag 1,3 milliarder kroner innenfor de 645 ulike registrerte idrettslagene i Vestfold og Telemark idrettskrets i 2020.

I arbeidet med Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune pekte frivillige og ideelle organisasjoner i fylket på flere utfordringer i deres arbeid. Blant annet la de vekt på at det var stadig mer krevende å rekruttere medlemmer til organisasjonsbygging og -arbeid. Frivilligheten er blitt mer aktivitetsorientert, med større fokus på egenutfoldelse og tidsavgrensede oppgaver heller enn mer langvarig organisasjonsarbeid. Etablering av frivillighetssentraler fanger opp deler av frivilligheten og bidrar til å synliggjøre omfang. Vestfold og Telemark har 34 frivilligsentraler. Kilde: frivilligsentral.no

På tross av et stort mangfold av frivillige, er visse grupper overrepresentert. Høyere utdannede, fagutdannede og alderspensjonister oppgir å gjøre frivillig arbeid hyppigere enn andre grupper. En femtedel av de frivillige engasjerer seg i idrettsorganisasjoner, og en tilsvarende andel i lokalmiljø og bosted.

Frivillige foreninger og organisasjoner

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan registrere seg i Frivillighetsregisteret Kilde: Frivillighetsregisteret , og får dermed blant annet mulighet til å delta i Grasrotandelen  Kilde: Brønnøysundregisteret , søke om momskompensasjon, delta i ulike tilskuddsordninger osv. I Vestfold og Telemark er 4726 frivillige enheter registrert i Frivillighetsregisteret (februar 2022) (Tabell 1). Tallene varierer fra kommune til kommune, men det er totalt sett flest frivillige organisasjoner innen kategoriene «Rekreasjon og sosiale foreninger», «Idrett» og «Kultur og kunst».

Tabell 1. Antall frivillige enheter etter kategori i Vestfold og Telemark og de ulike kommunene. Kilde: Frivilligregisteret.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det ble lagt ned 2450 årsverk i frivillig innsats i de 645 idrettslagene i Vestfold og Telemark i 2020.