Bosetting av flyktninger

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. I 2022 har IMDi anmodet kommuner i Vestfold og Telemark om å bosette et rekordhøyt antall flyktninger - mer enn 2000 personer.

Bosetting av flyktninger i Norge skal være styrt og spredt, og det skal bosettes i alle landsdeler og i kommuner av ulik størrelse. Kilde: IMDi/Nasjonale anmodningskriterier I 2021 ba IMDi kommunene i Norge om å bosette i overkant av 5000 flyktninger. På grunn av koronapandemien ble det totale bosettingsbehovet imidlertid lavere.

Koronapandemien, reisebegrensninger og situasjonen i Afghanistan og Ukraina skaper stor usikkerhet knyttet til behovet for bosettingsplasser i 2022, men så langt har IMDi bedt kommunene i Norge om å bosette 35 000 flyktninger. Kommuner i Vestfold og Telemark har blitt anmodet om å bosette nær 2000 flyktninger (Fig. 1).

Figur 1. Antall anmodninger om bosetting og antall faktiske bosettinger i Vestfold og Telemark eller valgt kommune 2012 - 2022. Kilde: IMDi

Stadig færre enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten følge av foreldre eller andre voksne med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her. Enslige mindreårige flyktninger trenger trygge og gode oppvekstvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset apparat i kommunene. Antall enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt i Vestfold og Telemark var særlig høyt i 2016 på grunn av mange flyktninger fra Syria, men har vært relativt lavt i årene etter (Fig. 2).

Figur 2. Antall anmodninger om bosetting av enslige mindreårige flyktninger og antall faktiske bosettinger av enslige mindreårige flyktninger i Vestfold og Telemark 2014 - 2022. Kilde: IMDi

Mange flyktninger flytter videre

Mange av personene med flyktningbakgrunn som blir bosatt rundt om i landet etter å ha fått innvilget oppholdstillatelse, flytter etter hvert til en annen kommune, eller ut av landet. Figur 3 viser at blant de nær 19 000 flyktningene som bor i Vestfold og Telemark i 2021, er 60 % bosatt her, mens 39 % har flyttet hit etter å først å ha vært bosatt i en kommune i et annet fylke.

Figur 3. Andel flyktninger i Vestfold og Telemark eller valgt kommune i 2021, og andelen som har blitt bosatt her eller som har flyttet hit. Kilde: IMDi

Les mer om fylkeskommunens integreringsarbeid

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I 2021 bodde det nesten 19 000 flyktninger i Vestfold og Telemark.