Museum og arkiv

Arkivene og museene i regionen skal bevare historiske kilder og samfunnsdokumentasjon, produsere forskning og formidle kunnskap ut i samfunnet. Samlingene i norske museer består av ulike objekter og er en viktig dokumentasjon av den norske kulturarven.
Hovedhuset på Søndre Brekke gård i Brekkeparken.

Museene i fylket

Museene i Telemark fylke er organisert som stiftelser med tre konsoliderte enheter: Telemark Museum, Norsk Industriarbeidermuseum og Vest-Telemark Museum.

I Porsgrunn ligger vitensenteret DuVerden, som er tuftet på regionens unike sjøfarts- og industrihistorie.

Museene har ansvaret for en rekke kulturhistoriske bygninger. Dette er bygninger som har kunnskaps og kildeverdi da de vitner om lokal kunnskap, estetikk, tradisjoner, levemåte, arkitektur og økonomiske forutsetninger.

På landsplan forvaltet norske museer i 2021 5035 kulturhistoriske bygninger hvorav 2196 var åpne for publikum. Kilde: Kilde: SSB, tabell 09538    

Figur 1. Antall kulturhistoriske bygg eid av museene i Telemark og antall bygg som er åpne for publikum, 2010 - 2019. Kilde: SSB, tabell 09538.

Antallet av kulturhistoriske bygninger økte fra nesten 250 i 2010 til nesten 300 i 2019. Antallet av åpne bygg, som publikum har mulighet til å besøke, falt i samme tidsperiode. Fallet kan skyldes at en del bygg blir stengt på grunn av vedlikeholdsbehov eller at museene ikke har kapasitet til å holde dem åpne. Både Kulturrådet og SSB påpeker at det innenfor feltet har vært forskjellige praksiser i rapporteringen. Dette kan også være en forklaring på nedgangen som ses fra 2015 til 2016 i åpne bygninger.

Besøkstall for museene

Koronapandemien satte stort preg på museene og medførte at besøkstallet i 2020 og 2021 var vesentlig lavere enn årene før. På landsplan ble antallet registrerte besøk på museer halvert i 2020 sammenlignet med 2019. Besøkstallene holdt seg lave i 2021. Nedstengningene og restriksjonene under pandemien fikk også konsekvenser for museene i fylket.

Museene i Telemark hadde i 2021 et samlet besøkstall på omtrent 140 000. Det er 0,8 besøk per innbygger, betydelig lavere enn i årene før, da besøkene lå mellom 1,0 og 1,2  besøk per inbygger i Telemark. 

I Telemark har antallet av enkeltbesøk på museene variert de seneste årene. I 2016 falt antall besøkende, men det tok seg opp igjen i 2019 slik at det havnet på nesten sammen nivå som i 2010. Andelen betalende besøkende på museene i Telemark økte fra mellom 30 % og 40 % fram til 2015 til over  60 % i 2019 blitt fordoblet, da Vestfold og Telemark ble slått sammen og statistikk for Telemark alene ikke lenger er tilgjengelig.

Figur 2. Museumsbesøk i Telemark, 2010 - 2021. Kilde: SSB tabell 09539 og Prop 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S (2022-2023) for Kultur og likestillingsdepartementet.

Samlingene

Samlingene er en viktig dokumentasjon av den norske kulturarven. De består av ulike typer objekter og fotografier. 

Fotografier utgjør den største delen av samlingene på landsbasis i 2021. Dette gjorde seg også gjeldende i 2019 som det kan ses av figur 3.

Figuren viser sammensetningen av samlingene for henholdsvis Telemark og Vestfold. Fylkessammenleggingen i 2020 gjør at det ikke finnes tall for hvert av fylkene etter dette. I 2021 hadde museene i Vestfold og Telemark 6,5 millioner fotografier og 258 000 kulturhistoriske gjenstander (fig. 3).

Figur 3. Andeler av gjenstander etter kategori på museene Telemark  og landet, 2019. Kilde: SSB, tabell 09541.

Fotografier utgjør 95 % av samlingene i Telemark. I Telemark utgjorde de 95 % av samlingene. På landsplan har antallet av fotografier steget de siste 10 årene med ca. 20 millioner. Kulturhistoriske og kunsthistoriske samlinger har holdt seg stabilt og utgjør på landsplan henholdsvis 6 % og 1 %.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Hver innbygger i Telemark besøkte museer i gjennomsnitt 0,8 ganger i 2021.