Arbeid og inntekt

Innvandrerne er en betydelig arbeidskraft i Vestfold og Telemark, og deres deltagelse i arbeidslivet bidrar med inntekter til fellesskapet. Samtidig er sysselsettingen lavere blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig, og arbeidsledigheten høyere. Inntektsstatistikken viser store og økende forskjeller mellom innvandrere og ikke-innvandrere.

Deltagelse i arbeidslivet er sett på som den viktigste veien til god integrering, hvor utdanning og kvalifisering er en nøkkel for å få dette til. Utdanning og arbeid er grunnlaget for blant annet språk, trygghet og velferd. Får man flest mulig innvandrere over i utdanning og arbeid, vil det også bli lettere for innvandrerne å delta i andre deler av samfunnslivet.

Lav sysselsetting og høy arbeidsledighet blant innvandrere

Innvandrerne er en betydelig arbeidskraft i Vestfold og Telemark, og deres deltagelse i arbeidslivet bidrar med inntekter til fellesskapet. Sysselsetting er en viktig indikator på integrering, og i et godt integrert samfunn vil sysselsettingen være like høy blant innvandrere og ikke-innvandrere. I 2021 var 62,5 % av innvandrerne i Vestfold og Telemark sysselsatt, en økning på 5,3 % fra 2017. Andelen varierer fra kommune til kommune. På landsbasis var 65,1 % av innvandrere sysselsatt i samme periode. Kilde: SSB, tabell 11607.

Figur 1. Andel sysselsatte innvandrere per kommune, 15 – 74 år, 2020. Kilde: SSB, tabell 11607.

Blant innvandrere er sysselsettingen høyest blant arbeidsinnvandrere og lavest blant flyktninger. Innvandrere som kommer fra Gruppe 1-land Gruppe 1-land: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. har høyere sysselsettingen enn innvandrere fra Gruppe 2-land Gruppe 2-land: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand..

Figur 2. Andel sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn. Vestfold og Telemark, 2021. Kilde: SSB, tabell 11607.

Blant innvandrere i alderen 15 – 74 år i Vestfold og Telemark var arbeidsledigheten på rundt 6,9 % i 2020. Til sammenligning var ledigheten i befolkningen unntatt innvandrere 2,1 %. Andelen innvandrere mellom 16 og 25 år som verken var i utdanning eller i arbeid i 2020, var også langt høyere (25,3 %) enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen unntatt innvandrere (11,1 %). Kilde: IMDi.no.  

Lav sysselsetting blant innvandrere i Vestfold og Telemark kan henge sammen med at vi har en større andel innvandrere som har kommet på grunn av flukt eller familieinnvandring enn mange andre fylker. I tillegg har regionen et arbeidsmarked som kan være vanskelig å komme inn på, ettersom sysselsettingen er lav og arbeidsledigheten er høy, også i befolkningen for øvrig.

Økende inntektsforskjeller

Inntektsstatistikken viser store og økende forskjeller mellom innvandrere og ikke-innvandrere. Innvandrere i Vestfold og Telemark har vedvarende lavinntekt. I 2020 hadde 31,4 % av innvandrere i Vestfold og Telemark vedvarende lavinntekt, mot 8,2 % blant ikke-innvandrere. Selv om andelen med vedvarende lavinntekt har økt i hele befolkningen fra 2012 – 2022, har andelen økt mer blant innvandrere enn blant ikke-innvandrere, noe som har ført til økte inntektsforskjeller. Forskjeller i medianinntekt mellom innvandrere og ikke-innvandrere i Vestfold og Telemark har også økt noe de siste årene. Kilde: IMDi.no.  

Figur 3. Andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt fordelt etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Vestfold og Telemark, 2020. Kilde: IMDi.no.

Visste du at?

Holmestrand har den høyeste andelen sysselsatte innvandrere (66 %) i fylket.