Arealressurser

Telemark fylke strekker seg fra kystlandskapet langs Skagerrak, via dalførene og skogtraktene i innlandet, til fjell og vidder lengst nord. Mesteparten av fylket er dekket av skog og åpen fastmark, og bare 2 % er jordbruksareal.
Fjellandskap fra lufta.

Noe over halvparten (53 %) av arealet i fylket er dekket av skog, etterfulgt av annet ubebygd areal (30 %), ferskvann (10 %), våtmark (inkl. åpen myr) (3 %) og jordbruksareal (2 %). Bebygd areal og areal til samferdsel og annen teknisk infrastruktur utgjør begge 1 % av fylkets areal (fig. 1).

Figur 1. Arealfordeling for Telemark fylke, 2022. Kilde: SSB, tabell 09594.

Stadig større områder berøres av menneskelig aktivitet. Figur 2 viser endring i arealtypene for bebyggelse og samferdsel mellom 2011 og 2021. I denne perioden har det samlede arealet til bebyggelse og samferdsel i Telemark økt med 17 km2. Areal brukt til boligbebyggelse har økt med 1,3 km2, areal til fritidsbebyggelse har økt med 4,2 km2, areal til næringsbebyggelse har økt med 4,3 km2 og annen bebyggelse har økt med 6,1 km2.

Figur 2. Utvikling i areal til bebyggelse og samferdsel i Telemark fylke. Kilde: SSB, tabell 09594.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

10 % av Telemarks areal er ferskvann