Videregående opplæring - Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevers og lærlingers faglige og sosiale utvikling. I Vestfold og Telemark rapporterer elever og lærlinger i videregående opplæring generelt om høy trivsel og lite mobbing.

Det er høy bevissthet rundt viktigheten av et godt og trygt læringsmiljø, trivsel og muligheten til å medvirke og påvirke egen opplæringssituasjon. I det følgende ser vi nærmere på trivsel og mobbing i videregående opplæring, noe som forteller mye om hvorvidt arbeidet for et godt læringsmiljø lykkes.

Elev- og lærlingundersøkelsene

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet der elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.

Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

I Vestfold og Telemark svarte 11 130 elever på undersøkelsen høsten 2021. Dette er lavere enn tidligere år, og skyldes trolig fravær i forbindelse med covid-19.

Lærlingundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet der lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i minst 11 måneder får si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Undersøkelsen gjennomføres på høsten.

I Vestfold og Telemark svarte 1064 lærlinger på undersøkelsen høsten 2021.

De aller fleste trives på skolen

I Vestfold og Telemark oppgir de fleste elevene i videregående opplæring (87 %) at de trives godt eller svært godt på skolen. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen høst 2021  Dette er så vidt over landet som helhet (86 %). Gutter trives i litt større grad enn jenter, og andelen som trives faller noe i løpet av videregående (fig. 1). Trivsel er lik blant elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Figur 1. Andelen gutter og jenter som trives godt eller svært godt på skolen, etter klassetrinn. Vestfold og Telemark, høst 2021. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

Blant de største utdanningsprogrammene (målt i antall elever) er trivselen høyest hos elevene på idrettsfag, og lavest blant elevene på salg, service og reiseliv (fig. 2).

Figur 2. Andel elever som oppgir at de trives godt eller svært godt på skolen, etter utdanningsprogram. Vestfold og Telemark, høst 2021, Vg1. Kun utdanningsprogram med mer enn 100 besvarelser er inkludert i figuren. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

Andelen på Vg1 som trives godt eller svært godt på skolen har falt svakt de siste årene, både i Vestfold og Telemark og på landsbasis (fig. 3). Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen høst 2021 Fylket vårt har stort sett ligget på nivå med resten av landet. Andelen elever på Vg1 i Vestfold og Telemark har sunket fra 91 % i 2014 til 88 % i 2021. Fra 2020 til 2021 falt andelen som trives på skolen med 1,1 prosentpoeng.

Figur 3. Andelen elever på Vg1 som trives godt eller svært godt på skolen. 2014–2021, høstsemester. Vestfold og Telemark i grønt, landet i gult. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

De fleste lærlinger trives på arbeidsplassen

I Vestfold og Telemark oppgir 84 % av lærlingene i videregående opplæring at de trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen sin. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Lærlingundersøkelsen høst 2021 Dette er på nivå med landet som helhet (85 %). Blant lærlinger i bedrifter tilknyttet et opplæringskontor oppgir 84 % at de trives på arbeidsplassen, mens 80 % av lærlingene i frittstående lærebedrifter oppgir det samme (for sistnevnte er utvalgsstørrelsen lav (62 lærlinger), og tallet må derfor tolkes med forsiktighet). Blant de fem utdanningsprogrammene med flest lærlinger er trivselen høyest blant lærlinger på elektrofag (fig. 4).

Figur 4. Andelen lærlinger ved de fem største utdanningsprogrammene (målt i antall lærlinger) som oppgir at de trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen. For de resterende utdanningsprogrammene er antallet svar for lavt til å gi sikre tall. Vestfold og Telemark, høst 2021. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Lærlingundersøkelsen.

Andelen lærlinger i Vestfold og Telemark som oppgir at de trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen sin har falt svakt de siste fire årene, fra 88,7 % i 2018 til 83,8 % i 2021 (fig. 5). Dette er stort sett på nivå med resten av landet.

Figur 5. Andelen lærlinger som trives nokså godt eller svært godt på arbeidsplassen. 2018–2021, høstsemester. Vestfold og Telemark i grønt, landet i gult. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

9 av 10 opplever ikke mobbing i skolen

I Vestfold og Telemark oppgir 90 % av elevene i videregående opplæring at de ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen høst 2021 Dette er noe høyere enn i landet som helhet (82,6 %). Mobbing i videregående opplæring er altså et mindre problem i fylket vårt sammenliknet med landet som helhet. Det er ingen stor forskjell mellom gutter og jenter, og andelen som ikke opplever mobbing er høyest mot slutten av videregående (fig. 6). Andelen som opplever mobbing på skolen er litt høyere blant elever på yrkesfaglige utdanningsprogram enn på studieforberedende utdanningsprogram, både nasjonalt og i fylket vårt. I Vestfold og Telemark rapporterer 87 % av elevene på yrkesfag at de ikke har opplevd mobbing de siste månedene, mot 92 % på studieforberedende.

Figur 6. Andelen gutter og jenter som oppgir at de ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene, etter klassetrinn. Vestfold og Telemark, høst 2021. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

Blant de største utdanningsprogrammene på studieforberedende og yrkesfag (målt i antall elever) er andelen som ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene høyest på musikk, dans og drama, og lavest på salg, service og reiseliv (fig. 7).

Figur 7. Andel elever som oppgir at de ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene, etter utdanningsprogram. Vestfold og Telemark, høst 2021, Vg1. Kun utdanningsprogram med mer enn 100 besvarelser er inkludert i figuren. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen 2021.

Ønsker vi å se på utviklingen over tid, må vi benytte oss av tallene fra Vg1, da ikke alle skoler har gjennomført undersøkelsen på alle trinn i alle år. Her ser vi en positiv utvikling, hvor andelen som ikke opplever mobbing fra andre elever på skolen har steget jevnt de siste årene, både i Vestfold og Telemark og landet som helhet (fig. 8). Det var likevel en liten nedgang fra 2020 til 2021, både i fylket vårt og i landet samlet.

Figur 8. Andelen elever på Vg1 som ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene. 2016–2021, høstsemester. Vestfold og Telemark i grønt, landet i gult. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

De fleste lærlinger opplever ikke mobbing på arbeidsplassen

I Vestfold og Telemark oppgir 85 % av lærlingene i videregående opplæring at de ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste månedene. Dette er på nivå med landet som helhet. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Lærlingundersøkelsen høst 2021 Lærlinger i bedrifter tilknyttet et opplæringskontor oppgir i noe høyere grad (85 %) at de ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen sammenliknet med lærlinger i frittstående lærebedrifter (81 %) (for sistnevnte er utvalgsstørrelsen noe lav (68 lærlinger), og tallene må derfor tolkes med forsiktighet). Det er utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og elektrofag som har høyest andel lærlinger som ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste månedene (fig. 9).

Figur 9. Andelen lærlinger ved de fem største utdanningsprogrammene (målt i antall lærlinger) som oppgir at de ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste månedene. For de resterende utdanningsprogrammene er antallet svar for lavt til å gi sikre tall. Vestfold og Telemark, høst 2021. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Lærlingundersøkelsen.

Andelen lærlinger som ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen har ligget stabilt på 84–85 % de siste årene, både i fylket vårt og i landet som helhet.

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

9 av 10 elever i videregående opplæring i fylket opplever ikke mobbing.