Videregående opplæring - Gjennomføring

Det er et overordnet mål at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring skal gjennomføre sitt planlagte opplæringsløp. Gjennomføringen anerkjennes med vitnemål, fag-/svennebrev eller kompetansebevis, og er grunnlaget for videre studier eller direkte inngang til arbeidslivet.

Gjennomføring fem eller seks år etter oppstart

Gjennomføring beskriver resultatet av opplæringen for elevene og lærlingene, fem/seks år etter at de begynte i sin videregående opplæring. Elever som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram følges i fem år, mens elever som begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram følges i seks år.

Blant elever som startet videregående opplæring høsten 2015, fullførte 81,9 % i både Vestfold og Telemark innen fem/seks år. Snittet for landet som helhet var 83,1 %. Andelen som fullfører videregående opplæring innen fem/seks år har økt over tid, men for første gang på fem år ser vi en liten nedgang i Vestfold. Mens 83,2 % av de som startet videregående opplæring i 2014 fullførte innen fem/seks år var andelen 81,9 % blant de som startet i 2015. I Telemark har gjennomføringstallene økt litt i samme tidsperiode, fra 81,1 % i 2014-kullet til 81,9 % i 2015-kullet.   

Blant elevene som startet på et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, fullførte 89,1 % i løpet av fem år i Vestfold og 87 % i Telemark. De tilsvarende tallene for yrkesfaglige utdanningsprogram var 72,8 % i Vestfold og 76,3 %Telemark.

Figur 1. Andel som har fullført og bestått innen fem/seks år etter oppstart. Vestfold og Telemark. Kilde: SSB, tabell 12971.

Gjennomføring per skoleår har økt mye i koronatiden

En annen måte å måle gjennomføring på er å se på andelen som fullfører og består et gitt skoleår. Beregningene tar utgangspunkt i de elevene som er registrert aktive i skolene per 1. oktober det aktuelle skoleåret.

Skoleåret 2020-21 fullførte og bestod 86,5 % av elevene i Vestfold og Telemark (figur 2). Det er litt under landsgjennomsnittet på 87,4 %. Andelen som har fullført og bestått per skoleår har vært stabilt på rundt 82 % i Vestfold og Telemark i mange år, men økte til 86 % i 2019-20 og 86,5 % i 2020-21. En tilsvarende økning ser vi i alle fylker. Dette kan ha sammenheng med at koronasituasjonen de to siste skoleårene har ført til avlyst eksamen og perioder uten føring av fravær. Dette kan ha ført til at flere enn tidligere fullfører og består skoleåret.

Figur 2. Andel som har fullført og bestått i skoleårene 2013-14 til 2020-21. Vestfold og Telemark. Kilde: Hjernen og hjertet.

Figur 3 viser at andelen som har fullført og bestått skoleåret 2020-21 varierer en del mellom skolene i Vestfold og Telemark. Mens 95 % av elevene på Re videregående skole og Vest-Telemark vidaregåande skule fullførte og bestod sist skoleår, var andelen 82 % på Færder videregående skole og Skogmo videregående skole.

Figur 3. Andel som har fullført og bestått skoleåret 2020-21 per videregående skole i Vestfold og Telemark. Kilde: Hjernen og hjertet.

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

To av tre fullfører videregående opplæring på normert tid.

Kjappe fakta

Blant de som startet videregående opplæring i 2015 hadde 81,9 % i Vestfold og Telemark fullført og bestått fem eller seks år senere. Sammenlikner man 2015-kullet med 2014-kullet har andelen som fullfører innen fem/seks år gått litt opp i Telemark, mens den har blitt litt redusert i Vestfold.

Gjennomføringstallene er høyest blant elever på studieforberedende utdanningsprogram. 

Andelen som har fullført og bestått per skoleår har vært ekstra høy i koronatiden.