Museum og arkiv

Arkivene og museene i regionen skal bevare historiske kilder og samfunnsdokumentasjon, produsere forskning og formidle kunnskap ut i samfunnet. Samlingene i norske museer består av ulike objekter og er en viktig dokumentasjon av den norske kulturarven.
En museumsbygning.

Museene i fylket

Museene i tidligere Telemark fylke er organisert som stiftelser med tre konsoliderte enheter: Telemark Museum, Norsk Industriarbeidermuseum og Vest-Telemark Museum.

I tidligere Vestfold er museene hovedsakelig samlet i Vestfoldmuseene IKS, som er et interkommunalt selskap. I tillegg til de konsoliderte enhetene, har regionen også Preus Fotomuseum og Marinemuseet i Horten, som er et av Forsvarets museer. I Porsgrunn ligger vitensenteret DuVerden, som er tuftet på regionens unike sjøfarts- og industrihistorie.

I Vestfold og Telemark finnes 292 kulturhistoriske bygninger eid av fylkets museer. Av de var 106 åpne for publikum i 2020. KildeKulturstatistikken 2020, tabell 6.2.  

Besøkstall for museene

Koronapandemien fikk store konsekvenser for arkiver og museer i fylket. På landsplan var antallet registrerte besøk på museer halvert i 2020 sammenlignet med 2019. Denne trend fortsatte i 2021. Konsekvensene av nedstengninger og restriksjoner kan også ses i besøkstallene for museer i fylket.

Figur 1 gir innsikt i antallet av museumsbesøk fordelt på enkelt-, gruppebesøk og betalende besøkende fra 2015 til 2021. I 2020 falt både enkeltbesøk, gruppebesøk og betalende besøkende. Størst var fallet i antall gruppebesøk, som gikk ned med 55 % fra 2019 til 2020. Dette fallet må ses i sammenheng med pandemien. Også 2021 fikk pandemien stor innvirkning på besøkstallet. 

Samtidig er det interessant å bemerke at i 2019 hadde museene i fylket det største antall enkeltbesøkende på fem år. Antallet av enkeltbesøk steg fra 2018 til 2019 med 13 %.

Figur 1. Antall museumsbesøk fordelt på type fra 2015 til 2021 i Vestfold og Telemark. Kilde: SSB, tabell 09539.

At året 2020 var et annerledes år kan også ses ut av antall besøk på museer og samlinger pr innbygger (Fig. 2). På landsbasis har gjennomsnitt av museumsbesøk per innbygger vært stabilt på om lag 2 siden 2005. I 2020 var denne halvert til 1. Kilde: Kulturstatistikken 2020  

Figur 2. Besøk i alt per innbygger fordelt på fylker i 2020. Kilde: SSB, kulturstatistikk 2020

Innbyggerne i Vestfold og Telemark besøkte i gjennomsnitt et museum 0,6 ganger i 2020. Sammenlignes dette tallet med andre fylker er Vestfold og Telemark et av fylkene med det laveste antall gjennomsnittlige besøk, bare Viken har et mindre antall. Oslo skiller seg ut med et gjennomsnittlige besøk per innbyggere på 2,1. 

Om lag 28 % av alle museumsbesøk i 2020 var på museer i Oslo, med 1,5 millioner besøk. 5 % av det samlede antall museumsbesøk var på museer i Vestfold og Telemark. 

Aktiviteter på museene

Museet utgjør mer enn samlingene sine. I tillegg til utstillinger og særutstillinger tilbys det også åpne møter, foredrag, seminarer og lignende. I 2020 var det tilbudt omkring 4400 slike arrangementer på museer i Norge. Dette er en nedgang på 43 % fra året før.  SSB, Kulturstatistikken 2020

Figur 3. Ulike aktiviteter på museer i Vestfold og Telemark etter type aktivitet i 2019 og 2020. Kilde: SSB, Kulturstatistikken 2020

I Vestfold og Telemark var det 225 åpne møter, foredrag og lignende på museene i 2020. Museene tilbød alt fra åpne møter, foredrag, seminarer og lignende. Antall aktiviteter falt med 56 % fra 2019 til 2020. Imidlertid var det flere konserter og teaterfremføringer på museene i 2020 enn i 2019.

Samlingene

Fotografier representerer den største andelen (62 %) av objekter i museumssamlingene i Norge. Dette utgjør 39 millioner fotografier. De naturhistoriske gjenstandene utgjør 17 %, arkeologiske 13 %, kulturhistoriske 6 % og kunsthistoriske 1 %.

I Vestfold og Telemark utgjør 4935 fotografier rundt 95 % av alle fylkets 5211 museumsgjenstander/objekter.

Figur 4. Gjenstander og objekter – sammensetning av samlingene i museene i Vestfold og Telemark i 2020. Kilde: SSB, Kulturstatistikken 2020.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I 2020 var det i gjennomsnitt 0,6 museumsbesøk per innbygger i Vestfold og Telemark.