Klimagassutslipp

De største kildene til klimagassutslipp i Vestfold og Telemark er industri og transport. Industrien sto i 2020 for 69 % av klimagassutslippene i fylket. Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp fra 2009 – 2020 var på 26 700 tonn CO2-ekvivalenter per år, men for å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med rundt 245 000 tonn per år de neste årene. Prosessindustriens ambisjoner om å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion er et viktig ledd i dette arbeidet.
Utslipp fra Herøya
Bærekraftig ressursforvaltning er en forutsetning for at vi skal kunne oppnå verdiskaping og sosial velferd. Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til vårt forbruk av ressurser, regnes som hovedårsaken til klimaendringer verden over. Bærekraftig utvikling er derfor avhengig av at vi bekjemper klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

Finn klimastatistikk for Vestfold og Telemark

Industri og transport dominerer utslippsstatistikken

I 2020 var de direkte klimagassutslippene i Vestfold og Telemark på 4,28 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Figur 1 viser at industrien står for 69 % av utslippene, etterfulgt av veitrafikk (12 %), annet utslipp (8%), sjøfart (5 %) og jordbruk (5 %). Fra 2019 til 2020 har utslippene i Vestfold og Telemark gått ned med 3 %. Det har vært en nedgang på alle områder, bortsett fra jordbruket, som har hatt en utslippsøkning på 6 %.

Figur 1. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark i 2020. Kilde: Miljødirektoratet.

 

Fra 2009 til 2020 har utslippene i Vestfold og Telemark blitt redusert med 6 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig nedgang på i underkant av 27 000 tonn hvert år fra 2009 til 2020. Figur 2 viser utslippene i Vestfold og Telemark fordelt på ulike utslippskilder fra 2009 til 2020. Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at regionen skal kutte 60 % i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. Gitt 60 % reduksjon, styres det mot utslipp i 2030 som tilsvarer ca. 1,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres med rundt 245 000 tonn hvert år fremover.

Figur 2. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark 2009 – 2020. Kilde: Miljødirektoratet.

 

Utslipp fra industri

Industri er den største kilden til klimagassutslipp i regionen (69 % av utslippene). Industrien i regionen står for nærmere en firedel av de totale industriutslippene i landet. Utslippene fra industri i Vestfold og Telemark har vært på rundt 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter siden 2009. Det er bedrifter i Porsgrunn, Bamble og Tønsberg som står for størstedelen av dette. Industriutslippene fra disse kommunene stammer hovedsakelig fra Yara Porsgrunn, Norcem Brevik, Ineos Rafnes, Esso Norge Slagentangen, Eramet og Inovyn Norge Rafnes.

Vestfold og Telemark har landets største konsentrasjon av prosessindustri, og gjennom arenaklyngen Industrial Green Tech har de ambisjoner om å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion innen 2040. Solberg-regjeringens prosjekt Langskip, lansert i september 2020, vil være et viktig bidrag i klimaarbeidet i regionen. Gjennom dette vil staten dekke rundt 80 % av kostnadene til bygging av et karbonfangstanlegg ved Norcem i Brevik. Anlegget skal fange rundt 400 000 tonn CO2 per år, og være ferdigstilt i 2024.

Utslipp fra veitrafikk

Veitrafikk er den nest største utslippskilden i Vestfold og Telemark, og sto for 12 % av totalutslippene i 2020. Utslippene fra veitrafikk i fylket gikk ned med 4 % fra 2019 til 2020. Mellom 2009 og 2020 har utslippene fra veitrafikk blitt redusert med 23 %.

Personbiler er den største utslippskilden i transportsektoren, men står også for de største utslippsreduksjonene mellom 2009 og 2020. Nedgangen i utslipp kan hovedsakelig forklares av en reduksjon i salg av bensin og diesel, kombinert med en økning av andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen fra 12 til 20 volumprosent. Nedgangen i utslipp fra personbiler var på 8 % fra 2019 til 2020, og på 30 % fra 2009 til 2020.

Figur 3. Utslipp fra veitrafikk. Kilde: Miljødirektoratet.

Vestfold og Telemark er et fylke med store geografiske avstander og varierende befolkningstetthet. Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig drivstoff øker, er det i flere kommuner en utfordring å fortsatt redusere utslipp fra veitrafikken ettersom avstandene er store og tilgangen til offentlig transport er begrenset.

