Klima og ressursforvaltning

En traktor i en grønn åker i fugleperspektiv.
Vestfold og Telemark har store klimagassutslipp fra industri og transport. Industrien står for nesten 70 % av klimagassutslippene i fylket. Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp fra 2009 – 2020 var på 26 700 tonn CO2- ekvivalenter per år, men for å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 245 000 tonn per år. Vestfold og Telemarks mangfoldige ressursgrunnlag utgjør et av regionens viktigste fortrinn, og ressursene må forvaltes på en bærekraftig måte for framtidige generasjoner.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården