Bibliotek

Bibliotekene har en viktig rolle i lokalsamfunnene i Telemark. De fungerer som litteraturhus, arena for samtaler og debatt, og ikke minst som åpne og tilgjengelige møteplasser i lokalsamfunnet.
Bøker på hylla i et bibliotek.

Gratisprinsippet, tilgjengeligheten og den lave terskelen for å besøke biblioteket, kan bidra til å forebygge utenforskap ved å være et offentlig sted der man kan være «alene sammen» eller delta i uformelle møter sammen med andre. Biblioteket er også en viktig integreringsarena i det enkelte lokalsamfunn.

Utlån er fortsatt hovedaktiviteten

Selv om utlånet har falt de seneste årene, er dette fortsatt hovedaktiviteten til bibliotekene. I 2015 lånte hver enkelt nordmann i gjennomsnitt 4,4 bøker. I 2021 var antallet redusert til 2,3 bøker per person.

Restriksjoner og nedstengning under koronapandemien fikk stor betydning for bibliotekene. Både antall utlån og besøk lå tydelig lavere i 2020 og 2021 enn i årene før. 

Figur 1. Utlån av bøker per innbygger, 2015 - 2021. Kilde: SSB, tabell 13135.

Fra 2016 til 2018 lånte innbyggerne i Telemark i gjennomsnitt flere bøker enn landet som helhet, men falt like under i 2019. Fra 2020 ble Vestfold og Telemark ett fylke, og SSB publiserer kun samlet statistikk. Samlet hadde Vestfold og Telemark flere utlån per innbygger enn landet som helhet.    

Figur 2. Utlån per innbygger i 2021 i Telemark. Kilde: SSB, tabell 13135.

På kommunenivå var utlånet høyest for innbyggerne i Fyresdal i 2021. I gjennomsnitt lånte hver innbygger 8,5 bøker i året, langt over gjennomsnittet på 2,3 bøker. Innbyggerne i Tokke, Seljord og Tinn lånte også langt flere bøker enn gjennomsnittet. 

Stigende utlån av barnebøker

Samtidig som utlånet av voksenlitteratur falt, steg utlånet av litteratur til barn fra 2013 til 2021. I 2021 ble det lånt ut 6,4 millioner barnebøker i Norge. Det er over en million flere enn utlånet av bøker til voksne.

I 2021 lå utlånet av skjønnlitteratur for barn pr. barn i Fyresdal på 23,3 bøker.  Tokke kommune tar en andreplass i fylket med 14,8 utlånte bøker for barn pr. barn.

Figur 3. Utlån av barne- og voksenbøker per barn og voksen i kommunene Telemark 2021. Kilde: Bibliotekutvikling.no.

Endret bruk av bibliotekene?

Er det stigende utlånet av litteratur for barn et utrykk for en endret bruk av bibliotekene? Uansett hva svaret er på det spørsmålet, skjer det i disse år en endring av hvordan vi låner bøker.  

Utlånet består ikke bare av fysiske bøker, men i økende grad også av nedlastede e-bøker og lydbøker.

Figur 4. Nedlastede digitale tekst- og lydbøker i Vestfold og Telemark, 2018 - 2021. Kilde: Bibliotekutvikling.no.

Fra 2018 til 2021 steg utlånet av nedlastede e-bøker for voksne, og veksten satte ytterligere fart fra 2020 til 2021. Det kan tyde på at pandemien bidro til økt kjennskap til de digitale utlånsmuligheter som bibliotekene tilbyr. Også antallet nedlastede lybøker økte ekstra kraftig under pandemien. 

Utlånet av digitale tekst- og lybøker til barn økte derimot ikke under pandemien.

Dersom vi ser det digitale utlånet opp mot barne- og voksenbefolkningen i fylket, ser vi likevel at utlånet av nedlastede lydbøker pr. barn i Telemark er mye høyere enn lydbøker pr. voksen.

Figur 5 viser at antallet av nedlastede lydbøker for barn pr. barn størst i Drangedal. Her ble det lastet ned 0,64 lydbøker pr. barn. 

Figur 5. Nedlastning av lydbøker for barn og voksne per barn og voksen i kommunene i Telemark, 2021. Kilde: Bibliotekutvikling.no.

Bibliotekene - allsidige arenaer

I dag tilbyr bibliotekene en rekke andre aktiviteter og arrangementer i tillegg til å låne ut bøker. I årene fra 2015 til 2019 steg antallet bibliotekbesøk pr. innbygger i Norge fra 4,3 til 4,8.

I Telemark besøkte hver innbygger biblioteket i gjennomsnitt 4 ganger i løpet av 2019. Igjen ser man at pandemien i 2020 og 2021 hadde store innvirkninger på besøkstallene. For både landet som helhet og for det nye fylket ble besøkstallene nesten halvert. Besøkstallet tok seg litt opp fra 2020 til 2021.

Figur 6. Besøk i folkebibliotek pr. innbygger i Vestfold, Telemark, Vestfold og Telemark og landet, 2015 - 2021. Kilde: SSB, tabell 13135.

I 2021 hadde folkebibliotekene i Skien 174 arrangementer. I tallet inngår både egne arrangementer og andre aktørers lån av biblioteket for sine arrangementer. Som det kan ses av figur 7, hadde bibliotekene i kommunen over 4500 frammøte til disse arrangmenter.

Figur 7. Antall arrangementer og frammøtte på bibliotekene i kommunene i Telemark i 2021. Kilde: Bibliteksutvikling.no.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Vestfold har fått tilbake 90 % av de besøkende på bibliotekene sammenlignet med 2019?