Vare- og godstransport

Logistikk og transportrelaterte virksomheter er en bransje i vekst, og med stadig flere arbeidsplasser.
Tankskip i solnedgang.

I Nasjonal transportplan 2022 - 2033, som ble behandlet av Stortinget våren 2021, er det lagt opp til å styrke konkurranseevnen til den skinnegående godstransporten. Kilde: Regjeringen.no Jernbanen er først og fremst konkurransedyktig på lengre distanser og med store volumer av gods.

Samlet for landet blir en større andel av godset transporteres med jernbane og til sjøs (Fig. 1). Dette bidrar til bedre framkommelighet og trafikksikkehet langs vegene. Fra 2010 til 2020 er mengden gods som blir fraktet med jernbane doblet.

Figur 1. Innenlands godstransport medregnet kabotasje etter type transportarbeid. Indeks. 2010 = 100. Kilde: SSB, tabell 11403.

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at transportarbeidet av gods på lastebil i fylket har hatt en kraftig økning fra 2014 til 2018 (Fig. 2). Fra 2018 til 2021 er godsarbeidet for gods lesset eller losset i Vestfold og Telemark redusert med 13 %.

Figur 2. Transportarbeid etter avlessing og pålessing i Vestold og Telemark. Kilde: SSB, tabell 09830.

Den klart største mengden gods på lastebil transporteres internt i Vestfold og Telemark. Fig. 1 viser at den største mengden gods transportert på lastebil til andre enn eget fylke foregår til Viken. Mellom Vestold og Telemark og Viken ble det i 2021 transportert 2,9 millioner tonn.

Figur 2. Godstransport på lastebil mellom fylkene i landet. Tall i 1000 tonn. Kilde: SSB, tabell 09830.

Transport på jernbane

Som et mulig klimatiltak for å redusere klimautslipp i Norge er det foreslått å overføre innenriks godstransport på avstander over 300 kilometer fra lastebil til jernbane og sjø fram mot 2030. Kilde: Miljødirektoratet, Mulige klimatiltak i Norge Transport på sjø og jernbane har lavere klimagassutslipp per tonnkilometer enn dagens transport med lastebil på veg.

Tall fra SSB viser at innenlands transportarbeid for gods på jernbane samlet har økt med 14 % i tiårsperioden fra 2011 til 2021. Fra 2013 har transportarbeidet økt hvert år, med en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %.

Figur 3. Transportarbeid på bane, innenlands godstransport. Kilde: SSB, tabell 04780.

Transportmengde over havn

Den samlede godsmengden over havnene i fylket økte med 11 % fra 2018 til 2021. De to største havnene etter godsmengde er Grenland, som tar 60% av godsmengden, og Tønsberg, som tar 32 % av godsmengden.

Figur 4. Godsmengde over havner i Vestfold og Telemark etter retning. Kilde: SSB, tabell 08923.

Sjøtransport stod for 5% av de direkte klimagassutslippene i fylket i 2020.

Se tall for klimagassutslipp.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I 2021 ble det transportert 14,3 millioner tonn gods på vegene bare internt i Vestfold og Telemark.