Innvandrerbefolkningen

I Telemark bor det nærmere 21 000 innvandrere. Den vanligste innvandringsgrunnen er flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette. Omtrent halvparten av innvandrerne i fylket kommer fra Europa, og over halvparten har bodd i Norge i over ti år.
Kvinne i hijab, portrett bakfra.

Ved inngangen til 2022 var 12 % av befolkningen i Telemark innvandrere. Dette er en økning fra 7 % i 2010. I tillegg er 3 % av befolkningen norskfødte med innvandrerforeldre. Telemark har likevel en lavere andel innvandrere enn landet som helhet, der andelen er 15 %.  Kilde: SSB, tabell 09817.   

Viktige definisjoner

Innvandrer: En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.

Arbeidsinnvandrer: En arbeidsinnvandrer er en person som har lovlig opphold i Norge for å jobbe.

Flyktning: En flyktning er en person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som følger med.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer som er født i Norge og har to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn: Fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familieinnvandring: Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de enten har familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en Norsk statsborger.

Kilde: IMDi.no

Skien og Midt-Telemark er kommunene med høyest andel innvandrere (fig. 1). Blant de befolkningsmessig mindre kommunene i fylket utgjør innvandrere fra 7 % til 12 % av befolkningen.

Figur 1. Andel innvandrere bosatt i kommunene i Telemark i 2022. Kilde: SSB, tabell 09817.

Flukt er den vanligste innvandringsgrunnen

Flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette er den vanligste innvandringsgrunnen blant innvandrere bosatt i Telemark (43 % av innvandrerne) (fig. 2). Deretter følger annen familieinnvandring (22 %) og arbeidsinnvandring (18 %).

Figur 2. Antall innvandrere etter innvandringsgrunn bosatt i Telemark eller valgt kommune. 2006 – 2022. Kilde: IMDi.

Telemark har en høyere andel innvandrere som har kommet som flyktninger eller deres familieinnvandrede (43 %) enn landet som helhet (30 %). Kilde: IMDi Samtidig er andelen arbeidsinnvandrere (18 %) lavere enn landet som helhet (26 %). Skien har den høyeste andelen flyktninger i fylket - her har annenhver innvandrer fluktbakgrunn (fig. 3). Samtidig er andelen arbeidsinnvandrere i kommunen lav (15 %).

Figur 3. Andel flyktninger (eller deres familieinnvandrede) og andel arbeidsinnvandrere av totalt antall innvandrere i kommunen. 2022. Kilde: IMDi

 

Faktafredag: Hva driver innvandringen til fylket?

Flest innvandrere fra Europa

Blant innvandrere bosatt i Telemark kommer 46 % fra Europa. Flesteparten av disse kommer fra Polen og Litauen - begge land med mange arbeidsinnvandrere. Blant landene utenfor Europa kommer flest fra Syria og Somalia (fig. 4).

Figur 4. Antall innvandrere etter landbakgrunn bosatt i Telemark eller valgt kommune i 2022. Kilde: IMDi.

De fleste kom til Norge for mer enn ti år siden

Omtrent 56 % av innvandrerne i Telemark har bodd i Norge i mer enn ti år (fig. 5). Innvandrere fra øst-europeiske land (utenom EU) har kortere botid enn innvandrere med annen landbakgrunn.

Figur 5. Antall innvandrere bosatt i Telemark eller valgt kommune i 2022, etter botid i Norge. Kilde: IMDi.

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

12 % av befolkningen i Telemark er innvandrere.