Innvandrerbefolkningen

Nær 53 000 innvandrere bor Vestfold og Telemark. Den vanligste innvandringsgrunnen er flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette. Omtrent halvparten av innvandrerne i fylket kommer fra Europa, og omtrent halvparten har bodd i Norge i over 10 år.
Kvinne i hijab, portrett bakfra.

Ved inngangen til 2022 var 13 % av befolkningen i Vestfold og Telemark innvandrere. Dette er en økning fra 8 % i 2010. I tillegg er 3 % av befolkningen norskfødte med innvandrerforeldre. Vestfold og Telemark har likevel en lavere andel innvandrere enn landet som helhet, der andelen er 15 %.  Kilde: SSB, tabell 09817.   

Viktige definisjoner

Innvandrer: En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.

Arbeidsinnvandrer: En arbeidsinnvandrer er en person som har lovlig opphold i Norge for å jobbe.

Flyktning: En flyktning er en person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som følger med.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer som er født i Norge og har to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn: Fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familieinnvandring: Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de enten har familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en Norsk statsborger.

Kilde: IMDi.no

Figur 1 viser at Sandefjord er den kommunen med høyest andel innvandrere, men også Horten, Skien og Midt-Telemark har en høy andel innvandrere. I flere av de befolkningsmessig mindre kommunene i fylket utgjør innvandrere 7 – 9 % av befolkningen.

Figur 1. Andel innvandrere bosatt i kommunene i Vestfold og Telemark 2022. Kilde: SSB, tabell 09817.

Flukt er den vanligste innvandringsgrunnen

Figur 2 viser at flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette er den vanligste innvandringsgrunnen blant innvandrere bosatt i Vestfold og Telemark (36 % av innvandrerne). Deretter følger annen familieinnvandring (24 %) og arbeidsinnvandring (23 %).

Vestfold og Telemark har en høyere andel innvandrere som har kommet som flyktninger eller deres familieinnvandrede enn landet som helhet, mens andelen arbeidsinnvandrere er lavere. Sammenliknet med andre kommuner i fylket har Sandefjord en høy andel arbeidsinnvandrere. Skien har derimot en lav andel arbeidsinnvandrere, mens over halvparten av innvandrerbefolkningen er flyktninger og deres familieinnvandrede.

Figur 2. Antall innvandrere etter innvandringsgrunn bosatt i Vestfold og Telemark eller valgt kommune. 2006 – 2021. Kilde: IMDi.

Flest innvandrere fra Europa

Omtrent halvparten av innvandrerne som er bosatt i Vestfold og Telemark kommer fra Europa. Flest er det fra Polen, etterfulgt av Litauen og Syria (Fig. 3).

Figur 3. Antall innvandrere etter landbakgrunn bosatt i Vestfold og Telemark eller valgt kommune i 2022. Kilde: IMDi.

De fleste kom til Norge for mer enn ti år siden

Omtrent halvparten av innvandrerne i Vestfold og Telemark har bodd her i mer enn 10 år. Innvandrere fra øst-europeiske land (utenom EU) har kortere botid enn innvandrere med annen landbakgrunn (Fig. 4).

Figur 4. Antall innvandrere etter botid bosatt i Vestfold og Telemark eller valgt kommune i 2022. Kilde: IMDi.

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

13 % av befolkningen i Vestfold og Telemark er innvandrere.

Kjappe fakta

Andelen innvandrere er høyest i Sandefjord, Horten, Midt-Telemark og Skien.

Blant de 53 000 innvandrerne bosatt i Vestfold og Telemark er flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette den vanligste innvandringsgrunnen.