Utslipp fra sjøfart

Sjøfart sto for 5 % av utslippene i Vestfold og Telemark i 2020. Utslipp fra sjøfart deles i ulike undergrupper basert på skipstype og type frakt. Klimagassutslipp fra småbåttrafikken er registret som annen mobil forbrenning og er ikke inkludert i kategorien sjøfart. 47 % av utslippene fra sjøfart i Vestfold og Telemark kommer fra passasjerferger i kommunene Horten, Sandefjord, Larvik, Færder, Kragerø og Bamble. De resterende utslippene stammer hovedsakelig fra kjemikalietankere, stykkgodsskip, gasstankere, råoljetankere, containerskip og bulkskip.

Utslippene fra sjøfart økte med 31 % fra 2015 til 2017, men har siden hatt en nedgang. Fra 2019 til 2020 var det en betydelig nedgang i utslipp fra sjøfart med 16 % eller nesten 45 000 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene har særlig blitt redusert for passasjerskip, cruiseskip, gass-, kjemikalie- og råoljetankere.

Utslipp fra jordbruket

Jordbruket sto for 5 % av klimagassutslippene i Vestfold og Telemark i 2020, og utslippene har ligget stabilt på rundt 200 000 tonn CO2-ekvivalenter de siste årene. Etter en liten nedgang i utslippene fra 2018 til 2019 ser vi nå en økning fra 2019 til 2020 på 6 %. Utslippene omfatter metan fra fordøyelse, metan og lystgass fra gjødsellager, og utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Økning i utslipp fra 2019 til 2020 skyldes først og fremst økte utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Én kilo metan eller lystgass bidrar like mye til global oppvarming som henholdsvis 25 og 298 kilo CO2.

Binding og lagring av karbon i jord er ikke inkludert i utslippstallene fra jordbruket. Utslipp fra skogbruk og annen arealbruk er heller ikke inkludert ettersom disse utslippene beregnes etter en annen metodikk som vanskelig lar seg samordne med det resterende klimaregnskapet.

Fra grå til grønn – Grenlands grønne industri 

Norges største konsentrasjon av prosessindustri ligger i Grenland. Regionens industri står i dag bak et årlig utslipp på 3,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter (SSB, 2019) – noe som tilsvarer over 20 % av Norges totale industrirelaterte klimagassutslipp. Energieffektivisering, elektrifisering og karbonfangst er metoder som skal gjøre bedriftene i industriklyngen Industrial Green Tech grønnere. Målet er å bli verdens første klimapositive region. 

Industrial Green Tech-klyngen er en del av et større nettverk (Green Industry Cluster Norway) som teller over 100 bedrifter, mer enn 3000 ansatte og en omsetning på rundt 30 milliarder kroner. Kjernen i klyngen er prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter til internasjonale markeder. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem leverer sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn leverer plastmaterialer. For å stake ut kursen har Industrial Green Tech utarbeidet et veikart med mål om å bli en klimapositiv region innen 2040.

Utslipp fra andre kilder

Utslipp fra mobil forbrenning utgjorde 4 % av utslippene i Vestfold og Telemark i 2020. Denne gruppen omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Avgiftsfri diesel brukes blant annet i næringer som jordbruk, skogbruk og bygg og anlegg. Sektoren omfatter også maskineri som benyttes av private husholdninger. Utslipp fra mobil forbrenning har blitt redusert med 12 % siden 2018.

Utslipp fra avfall og avløp utgjorde 3 % av klimagassutslippene i Vestfold og Telemark i 2020, og omfatter utslipp fra biologisk behandling av avfall, og utslipp fra avløp og avløpsrensing. Fra 2009 til 2020 har utslippene fra avfall og avløp blitt redusert med 33 %.

Utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, luftfart (utslipp fra fly og helikoptre som lander eller tar av fra landingsplasser i Vestfold og Telemark) og energiforsyning (fjernvarme unntatt avfallsforbrenning) stod for de resterende klimagassutslippene i Vestfold og Telemark i 2020.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Industrien står for 69 % av klimagassutslippene i Vestfold og Telemark.

Kjappe fakta

For å nå fylkets klimamål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippskuttene økes fra dagens 26.700 tonn CO2-ekvivalenter per år til gjennomsnittlig 245.000 tonn per år de neste årene.