Utdanning

Utdanning og kvalifisering er grunnlaget for blant annet språk, trygghet og velferd, og nøkkelen til å få innvandrere ut i arbeidslivet. De siste årene har en økende andel minoritetsspråklige barn begynt i barnehagen. Forskjellen i andelen som fullfører videregående opplæring har blitt mindre mellom innvandrere og ikke-innvandrere. Likevel står mange innvandrere mellom 16 og 25 år utenfor både utdanning og arbeid.

Utdanning og kvalifisering er grunnlaget for blant annet språk, trygghet og velferd, og nøkkelen for å få innvandrere ut i arbeidslivet. Samtidig er deltakelse i utdanning og arbeid tett knyttet til deltakelse i andre deler av samfunnslivet.

Flere minoritetsspråklige barn i barnehagen

Bruk av barnehage blant minoritetsspråklige barn er et av flere mål på inkludering. Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehagen har økt de siste årene, og selv om denne gruppen er i barnehage i noe mindre grad enn øvrige barn, har forskjellene blitt mindre i løpet av de siste årene. I Vestfold og Telemark gikk hhv. 92 % og 94 % av minoritetsspråklige 5-åringer i barnehage i 2019.  Kilde: IMDi  

Fullføringsgrad i videregående opplæring

Forskjellen i andelen som fullfører videregående opplæring innen fem år fra oppstart mellom innvandrere og ikke-innvandrere har også blitt mindre de siste årene (fig. 1).  Kilde: IMDi  Samtidig har andelen norskfødte med innvandrerforeldre som fullfører økt betydelig, og i siste halvdel av 2010-tallet Vestfold: 2015
Telemark: 2017
  
fullførte denne gruppen videregående opplæring i større grad enn befolkningen utenom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Figur 1. Andel personer mellom 16 og 24 år i Vestfold og Telemark som fullførte videregående opplæring innen fem år fra oppstart. Tre års glidende gjennomsnitt (f. eks. er "2017" gjennomsnittet av 2015, 2016 og 2017). Kilde: IMDi.

Les mer om videregående opplæring for voksne

En større andel innvandrere har kun grunnskole

I Vestfold og Telemark er andelen med høyere utdanning omtrent like stor blant innvandrere og befolkningen for øvrig (fig. 2). Blant innvandrere er andelen med grunnskole og videregående skole som høyest fullførte utdanningsnivå relativt likt, mens en større andel i befolkningen forøvrig fullfører videregående skole.

Figur 2. Høyeste utdanningsnivå hos innvandrere og befolkningen for øvrig i alderen 30 - 66 år i Vestfold og Telemark. 2020. Kilde: IMDi.

Andelen innvandrere mellom 16 og 25 år som verken var i utdanning eller arbeid i 2020, var langt høyere (26 %) enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen unntatt innvandrere (12 %). Kilde: IMDi

Les mer om fylkeskommunens opplæringstilbud

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det var over dobbelt så mange innvandrere mellom 16 og 25 år som verken var i utdanning eller arbeid i 2020, enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen ellers.