Persontransport og reisevaner

Befolkningstetthet, trafikkgrunnlag og transportbehov varierer mye i Vestfold og Telemark. I byområdene og tettstedene er det relativt konsentrert bosetting, kortere avstander og sentral lokalisering av mange funksjoner. Spredt bosetting og lengre reisevei mellom bosted, arbeid og tjenestetilbud skaper andre transportbehov.
Gul buss forfra.

Det foretas i gjennomsnitt tre reiser daglig i forbindelse med skole, jobb, handel, besøk eller fritidsaktiviteter. Valg av transportform på disse daglige reisene har betydning for utslipp av klimagasser, lokal forurensing og arealbruk.

Reisevaneundersøkelsen for 2018/19 viser at andelen som bruker bil på disse daglige reisene ligger på rundt 70 % i byområdene, men er høyere utenfor. Andelen som reiste til fots, med sykkel eller buss ligger på rundt 30 % i byområdene. Å gi folk muligheten til å delta i samfunnslivet uten å disponere privatbil er viktig for å utjevne sosiale forskjeller, og det gir økt folkehelse og trivsel.

Kommunene Tønsberg, Horten og Porsgrunn har lavest bilandel på daglige reiser (Fig. 1). Innbyggerne i Tønsberg har også høyest andel reiser til fots, sykkel og med kollektivtransport.

Figur 1. Transportmiddelfordeling for byområdene og bykommunene i Vestfold og Telemark. Kilde: Reisevaneundersøkelsen 2018/2019.

Personbilen dominerer

Antall daglige reiser og transportmiddelfordelingen har endret seg lite på de årene det er gjennomført reisevaneundersøkelser. Personbilen er den dominerende transportformen, også i byområdene der det er et godt utbygd kollektivtilbud (Fig. 2).

Dersom nullvekstmålet skal nås må det settes inn tiltak som bidrar til å redusere biltransporten og fremme de alternative transportformene.

Nullvekstmålet for personbiltranport

Nullvekstmålet er et nasjonalt mål om at veksten i persontransport i de største norske byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Hensikten er å redusere utslipp fra persontransport og behovet for ytterligere arealbeslag til infrastruktur. Kilde: Miljødirektoratet

Figur 2. Utvikling i transportmiddelfordeling i byområdene i Vestfold og Telemark. Kilde: Reisevaneundersøkelsen 2018/2019.

Passasjerene er på veg tilbake til bussene

Antall passasjerer på lokalbussene i fylket har økt fram til 2020. Reiserestriksjoner og andre tiltak som ble satt i verk som en følge av pandemien endret både reisevaner og -behov. Dette medførte at antall passasjerer ble redusert med nær 30 % fra 2019 til 2020 (Fig. 3). Passasjertallene holdt seg lave også i 2021, men har hentet seg noe inn det første halvåret i 2022. Sammenlignet med 2019 er passasjertallene så langt i 2022 ned med 19 %.

Figur 3. Antall passasjerer på lokalbussene i Vestfold og Telemark. Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Persontransporten med tog falt også som en følge av restriksjoner og redusert reisebehov under pandemien. Samlet for alle togstrekningene i landet ble antall passasjerer redusert med 47 % fra 2019 til 2020. Kilde: SSB

Biltrafikken er tilbake til samme nivå som før pandemien

Vegtrafikkindeksen viser utviklingen i vegtrafikken basert på mange tellepunkt, der trafikken blir registrert kontinuerlig gjennom hele året. I mars 2020 ble trafikken med lette kjøretøy på vegene i Vestfold og Telemark redusert med 25 % sammenlignet med året før. Trafikken økte igjen gjennom sommeren 2020, for så å bli redusert igjen vinteren 2020/21. Fra våren 2021 har trafikken økt igjen.

Figur 4. Vegtrafikkindeks for Vestfold og Telemark. Kilde: Statens vegvesen, trafikkdata.no.

Fig. 4 viser at trafikken av tunge kjøretøy i mindre grad ble påvirket av pandemien, men også her sees litt større svingninger fra måned til måned enn før mars 2020.

Vegtrafikken stod for 12 % av de direkte klimagassutslippene i fylket i 2020, og er den nest største kilden for utslipp av klimagasser.

Se tall for klimagassutslipp.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Over 70% av alle daglige reiser blir foretatt med personbil.