Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger har siden 2004 vært Norges største og viktigste integreringstiltak. Målet med ordningen er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede dem til arbeid eller utdanning.

Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger har siden 2004 vært Norges største og viktigste integreringstiltak. Flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge skal skoleres slik at de kan delta i arbeidsmarkedet. I 2020 deltok 1202 personer i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, en nedgang på 34 % fra året før (Fig. 1).  Kilde: IMDi - Introduksjonsprogrammet  Av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018 var 60 – 61 % i arbeid eller utdanning året etter, en økning fra 55 – 56 % for de som avsluttet i 2017. I landet som helhet var andelen 66 %. Kun Finnmark hadde en lavere andel (53 %) i arbeid eller utdanning året etter avsluttet introduksjonsprogram enn Vestfold og Telemark.

Figur 1. Antall deltakere i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, 2005 - 2020. Kilde: IMDi.

Visste du at?

I 2020 deltok 1202 personer i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark.