Bibliotek

Bibliotekene har en viktig rolle i lokalsamfunnene i Vestfold og Telemark. De fungerer som litteraturhus, arena for samtaler og debatt, og ikke minst som åpne og tilgjengelige møteplasser i lokalsamfunnet.
Gratisprinsippet, tilgjengeligheten og den lave terskelen for å besøke biblioteket kan bidra til å forebygge utenforskap ved å være et offentlig sted der man kan være «alene sammen» eller delta i uformelle møter sammen med andre. Biblioteket er også en viktig integreringsarena i det enkelte lokalsamfunn.

Gratisprinsippet, tilgjengeligheten og den lave terskelen for å besøke biblioteket kan bidra til å forebygge utenforskap ved å være et offentlig sted der man kan være «alene sammen» eller delta i uformelle møter sammen med andre. Biblioteket er også en viktig integreringsarena i det enkelte lokalsamfunn.

Fallende utlån, men stadig hovedaktivitet

Tall fra statistisk sentral byrå viser at selv om utlånet er fallende i Norge, er dette fortsatt hovedaktiviteten til bibliotekene. I 2014 lå utlånet for voksne på 8 318 458 bøker. Sammenlignes dette med tallet for utlån i 2021 (4 774 577) er utlånet nesten halvert.

Figur 1. Folkebibliotek: Utlån av bøker per innbygger fra 2004 til 2020. Kilde: SSB, tabell 13135.

Ovenstående tall skyldes til dels koronapandemien. Restriksjoner og nedstengning fikk stor betydning for sektoren. I 2020 var det gjennomsnittlige utlånet 1,8 bøker per innbygger. I 2021 var tallet steget til 2,3. 

For Vestfold og Telemark lå tallet i 2021 på 2,5 bøker. Det plasserer fylket midt på listen når man sammenligner med andre fylker i Norge. Rogaland hadde det høyeste utlånet, med 2,9 per innbygger, mens Norland og Viken hadde det laveste med 2,0 per innbygger.

Figur 2. Utlån per innbygger fordelt på fylke i 2021. Kilde: SSB, tabell 13135 

Samtidig som utlånet av voksenlitteratur falt, steg utlånet av litteratur til barn fra 2013 til 2021. I 2021 ble det lånt ut 6 414 440 bøker til barn. Det er over en million flere enn på utlån til voksne.

Stigende besøkstall - et utrykk for endret bruk av bibliotekene? 

Bibliotekene er allsidige arenaer. I dag tilbyr bibliotekene utover utlån en rekke andre aktiviteter og arrangementer. I årene fra 2015 til 2019 steg antallet biblioteksbesøk per innbygger i Norge fra 4,3 til 4,8.

Figur 3. Det totale antall besøk på folkebibliotekene fordelt per fylke fra 2015 – 2021. Kilde: Bibliotekutvikling.no - Besøk og arrangement

Besøkstallene for Vestfold og Telemark viser en tilsvarende utvikling. Det totale antallet besøk steg med 5 % fra 2015 til 2019. Pandemien avspeiles også i besøkstallene for 2020. Det totale antall besøk falt fra 2019 til 2020 med 63 %.

På tross av pandemi, restriksjoner og fallende besøkstall var det fortsatt arrangementer på bibliotekene i fylket. Figur 4 viser fordeling av biblioteksarrangementer fordelt etter type i 2020 og 2021. I 2020 var det  flest kulturarrangementer. I 2021 var det arrangementer for skoler og barnehager.

Figur 4. Bibliotek: antall arrangementer på biblioteker i Vestfold og Telemark fordelt på type i 2020 og 2021.
Kilde: Biblioteksutvikling.no - Statistikk for folkebibliotek

Figur 5. Fordeling av antall frammøte per type arrangement i Vestfold og Telemark 2020 og 2021. Kilde: Bibliotekutvikling.no - Statistikk for folkebibliotek

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I perioden 2013 - 2020 ble utlånet av voksenlitteratur nesten halvert, mens utlånet av litteratur til barn økte med rundt 25 %.