Kultur for barn og unge

I 2021 kom Norges første stortingsmelding for barne- og ungdomskultur. Med denne presenterte regjeringen for første gang barne- og ungdomskulturfeltet samlet som et politisk satsingsområde nasjonalt.
Seks barn står på en scene, tett sammen og holder hender i en slags stjerneformasjon.

Ifølge meldingen Les den på regjeringen.no. skal alle norske barn ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og få mulighet til selv å delta, skape, lære og mestre. Medvirkning, likeverdig deltakelse og tilgjengelighet ble fremhevet som viktig for arbeidet med barne- og ungdomskulturen. 

Figur 1. Andelen barn (9 - 15 år) som bruker ulike kulturtilbud sammenlignet med alle aldre, 2021. Hele landet. Kilde: SSB, tabell 13503

På tross av pandemi og nedstengninger i 2021 viser figur 1 at barn og unge i høyere grad benytter seg av både kino, folkebibliotek og museer enn hva befolkningen gjør generelt. I 2021 hadde 75 % av alle barn og unge vært på kino. 81 % av barna hadde lest bok mot bare 68 % av befolkningen som helhet.

Kulturskoler

Ifølge opplæringsloven Opplæringsloven § 13-6 skal alle kommuner ha et kulturskoletilbud til barn og unge. Kulturskolen skal bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse, evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg. Opplæringen skal være tilpasset ulike aldersgrupper. 

På landsbasis har andelen av barn og unge  i alderen 6-15 år som deltar i kulturskoler, gått ned de seneste årene fra 13,9 % i 2015 til 12,8 % i 2021. Kilde: SSB, tabell 12061 

Figur 2. Andel barn (6-15 år) i kommunale kulturskoler i alle fylkene, 2020 og 2021. Kilde: SSB, tabell 12061.

Andelen av barn som deltok i kommunenes kulturskoler holdt seg relativ stabil for Vestfold og Telemark både for 2020 og 2021. Det er stor forskjell mellom kommunene i Vestfold og Telemark, og barna Telemark benytter kulturskolen i større grad enn barna i Vestfold. 15,3 % av barna i Telemark deltok på kommunale kulturskoler i 2021. Fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag har den høyeste prosentvise deltakelsen, mens Oslo og Viken har den laveste. 

Figur 3. Andel barn i alderen 6 til 15 år som deltar på kommunale kulturskoler i Telemark, 2021. Kilde: SSB, tabell 12061.

Tokke, Fyresdal og Hjartdal har den høyeste andelen barn i kommunale kulturskoler. I Tokke benytter 55 % av alle barn i alderen 6 til 15 år kommunens kulturskole. Det er generelt høyest oppslutning om kulturskolene i de mindre befolkede kommunene i fylket. Deltakelsen i de store byene i Grenland, Porsgrunn og Skien, lå på henholdsvis 14 % og 11 %. 

Figur 4. Antall elevplasser i kommunens kulturskoler i 2020 og 2021 for Telemark. Kilde:SSB, tabell 12061.

Porsgrunn og Skien har det største antall elevplasser på sine kulturskoler etterfulgt av Midt-Telemark. Siljan er kommunene med det laveste antall elevplasser. Som det ble vist i figur 3 har Tokke, Hjartdal og Fyresdal flest andel barn og unge som går på kulturskoler. Figur 4 viser antallet av elevplasser i de tre kommunene.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. DKS skal gi alle barn og unge i Norge muligheten til å la seg inspirere, engasjere og forløse egen kreativitet.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets kommuner og fylkeskommuner. Ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og omfatter alle skoler i Norge. Tilbudet organiseres av kommunene og fylkeskommuner.   Kilde: denkulturelleskolesekken.no

Årsrapporten for den kulturelle skolesekken 2021 gir innsikt i bruken av spillemidler bevilget til DKS i 2021. Årsrapporten viser blant annet hvor mange DKS-besøk elevene har fått, fordelt på ulike kunst- og kulturuttrykk. Kunst og kulturutrykk omfatter film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og kunstarter i samspill. Rapporten fastslår at pandemien og etterfølgende avlysninger gjorde at året 2021 igjen var et unntaksår. Nedgang til tross har ordningen allikevel nådd relativt godt ut til alle barn og unge i skolen.

Ifølge årsrapporten for 2021 Les årsrapporten her. for den kulturelle skolesekken fikk grunnskolelevene i Vestfold og Telemark fikk i gjennomsnitt 2,3 kunstmøter per elev i 2021. Elevene i videregående skole fikk 1,5 kunstmøter per elev.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

1 av 8 barn i grunnskolealder i Vestfold og Telemark var i kulturskole skoleåret 2020/2021.

Kjappe fakta

I Tokke går 55 % av av barn mellom 6 og 15 år på kommunal kulturskole.

Dette er den største andelen blant alle kommunene i fylket.