Fysisk infrastruktur

Vegnettet, jernbanene, havnene og en lufthavn er viktige forbindelser for persontransport og frakt av gods innenlands og ut i Europa. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.
Pilarene til Farrisbrua.

Infrastruktur for transport og mobilitet er viktig for bosetting og næringsliv i hele regionen

Europa- og riksvegene er sentrale transportkorridorer innad i regionen og mot våre naboregioner, og fylkesvegene er viktige forbindelser mellom byer og lokalsamfunn i fylket. Vestfold og Telemark har til sammen har 6850 km offentlig vegnett (se fig. 1).

Figur 1. Veglengder etter vegkategori. Kilde: SSB, tabell 11845.

De tre jernbanestrekningene som passerer i og gjennom fylket er også svært viktig infrastruktur. Vestfoldbanen er landets mest trafikerte regiontogstrekning, og Sørlandsbanen er avgjørende for innbygger og næringsliv i kommunene i Midt-Telemark og Vest-Telemark. Bratsbergbanen binder disse to togstrekningene sammen.  

Fylket har flere viktige havner og fergeforbindelser

Havnene Grenland havn, Larvik havn og Slagen terminal i Tønsberg er blant landets 32 stamnetthavner og en viktig del av det nasjonale godstransportsystemet. Videre er Grenland havn, Larvik havn, Sandefjord havn og Horten havn viktige fergeforbindelser for persontransport og frakt av gods.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det finnes 685 mil med offentlig vegnett i Vestfold og Telemark.